Capçalera dels projectes aprenentatge servei

Compliment de requisits i compromisos ambientals per les empreses concessionàries de la UB

Durant el segon semestre del curs 2016-2017, professorat del grau de Ciències Ambientals ha incorporat la metodologia d’aprenentatge servei (ApS) en l’assignatura Desenvolupament Sostenible. L’alumnat d’aquesta assignatura ha dut a terme 16 projectes aplicats de caire social i ambiental en col·laboració amb diferents entitats.

Un dels grups ha volgut donar resposta a una necessitat plantejada per l’OSSMA, que és comprovar el grau de compliment dels requisits i compromisos ambientals de les empreses concessionàries de restauració (bars) i reprografia (copisteries), que presten el seu servei als edificis de la UB.

La UB ha anat incorporant requisits d’obligat compliment a aquest tipus d’empreses, però la limitació de recursos humans i econòmics no ha fet possible la realització d’auditories de control i seguiment. Amb aquest projecte es pretenia dissenyar una llista de comprovació (checklist) aplicable als concessionaris, posant-lo a prova als bars i copisteries de les facultats de Biologia, Farmàcia, Física i Química. En un futur, el checklist s’haurà de poder aplicar de forma periòdica a tots els concessionaris, per tal de comprovar la conformitat de la prestació del servei amb els requisits fixats per la UB.

plat de menjar a un restaurant
Creative Commons Zero (CC0)

Un cop dissenyats els checklist, el treball es va dur a terme en dues fases: primer una auditoria visual sense avisar, i després l’auditoria programada, acompanyats per representants de les empreses concessionàries. Es va voler fer aquest pas previ per comprovar si, en alguns aspectes fàcils de veure com a clients, s’obtenien respostes diferents a la que sorgien durant la visita programada. Així es podia comprovar que els resultats eren veraços i que les empreses, en programar la visita posterior, no havien modificat algun dels hàbits de treball en relació als aspectes ambientals. Comparats els resultats de les dues actuacions, no es van detectar canvis.

En el cas dels serveis de reprografia, els principals incompliments (no generalitzats) que es van detectar es centren en:

  • Utilització de màquines que no són de baix consum o que no incorporen sistemes d’autoconnexió (romanen apagades quan no es fan servir).
  • No hi ha cap rètol visible per a l’usuari sobre l’obligació de fer les còpies a doble cara, tot i que les màquines tenen activada aquesta opció per defecte.
  • No s’utilitza paper amb pes igual o inferior a 75 g/m2, que contribueix a un menor consum de recursos (energia, aigua, matèries primeres).

En quant als serveis de restauració, els incompliments més destacats són:

  • Els contenidors de recollida selectiva no es troben etiquetats, i/o tots porten bosses de color negre, quan haurien de ser del mateix color que la fracció de residu corresponent, per facilitar que tothom identifiqui el residu que contenen.
  • Les empreses no impulsen accions o iniciatives per a que els usuaris compleixin el sistema de recollida selectiva dels residus.
  • El cafè que es serveix no és de comerç just certificat (Fairtrade, UTZ o altres).

Una de les conclusions del projecte indica que

si a les empreses no se’ls realitza un control, aquestes tenen certa tendència a deixar de banda els criteris de sostenibilitat, per això és important fer el seguiment i les auditories per garantir que es compleix tot l’establert en els plecs.

fotocopiadores
Creative Commons Zero (CC0)

Els resultats d’aquest projecte faciliten una eina per dur a terme el control i seguiment dels criteris ambientals d’obligat compliment per part de les empreses concessionàries. És un primer pas per assegurar que l’activitat d’aquests proveïdors integra els criteris de bones pràctiques ambientals previstos, però els recursos per fer aquests controls de manera periòdica són limitats, i la UB haurà de reforçar els mecanismes que permetin donar resposta quan es produeixin incompliments.

Agraïm la feina realitzada tant als membres del grup de treball (Òscar Cubota, Alicia Garcia, Marta Jaramillo, David Mateo), com als coordinadors de l’assignatura Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia: M. Àngels Alió, Mireia Esparza, Mar Grasa i Roc Padró, i als concessionaris de reprografia (Rey Center, Libreria Estudio) i restauració (grup Universitas, grup Soteras).

Aquest projecte ApS es correspon amb l’acció LE4.38 (Definir i implantar processos efectius per garantir el compliment de les obligacions en matèria de sostenibilitat fixades als plecs de concursos públics vigents) del Pla de Sostenibilitat de la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Feu un comentari