Research Group in Markets, Institutions and Redistribution (GREMIR) – University of Girona

Director: Andreas Kyriacou

Telèfon: 972418716

A/e: andreas.kyriacou@udg.edu

WEB del GREMIR

Línia 1: Institucions i qualitat de govern

El principal objectiu el d’analitzar els determinants de la qualitat de govern. En concret, s’estudia la relació entre la descentralització (fiscal i política), les disparitats regionals i les institucions polítiques i la qualitat de govern.

Línia 2: Polítiques fiscals i monetàries

Aquesta línia de recerca té dos vessants. El primer es basa en l’estudi de l’impacte de la política monetària sobre el mercat de treball amb especial èmfasi sobre la relació a llarg termini entre massa monetària, inflació i taxa d’atur. El segon es centra en l’anàlisi dels efectes en termes de creixement econòmic, mercat de treball i desigualtat de distintes opcions de polítiques públiques.

Línia 3: Mercat de treball i redistribució

Aquesta línia de recerca té dos vessants. Per una banda, analitza un dels elements característics del mercat de treball, la temporalitat, des d’una perspectiva distributiva i, per l’altra, tracta temes relacionats amb la transmissió intergeneracional de benestar i dels seus components bàsics: renda, educació i salut.