Els Seminaris Temàtics Permanents de COPOLIS-Adalquí representen una mateixa experiència de transferència desenvolupada en diverses activitats de formació extracurricular que articulen la transferència dels resultats de recerca, la investigació d’acció participativa i l’extensió universitària, sobre la base d’un abordatge interdisciplinari, grupal, intersectorial i semipresencial de les àrees de treball desenvolupades.

 

Els principals dispositius docents i pedagògics de transferència de coneixements i tecnologia a través dels quals es desenvolupen aquestes experiències són els Seminaris Temàtics Permanents, entre els quals destaquen:

 

-Seminari d’Anàlisi Crítica del Control Social

 

-Seminari sobre Temes Actuals i Futurs del Control Penal

 

-Seminari sobre Polítiques i Diversitat Familiar

 

-Seminari sobre Pràctiques i Exercici Professional (nou cicle del Seminari Taller de treballs Metodològics; TTM-UB 2003-2012)

 

 

 

Entenem la modalitat de Seminari (i especialment la seva alternativa de seminari-taller) com aquella activitat que compta amb la participació activa dels/les assistents -mitjançant dinàmiques de grups i tècniques d’innovació docent- per a desenvolupar un treball empíric-participatiu d’anàlisi crítica dels resultats dels projectes d’investigació i estudis de COPOLIS-Adalquí o de terceres persones convidades. Es pretén donar una resposta alternativa a les necessitats de formació i d’intercanvi professional entre investigadors/es socials, contribuint a l’enfortiment institucional de l’abordatge interdisciplinari de les diferents temàtiques com a qüestió fonamental per comprendre els seus problemes, les seves potencialitats així com les possibles solucions als conflictes de la nostra realitat actual.

 

La proposta s’insereix en tres eixos d’actuació més amplis: a) El desenvolupament d’un pla específic d’accions per relacionar la investigació aplicada amb la docència universitària extracurricular i la intervenció tècnica i professional; b) l’impuls d’experiències de caràcter inèdit respecte a programes d’implicació de la societat en el procés d’aprenentatge, a partir de l’actuació intersectorial, interinstitucional i multidisciplinària; i c) El desenvolupament per part de l’equip de treball d’una intensa i consolidada tasca d’innovació i millora de la qualitat docent, com a eina per potenciar la valorització de les ciències socials i els seus resultats a la societat. D’aquesta manera, la vocació d’aquest dispositiu per generar la trobada entre punts de vista diversos va més enllà de les fronteres representades pels ensenyaments reglats i les disciplines acadèmiques -fins i tot de les àrees de coneixement-, per imprimir també un caràcter interinstitucional i intersectorial en el dispositiu de transferència desenvolupat. Així, la iniciativa agrupa participants de diverses universitats, així com de diverses entitats socials, àmbits laborals i formatius.

 

Finalment, cal dir que en conjunt tot això permet contextualitzar i desenvolupar la proposta en el marc d’una política universitària que, a l’hora de garantir la solidesa i viabilitat del dispositiu de transferència dissenyat, vertebra en una mateixa proposta la recerca, la transferència de resultats a la societat, la internacionalització i la divulgació científica, amb la innovació i l’excel·lència de la qualitat docent universitària.

 

Els Seminaris Permanents i jornades-tallers implementats durant els cursos compresos en els períodes 2012 i 2020, amb prop de mil cinc-cents participants en total (incloent-hi dos-cents professors/es i/o investigadors/es en formació), han permès una adequada articulació i desenvolupament d’un pla específic d’accions per relacionar la investigació R+D amb la docència universitària, la capacitació en servei i la intervenció tècnica i professional especialitzada.

 

Igualment, la combinació de l’anàlisi crítica del control social amb l’abordatge pedagògic i metodològic en seminaris i tallers, ha incidit molt positivament en la consolidació dels eixos estratègics transversals i les àrees de treball proposades per COPOLIS-Adalquí, com a estructura bàsica d’investigació, formació i extensió universitària de qualitat.

 

Sens dubte, els Seminaris Permanents i els Tallers són una eina potent i eficaç, tècnicament i institucionalment testejada, per a la generació d’espais de valorització i transferència de resultats en entorns de col·laboració, intercanvi, integració i formació avançada entre el professorat, l’alumnat i els tècnics, professionals i referents de les administracions i entitats socials col·laboradores.

 

 

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)