Convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes de Millora Docent (PMD)

En el marc de la reorganització del reconeixement i gestió de les propostes docents orientades a garantir la qualitat dels ensenyaments de la nostra universitat, el Programa RIMDA i el Vicerectorat de Política Docent posen a disposició del seu professorat un mecanisme per fomentar la millora constant de la docència i l'aprenentatge, així com l'acreditació de la tasca del professorat implicat.

OBJECTE  DE LA CONVOCATÒRIA

Mitjançant aquesta convocatòria de Projectes de Millora Docent (PMD) qualsevol PDI de la UB amb docència assignada pot presentar propostes centrades en la incorporació d'elements novedosos a la seva docència.

La finalitat d'aquest CANVI EN LA PROPOSTA DOCENT ha de ser la de generar una millora evident i demostrable dels aprenentatges de l'alumnat implicat.

Es reconeixeran noves propostes centrades en la implementació, a les asignatures proposades, de:

 • Metodologies actives i de validesa contrastada en l'àmbit acadèmic universitari. En aquest sentit, es pot consultar com a referencia el catàleg d'estratègies docents per la millora i la innovació.
 • Noves activitats formatives que generin evidències d'un millor rendiment acadèmic de l'alumnat implicat, respecte de les proposades fins al moment.
 • Nous recursos per l'aprenentatge que generin un millor rendiment acadèmic de l'alumnat implicat.
 • Nous elements o models per l'avaluació acreditativa dels aprenentatges.
   

Aquest millora s'hauria de veure reflectida en el pla docent de les assignatures, com una proposta de canvi amb l'objectiu d'incorporar els elements novedosos de forma continuada i sostenible un cop demostrada la seva eficàcia.

  En el cas dels Projectes de Millora Docent els elements del Pla Docent en els que s'han de proposar els canvis són: 

  • Metodologia i activitats formatives
  • Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  SOL·LICITANTS

  - PDI en actiu de la Universitat de Barcelona amb docència assignada.
  - El/La PDI que presenta la proposta constarà, a efectes d'acreditació i reconeixement, com a responsable d'aquesta.
  - La resta de PDI implicat constarà com a membres de la proposta a efectes d'acreditació i reconeixement.

  REQUISITS

  - Ser PDI de la Universitat de Barcelona amb docència assignada en el període de temps que s'implementarà el projecte en aquelles assignatures que s'inclouen a la proposta.
  - No haver incomplert els compromisos i responsabilitats assumits en anteriors projectes concedits pel Programa RIMDA o el Vicerectorat de Política Docent.

  RECONEIXEMENT/ACREDITACIÓ

  - La participació del PDI com a responsable en un PMD reconegut pel Programa RIMDA suposa un reconeixement de 30 hores al seu PDA.
  - La participació del PDI com a membre de l'equip que desenvolupa un PMD reconegut pel Programa RIMDA suposa un reconeixement de 10 hores al seu PDA.

  DURADA

  - La durada mínima d'una actuació per ser reconeguda com a PMD és d'un curs acadèmic.
  - S'estableix una durada màxima de 3 anys, ampliables a 4 amb la justificació davant de la CAIDUB per part del PDI responsable del projecte, seguint el procediment establert en aquest sentit.

  ABAST DE LA PROPOSTA

  - El canvi proposat ha de quedar emmarcat en el pla docent de les assignatures en les quals s'implementarà la proposta.
  - No es reconeixeran propostes centrades en la implementació d'una activitat concreta d'E/A de curta durada.
  - No es reconeixeran propostes centrades en estudis, anàlisi o recerques en l'àmbit de la docència universitària. En aquest sentit, consulteu les convocatòries del Programa REDICE de l'IDP-ICE.
  - No es reconeixeran propostes d'incorporació de nous continguts o temes als plans docents.
  - No es reconeixeran propostes que suposin la continuïtat d'actuacions docents que estan en fase de desenvolupament.

  PROCEDIMENT DE REGISTRE

  Es pot accedir al procediment de registre d'una proposta de PMD en qualsevol moment del curs des d'aquest enllaç: http://www.ub.edu/rimda/info_opid 

  SUPORT I AJUTS DISPONIBLES

  El Vicerectorat de Política Docent reserva una part del seu pressupost per l'assignació de recursos de suport i econòmics que sol·liciti el PDI responsable del projecte si ha degudament justificats.

  Taula de concepte/s sol·licitat/s:

  • Descripció i import
  • Justificació
  • Indicar quins dels conceptes sol·licitats es consideren imprescindibles per garantir la viabilitat de la proposta presentada
  • Planificació de despeses i calendari d’execució (Desglossament anual)

  Conceptes no finançables:

  • Ajuts per difusió (assistència, organització o publicació). Veure convocatòria específica d’Ajuts per difusió RIMDA
  • Material inventariable (maquinari, mobiliari, ...)
  • Material de pràctiques (laboratori, material d'aula, ...)
  • Programari (llicències d’ús, compra, ...)
  • Bibliografia disponible al fons bibliogràfic del CRAI de la UB. En cas de no estar disponible cal justificar la compra

  COMISSIÓ AVALUADORA

  Els responsables de l'avaluació de la proposta presentada a qualsevol de les convocatòries obertes, són els membres de la Comissió CAIDUB.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PROPOSTES

  Es poden consultar, en aquest espai, els criteris que permetran a la CAIDUB validar una proposta com a PMD.

  COMPROMISOS DEL PDI RESPONSABLE D'UN PMD RECONEGUT

  • Desenvolupar el projecte en els termes exposat i els terminis previstos.
  • Lliurar un document o informe final sobre el desenvolupament del projecte un cop finalitzat el mateix. El format de l’informe s’orientarà cap a la difusió de l’experiència i inclourà la descripció dels objectius del projecte, context d’aplicació, accions desplegades, resultats assolits (amb dades quantificables) i valoració de l’experiència (línies de millora, principals dificultats, transferibilitat de l’experiència). En aquest sentit, la comunicació en jornades o congressos o la publicació d'un article sobre l'actuació portada a terme té validesa com a informe final.
  • En cas de disposar d’evidències de la difusió dels resultats del projecte presentades a jornades o congressos sobre millora o innovació docent accepto el compromís d’informar el RIMDA per tal que constin com a document de finalització del projecte.
  • Lliurar un document de justificació econòmica de la despesa feta en el cas d'haver rebut ajut econòmic per part del Vicerectorat de Política Docent.
  • Informar el Programa RIMDA de les baixes i incorporacions de PDI a l'equip implicat en el projecte en el seu desenvolupament.
  • Informar de la renúncia a portar a terme el projecte, en el cas que així ho consideri, al·legant els motius que justifiquen aquesta renúncia.

  CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

  Veure Calendari RIMDA     

  RESPONSABLE DE LA CONVOCATÒRIA

  Programa RIMDA. |  Vicerectorat de Política Docent