CEFOCID-logo-catalan-300x881El grup d’innovació en docència universitària CEFOCID-Copolis de la UB (GIDCUB-13/140), desenvolupa i perfecciona de manera exitosa en l’àmbit nacional (des de 2008) i internacional (des de quatre anys després) una renovació de metodologies docents per al desenvolupament integral i articulat de quatre competències transversals fonamentals en l’àrea de coneixements de les ciències socials: la interdisciplinarietat professional, el treball grupal, la resolució de problemes i casos pràctics, i la utilització de les TIC per a l’adquisició d’habilitats instrumentals i d’autoaprenentatge.

Amb això s’ha potenciat, en el marc de les línies prioritàries indicades per la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, d’una banda l’adquisició de les competències transversals en ciències socials necessàries per a l’intercanvi i la integració dels sabers en diferents ensenyaments i universitats, tant en la iniciació a la investigació aplicada dels futurs professionals, com en les eines que suposa l’aproximació teòrica-crítica i metodològica de resultats d’investigacions plantejats com a continguts transversals. D’altra banda, amb els dispositius didàctics i pedagògics proposats i la sincronia i/o calendarització implementada s’ha facilitat de manera notable la tasca d’adequació dels nous graus i postgraus al procés de convergència i internacionalització de l’educació superior.

Aquest accionar s’insereix en el context de quatre eixos d’actuació més amplis: relacionar la investigació I+D amb la docència universitària; impulsar programes de divulgació científica i social, a partir de l’actuació intersectorial, interinstitucional i multidisciplinària; ampliar les xarxes científiques i associatives internacionals que hi ha al voltant del grup d’innovació docent impulsor; i potenciar la intensa tasca d’innovació i millora de la qualitat docent, desenvolupades al llarg de cinc quinquennis docents de diversos membres de l’equip, i consolidada grupalment fa més de deu anys.

Eixos de l’activitat realitzada:

1. Desenvolupament d’una proposta crítica i alternativa d’adaptació dels graus i màsters als requisits exigits per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) respecte del paradigma competencial que el caracteritza, dissenyant una metodologia docent -i analitzant comparativament la seva aplicació en diferents grups d’estudiants- orientada al desenvolupament de quatre competències transversals bàsiques en l’àrea de les Ciències Socials:

1.1. Interdisciplinarietat professional

1.2. Treball grupal

1.3. Resolució de casos pràctics

1.4. Desenvolupament d’habilitats instrumentals i d’autoaprenentatge mitjançant les TIC

2. La semipresencialitat com a fi i com a recurs; potenciant el caràcter interdisciplinari, interinstitucional i intersectorial mitjançant una oferta formativa semipresencial.

3. La introducció d’un eix temàtic transversal en els programes de les assignatures com a mitjà per a la creació de grups interdisciplinaris i grups d’alumnat de diferents ensenyaments, cohorts, nivells i cicles (integració horitzontal i vertical).

4. La formació d’Equips Docents com a mitjà per al desenvolupament coordinat d’assignatures i la millora de la qualitat en la docència universitària.

5. El desenvolupament d’experiències d’internacionalització de la metodologia docent i la seva avaluació transcultural, en el context de la creació i gestió de línies d’actuació (investigació, formació, transferència i extensió universitària) i xarxes internacionals d’Innovació Docent Universitària (Xarxa IDOSOFA) com a forma d’impulsar i consolidar la internacionalització dels projectes i el seu impacte i capacitat de replicació.

6. La construcció d’una enquesta pròpia de valoració i autoavaluació com a instrument d’avaluació específic de les experiències de millora de la qualitat docent.

L’activitat s’observa concretada en un extens currículum (vegeu ressenya del grup d’innovació Docent realitzada pel PMID-UB) que inclou: Grups d’innovació docent (6); Ajuts per innovació i recerca en docència universitària (1); Projectes d’innovació docent (21, Amb ajusts com a projectes d’innovació docent 10, 2 Ajut d’AGAUR, 5 ajusts de la UB, 3 ajusts de la UV i 2 ajuts de la UNRN-Argentina); Publicacions de referència sobre docència universitària (7); Participació en processos de revisió Pla i reformes de plans d’estudis (5); Participacions en adaptació de crèdits europeus (2); Plans d’acció tutorial (5); Estades d’intercanvi i formació docent (12), i altres accions orientades a la docència de qualitat: Pla de Tutela Individual per a la Iniciació a la Investigació Social (5); Organització de congressos i jornades (3); Lideratge de Xarxes temàtiques (2); i més d’un centenar de sessions de formació avançada de recursos humans en seminaris i tallers específics en què han intervingut més de 30 formadors i participat prop de 70 docents, juntament amb múltiples ponències, comunicacions i publicacions en revistes i editorials especialitzades.

Tot això, va permetre contextualitzar i desenvolupar la proposta en el marc d’una política universitària, que a l’hora de garantir la solidesa i viabilitat de la línia de treball, va vertebrar en una mateixa proposta la investigació I+D, la transferència de resultats a la societat, la internacionalització i la divulgació científica, amb la innovació i l’excel·lència de la qualitat docent universitària.

 

(Darrera actualització: 31/05/2021)