Formació 

Les abreviatures es formen de diverses maneres:

a) Amb la lletra o les lletres inicials de la paraula.

Exemple correcte h. [habitants]
oct. [octubre]


b) Amb la lletra o les lletres inicials de la paraula i alguna de les centrals.

Exemple correcte dc. [dimecres]
espf. [específicament]


c) Amb la lletra o les lletres inicials de la paraula i alguna de les finals.

Exemple correcte fra. [factura]
nre. [nombre]


En les abreviatures formades amb les lletres inicials de la paraula, se segmenta abans de vocal.

Exemple correcte des. [desembre]
esp. [especialment]


En cas que aquesta vocal precedeixi consonants dobles, es manté també la segona consonant en l’abreviatura.

Exemple correcte butll. [butlletí]
col·l. [col·legi]
corr. [correus]
diss. [disseny]


Per abreujar sintagmes, és a dir, segments formats per més d’un element, cal considerar tots els criteris de formació d’abreviatures descrits més amunt. Si es marca l’abreujament amb un punt, s’han de mantenir tots els articles i les preposicions.

Exemple correcte com. de serv. [comissió de serveis]
n. de la t. [nota de la traductora]


En cas que l’abreujament es marqui amb una barra, s’ometen tots aquests elements gramaticals.

Exemple correcte f/m [a favor meu]
m/o [a la meva ordre]


En qualsevol cas, al marge d’aquests procediments generals d’abreujament, convé saber que únicament són admissibles les abreviatures que representen un estalvi, com a mínim, de tres caràcters de la paraula desenvolupada.

Exemple correcte ll. [llatí]
Exemple inadequat llat.
Exemple correcte v. [vegeu]
Exemple inadequat veg.


A més, a l’hora de crear una abreviatura, cal tenir en compte el principi d’eficiència: és a dir, mantenir la màxima informació amb el mínim de lletres. Així, entre les diverses abreviatures possibles per a una mateixa paraula, sempre hi ha una forma preferible, atès que conté la informació necessària per reconèixer el mot del qual prové.


Exemple correcte assign.  
[assignatura]  
   
Exemple inadequat a.
ass.
assignat.
Exemple correcte telec.        
[telecomunicacions]  Exemple inadequat t.
tel.
telecom.
telecomun.
telecomunic.


Això no obstant, la manca d’espai pot condicionar la forma abreujada que calgui utilitzar. En una taula de columnes estretes, per exemple, potser s’haurà d’optar per les abreviatures més curtes (ass. o a. i tel. o t.), encara que siguin menys transparents.

D’altra banda, si hi ha dos mots que es poden abreujar de la mateixa manera, l’extensió de les abreviatures pot servir per desfer ambigüitats. Per exemple, si abreujar vegetals i vegetació, es poden utilitzar veg. per a vegetals i veget. per a vegetació, o bé v. per a vegetals i veg. per a vegetació.
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1232> [consulta: 22 maig 2022].