El subjecte és un nom col·lectiu 

Quan el subjecte és un nom col·lectiu, la norma permet de fer sovint la concordança en singular o concordança gramatical (atenent a la forma) i la concordança en plural o concordança de sentit (atenent al significat). No obstant això, hi ha casos que afavoreixen de fer la concordança gramatical (és a dir, el verb en singular) i casos que afavoreixen la concordança de sentit (és a dir, el verb en plural), tenint en compte les característiques del nom col·lectiu i les característiques dels complements que l’acompanyen.

 • Quan el subjecte és un nom col·lectiu quantificador sense complement preposicional és preferible el verb en plural.

  Exemple correcte La majoria han respost correctament el qüestionari.

  Exemple inadequat La majoria ha respost correctament el qüestionari.


 • Quan el subjecte és un nom col·lectiu quantificador seguit d’un complement preposicional introduït per de,

  • es prefereix el verb en plural si el nom del complement està en plural:

   Exemple correcte La totalitat de les persones enquestades han respost totes les preguntes.

   Exemple inadequat La totalitat de les persones enquestades ha respost totes les preguntes.


   Exemple correcte Un gran nombre d’estudiants es matriculen a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

   Exemple inadequat Un gran nombre d’estudiants es matricula a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.


  • en canvi, el verb ha d’estar en singular si el nom del complement és un altre nom col·lectiu:

   Exemple correcte La majoria de l’alumnat ha respost totes les preguntes.

   Exemple incorrecte La majoria de l’alumnat han respost totes les preguntes.


 • Quan el subjecte és un nom col·lectiu de persona especificat del tipus alumnat, professorat, etc. el verb ha d’estar en singular.

  Exemple correcte El professorat ha mostrat la seva satisfacció per la concessió del projecte.

  Exemple incorrecte El professorat han mostrat la seva satisfacció per la concessió del projecte.


  Exemple correcte El personal d’administració i serveis rebrà més formació durant l’últim trimestre.

  Exemple incorrecte El personal d’administració i serveis rebran més formació durant l’últim trimestre.


  En canvi, amb el nom col·lectiu de persona no especificat gent, és indistint el verb en singular o en plural:

  Exemple correcte La gent no sabia per on havia d’entrar.

  Exemple correcte La gent no sabien per on havien d’entrar.
Més informació
Badia i Margarit, Antoni Maria. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994, pàg. 188-190. (Biblioteca Universitària; 22).

Fabra, Pompeu. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1984, vol. i, núm. 251, pàg. 250-251.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, pàg. 1137-1142.
Darrera actualització: 17-6-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«El subjecte és un nom col·lectiu» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1186> [consulta: 3 febrer 2023].