Fet a mida

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Candela Ollé
Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Universitat Oberta de Catalunya


- Ferran, Núria (2010). Towards a personalised virtual library: Indications from navigational and personal information behaviour of e-learning students. (http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0301110-152024/index.html)


La voluntat de conèixer les necessitats, l'ús dels recursos i la satisfacció dels usuaris de les biblioteques és un fet i està en alça, sobretot a causa de la sobreinformació del moment i pensant en com encaminar el futur d'un sector canviant. En un entorn cent per cent digital, com el que presentarem tot seguit, l'autora investiga com es busquen, gestionen i empren els recursos d'informació; a més, es proposa detectar i analitzar els elements necessaris per aconseguir pautes de personalització de la biblioteca digital.

Towards a personalised virtual library. Indication from navigational and personal information behaviour of e-learning students és la monografia fruit de la tesi doctoral, elaborada a partir d'articles, i té com element destacable l'aplicabilitat de models obtinguts tant en l'entorn bibliotecari com en el de comunitats d'e-learning.

La recerca es va implementar amb metodologia múltiple: quantitativa (ontologies, anàlisi de logs) i qualitativa (entrevistes en profunditat i anàlisi de contingut). Els individus de la mostra (350) van ser alumnat de la UOC d'on és professora l'autora, concretament dels estudis de Ciències de la Informació i d'Informàtica. El període temporal de l'estudi comprèn des de febrer fins a juny de 2006. Segurament, les característiques de la institució, una universitat en línia que fa un ús intensiu de les TIC, juntament amb el perfil sui generis dels seus alumnes que l'escullen per una formació continuada a llarg de la vida és l'element que la diferencia de la resta d'investigacions centrades en el comportament dels usuaris.

Les hipòtesis inicials apuntaven que el comportament dels usuaris ofereix informació per a la personalització dels serveis. També especificaven que el comportament de navegació dels usuaris de la biblioteca virtual genera informació per oferir-los serveis personalitzats –Ferran opta per enriquir les metadades amb la recollida i reutilització de les dades d'ús de les biblioteques–. La darrera hipòtesi deia que els estudiants d'e-learning poden adoptar diferents comportaments informacionals tant a l'entorn acadèmic com al laboral i aquestes competències adquirides en qualsevol dels anteriors contextos són transmeses als altres entorns (acadèmic, professional, personal).

Definiria com a cabdal l'anàlisi de les variables de cerca, gestió i ús de recursos d'informació per tal de poder establir una classificació dels tipus d'usuaris. L'autora va marcar una sèrie de clústers: experts, no experts –segons les habilitats que tinguin per trobar, avaluar i utilitzar la informació–; metòdics i organitzats –aquesta deriva del perfil cognitiu–; caòtics o bé poc organitzats, segons l'actitud que tenen; implicats o espectadors;  i entusiasta, realista i crític segons la percepció de les TIC.

La claredat de la introducció (amb metodologia inclosa), els resultats principals i les conclusions us facilitaran seguir el detall de la recerca, que és d'interès pels docents, pels bibliotecaris i també pels estudiosos del comportament dels usuaris. Ara, però, passem a destacar les conclusions obtingues:

• Els patrons de comportament que els estudiants adopten davant la informació acadèmica els poden emprar també per enfrontar-se a qualsevol tipus d'informació en qualsevol de les seves tasques.
• El perfil d'usuari i el de navegació a l'hora de buscar informació són els elements que determinen els requisits de personalització de la biblioteca.
• Els arxius log i les adreces IP són cabdals per veure els recursos emprats en el procés d'aprenentatge.
• Existeix transferència de competències entre el lloc de treball, la vida diària i el context acadèmic.
• El comportament informacional individual es classifica en quatre models d'usuaris:

      Exhaustiu: actiu a l'hora de cercar, gestionar i usar la informació, i també li resulta atractiu el descobriment d'aplicacions noves.

      Passiu: inconstant en el procediment, tendeix a associar eines amb contexts determinats i li agrada tenir diferents vies d'arribar al seu objectiu.

      Reactiu: li cal sentir-se segur amb les aplicacions, i té tendència a emprar les eines en l'entorn on les ha après.

      Proactiu: utilitza eines, i les aplica en contexts diferents, per pròpia inquietud personal.

L'estudi i classificació dels usuaris en aquests quatre grups pot servir com a base per portar a terme projectes centrats en millorar les competències informacionals dels usuaris, però també s'haurien de contemplar variables com el gènere i el nombre de semestre matriculats de l'estudiant.

Sense dubte conèixer els usuaris és el millor pas per poder-los atendre millor i oferir-los-hi allò que necessiten. Amb Towards a personalised virtual library. Indication from navigational and personal information behaviour of e-learning students s'ha fet un pas en més per apropar-nos a l'usuari i a la personalització de les biblioteques digitals. Identifiqueu-vos! Quin tipus d'usuari sou?