Usos incorrectes del gerundi 

Resum

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple correcte L’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple incorrecte L’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.

 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.
Hi ha usos incorrectes del gerundi, que cal evitar: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu.

 • Gerundi de posterioritat

  Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  Exemple correcte L’estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.

  Exemple incorrecte L’estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.


  Exemple correcte La Marta Coll va estudiar medicina i va obtenir el títol l’any 2003.

  Exemple incorrecte La Marta Coll va estudiar medicina, obtenint el títol l’any 2003.


  Exemple correcte El rector es va aixecar de la cadira i va cloure l’acte.

  Exemple incorrecte El rector es va aixecar de la cadira cloent l’acte.


  Exemple correcte La Universitat de Barcelona fa més de cinc-cents anys que existeix, i és la universitat catalana més antiga.

  Exemple incorrecte La Universitat de Barcelona fa més de cinc-cents anys que existeix, sent la universitat catalana més antiga.


 • Gerundi especificatiu

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que:

  Exemple correcte S’han fet públics els estatuts que regulen la Universitat de Barcelona.

  Exemple incorrecte S’han fet públics els estatuts regulant la Universitat de Barcelona.


  Exemple correcte Aviat es discutirà el document que estableix els drets del PAS.

  Exemple incorrecte Aviat es discutirà el document establint els drets del PAS.


  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.


  En canvi, quan la construcció amb gerundi equival a una oració de relatiu explicativa, l’ús del gerundi és correcte:

  Exemple correcte El doctorand, volent estar-se’n, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.

  Exemple correcte El doctorand, que se’n volia estar, va acceptar de presentar les hipòtesis de la tesi.


Així mateix, cal tenir en compte els usos del gerundi en les perífrasis verbals següents, que en alguns casos poden ser incorrectes:

Darrera actualització: 11-11-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos incorrectes del gerundi» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1136> [consulta: 23 maig 2022].