En algunes espècies d’ocells i, en especial, els rapinyaires que tenen postes de dos o més ous,  com que la femella comença a covar des que pon el primer ou, els polls neixen esgraonats d’edat, de manera que entre el més gran i el més petit (el caganiu) es poden portar a vegades uns quants dies d’edat. Quant les postes són més grans en nombre d’ous la diferencia entre el primer i el darrer poll pot ser elevada, de tal manera que el caganiu sovint mor de gana per no poder competir per l’aliment amb els seus germans més grans. Això que en condicions normals és una estratègia de la natura per tenir els polls que sobreviuen més forts i valents, actualment en moltes espècies amenaçades no deixa de ser una pèrdua per a la població. És per això que intentar ajudar a sobreviure a aquests petits caganius pot ser una mesura adequada important de conservació per a les espècies.

En el seguiment que l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona fa en una població de ducs al Vallès Occidental i Baix Llobregat, a mitjans de març es va localitzar una niuada de 4 polls, situació força excepcional en aquesta àrea on usualment les niuades solen ser de 2 o 3 polls. El darrer poll, amb un decalatge proper a més de set dies d’edat dels seus germans, tenia poques probabilitats de sobreviure. En el control i anellament de polls que es fa en aquesta població per a conèixer el seu estat de conservació es va accedir al niu, observant que efectivament el poll petit tenia molt retard en el seu creixement i pes. Després de prendre mostres de l’estat dels polls i anellar-los, els investigadors van deixar aliment suplementari per a tota la família, proporcionat pel Centre de Fauna de Torreferrussa, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, esperant doncs que aquesta aportació d’aliment i altres de subsegüents puguin ajudar a que el caganiu arribi a bon port i tota una família de ducs pugui tirar endavant. La col·laboració doncs entre investigadors, administració i naturalistes és una bona eina per a la conservació.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest