Gerundi d’anterioritat 

El gerundi d’anterioritat expressa un fet que comença i acaba abans del fet expressat pel verb principal, o que se li encavalca temporalment. Aquest gerundi pot tenir tres significats diferents: causal, condicional i concessiu. Tot i tractar-se d’usos del gerundi correctes, també es pot expressar el mateix amb una oració subordinada adverbial equivalent; i, en casos massa forçats amb el gerundi, fins i tot és preferible l’ús de la subordinada introduïda per una conjunció.

 • Gerundi causal

  El gerundi expressa una causa respecte a l’oració principal.

  Exemple correcte Estant malalta la coordinadora, la reunió es va suspendre.

  Exemple correcte Com que la coordinadora estava malalta, la reunió es va suspendre.

  Exemple correcte La reunió es va suspendre perquè la coordinadora estava malalta.


  Exemple correcte Havent assistit tothom a la reunió, no cal que el secretari en faci l’acta.

  Exemple correcte Com que tothom ha assistit a la reunió, no cal que el secretari en faci l’acta.

  Exemple correcte No cal que el secretari faci l’acta, perquè tothom ha assistit a la reunió.


 • Gerundi condicional

  El gerundi expressa una condició respecte a l’oració principal.

  Exemple correcte Treballant en jornada intensiva, s’acaba molt cansat.

  Exemple correcte Si es treballa en jornada intensiva, s’acaba molt cansat.


 • Gerundi concessiu

  El gerundi expressa una raó que podria oposar-se a la significació de l’oració principal però que en definitiva la referma.

  Exemple correcte Sabent que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple correcte Malgrat que sabia / tot i que sabia que s’equivocava, va dimitir igualment.


  Cal recordar que quan el gerundi té valor concessiu pot anar acompanyat de l’expressió i tot:

  Exemple correcte Sabent i tot que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple correcte Sent amic i tot de la degana, li ha mentit.


  En canvi, l’expressió tot i + gerundi no és recomanable; en aquest cas, cal fer servir el gerundi tot sol o bé l’expressió tot i + infinitiu:

  Exemple incorrecte Tot i sabent que s’equivocava, va dimitir igualment.

  Exemple correcte Tot i saber que s’equivocava, va dimitir igualment.


  Exemple incorrecte Tot i sent amic de la degana, li ha mentit.

  Exemple correcte Tot i ser amic de la degana, li ha mentit.
Darrera actualització: 27-4-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Gerundi d’anterioritat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1134> [consulta: 1 abril 2023].