Normativa i documents generals:

A cada grup part de Copolis, li és aplicable la normativa general que correspon al seu país i universitat d’adscripció.

D’altra banda, i pel que fa a Copolis com a Grup Interuniversitari, es troba adscrit a la unitat acadèmica del seu director/a (el Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona), se li aplica genèricament i en el que resulta pertinent, entre d’altres:

– Carta Europea de l’Investigador i Codi de conducta per a la contractació d’Investigadors. Comissió Europea (text pertinent a efectes de l’EEES) (2005/251/CE)

– Llei Orgànica d’Universitats d’Espanya

– Llei d’Universitats de Catalunya

– Estatuts de la Universitat de Barcelona

– Reglament del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

– L’Estatut de l’Estudiant Universitari i del personal investigador en formació del Govern d’Espanya

Normativa i documents del Grup:

El grup compta amb una sèrie de normes i documents interns que estableixen la seva organització i funcionament:

– Reglament d’organització i funcionament del Grup (ref. 17-11-2008/9RP)

– Pla d’Acció 2009-2013 (ref. 12-2008/9RP)

– Inventari d’Activitats 2005-2008 (ref. 10-2008/9RP)

– Acta d’intenció entre el soci coordinador i el soci Associació Adalquí pel desenvolupament d’activitats de col·laboració i suport tècnic i logístic (ref. 02-2008, ratificat 11-2008/8RP)

– Dossier Fundacional del Grup COPOLIS (ref. 12-2005/1-4RP)

Reunions Plenàries (RP) i Sessions del Consell Directiu (CD):

Copolis desenvolupa reunions periòdiques dels seus integrants i òrgans de la seva fundació. Inicialment les trobades (en la modalitat presencial o online) tenien una major freqüència i intensitat, per després anar espaiant la seva freqüència. Això es va planificar per facilitar el trànsit des d’una coherència estratègica i identitat clarament definida, cap a una major autonomia i descentralització de les decisions de Copolis en els seus grups parts, respecte a les activitats desenvolupades en els seus respectius territoris. Així, al principi es va establir una freqüència mensual (2005), després trimestral (2006), semestral (2007-2009) i actualment són anuals (2010-2012). A més, des de juny de 2009 se celebren simultàniament les reunions Plenàries de membres i la Sessió Anual del Consell Directiu del Grup.

El calendari i el contingut principal tractat en cadascuna d’aquestes reunions són els següents:

REUNIONS ANUALS

14a reunió plenària de Copolis. 4t Consell Directiu – 17 novembre del 2012 Online

13a reunió plenària de Copolis. 3r Consell Directiu – 28 octubre 2011

Contingut Principal: es va considerar una proposta i es va acordar una nova organització i funcionament orgànic de Copolis. Es va acordar acceptar una proposta d’informació periòdica de cada UTEP per a la web, així com altres activitats habituals de caràcter transversal a les diferents UTEPs.

12a reunió plenària de Copolis. 2n Consell Directiu – 17 novembre 2010

Contingut Principal: realització diferida al 28 d’octubre de 2011. Es va presentar informació sobre la situació institucional i d’altes i baixes en la integració de Copolis segons els acords adoptats en el Comitè Permanent; els avenços del treball en el Grup relatius a les LATCs, UTEPs i UTA; i la situació econòmica de Copolis.

REUNIONS SEMESTRALS (2007-2009)

11a reunió plenària de Copolis. 17 novembre 2009 (online)

Contingut Principal: Informació sobre la situació institucional de Copolis: a. Actuació de Copolis a l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere; b. Convenis i acords gestionats; c. Cens actual dels membres del Grup i altres persones noves interessades; d. Base de dades dels membres actuals de Copolis (CV de webgrec de la UB); e. Redisseny i actualització de la pàgina web de Copolis.

Reconeixement de Copolis com a grup de recerca consolidat a Catalunya.

Informació sobre la situació econòmica de Copolis: a. Contracte Programa amb la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona 2008 – juliol 2009; b. Contracte Programa amb la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona agost 2009 -març 2010; c. Finançament de la Generalitat de Catalunya al Grup de recerca consolidat.

Presentació dels avenços del treball en el grup: a. Informació general relativa a les LATCs, UTEPs, i UTA; b. Avenços en els treballs d’investigadors/es en formació; c. Possibles trobades i congressos del semestre vinent on presentar ponències, comunicacions o pòsters.

10a reunió plenària de Copolis. 1r Consell Directiu -17 de juny de 2009

Contingut Principal: es van ratificar nomenaments de responsables i/o coordinadors i es van triar representants al consell. Informació sobre situació institucional de Copolis: a. Incorporació de Copolis a l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere; b. Previsions del proper Contracte programa amb la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona; c. Base de dades de Copolis (CV de webgrec de la UB); d. Redisseny i actualització de la pàgina web de Copolis; e. Avenços en la situació d’investigadors/es en formació; Presentació d’informes de LATCs, UTEPs i UTA. Informació de la previsió de delegació de la direcció a la directora adjunta durant estada de recerca.

9a Reunió General de Copolis. 17 novembre 2008

Contingut Principal: es va considerar la proposta de planificació per al període 2009-2012, i es van triar noves autoritats del grup per a aquest període.

8a Reunió general de Copolis. 24 juny 2008

Contingut Principal: realització diferida a 17 de novembre de 2008. Es va considerar l’informe de gestió i l’inventari d’activitats 2005-2008, i es va avaluar el compliment del pla d’acció previst per al període. Es van comentar modificacions de l’equip de treball de Copolis.

7a Reunió general de Copolis. 20 novembre 2007

Contingut Principal: es va considerar la replanificació del període setembre 2007- juny 2008, amb modificacions a novembre de 2007, en virtut de la baixa laboral de la directora del grup. Es van comentar modificacions de l’equip de treball de Copolis i l’impuls d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia per potenciar l’extensió i l’impacte social i cultural de l’acció de Copolis.

6a Reunió general de Copolis. 18 juny 2007

Contingut Principal: es va fer el seguiment de la planificació del període octubre de 2006 – setembre de 2007 al voltant de les activitats de la coordinació i de les línies d’actuació. Es van comentar les modificacions de l’equip de treball de Copolis i dels seus integrants membres, col·laboradors/es estables i altres col·laboradors/es. Es van plantejar els eixos per establir la planificació del període setembre 2007- juny 2008, a tractar el 25 de juliol de 2007.

REUNIONS TRIMESTRALS (2006)

5a Reunió general de Copolis. 25 octubre 2006 

Contingut Principal: es va comentar i aprovar el pla d’acció per al període octubre de 2006 – setembre de 2007. Es va aprovar la periodicitat semestral de les reunions generals del grup i reunions per constituir els equips, continguts i responsables de les línies d’actuació.

4a Reunió general de Copolis. 20 setembre 2006 (online)

Contingut Principal: es va enviar online per a la seva anàlisi l’avaluació del pla d’acció gener-setembre 2006. Es va proposar un nou pla d’acció per al període octubre de 2006 – setembre de 2007.

3a Reunió general de Copolis. 25 juny 2006

Contingut Principal: es va fer el seguiment i es va comentar el pla d’acció gener-setembre 2006.

2a Reunió general de Copolis. 20 març 2006 

Contingut Principal: es va comentar i aprovar el pla d’acció gener-setembre 2006. Es va aprovar la periodicitat trimestral de les reunions generals del grup durant aquest any 2006.

REUNIONS FUNDACIONALS (2005)

1a Reunió fundacional. Desembre de 2005 (quarta trobada)

1a Reunió fundacional. Novembre de 2005 (tercera trobada)

1a Reunió fundacional. Octubre 2005 (segona trobada)

1a Reunió prefundacional. Febrer 2005 (primera trobada)

REUNIONS PRÈVIES DE CONSTITUCIÓ GRUPAL (2003-2004)

 

Darrera actualització (11/04/2021)