Curs 2020-2021

Introducció

El curs acadèmic 2020-2021 estarà marcat pel context de crisi sanitària provocada per la COVID-19. La Facultat de Belles Arts tornarà a obrir les aules, els tallers i els laboratoris després que hagin estat tancats durant sis mesos. És per aquest motiu que us presentem les principals mesures i directrius per a l’adaptació de la docència a la situació actual d’alerta sanitària. Tingueu en compte, però, que la situació sanitària pot anar canviant i que, per tant, aquestes mesures poden variar al llarg del curs.

 

Principals mesures d’adaptació de la docència

·     La docència serà mixta, una part en línia i l’altra presencial. Cada assignatura té assignada una aula virtual a través del campus virtual. L’aula i els dies de classe presencial els trobareu a l’espai web del vostre ensenyament.

·     Les classes als tallers i laboratoris seran majoritàriament presencials, i s’hi hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene indicades en cada un.

·     En els espais els estudiants hauran de seguir les normes de seguretat establertes per l’OSMA. Només es podrà fer ús de les aules, els tallers i els laboratoris si aquests compten amb la presència d’un professor, mestre de taller o personal acreditat pel centre.

·     Es potenciarà l’avaluació contínua.

·     S’organitzaran els grups presencials de manera que es respectin les distàncies de seguretat d’1,5 m entre cada estudiant.

·     Cal seguir les mesures de protecció individual: mascareta, distància de seguretat i higiene de mans.

·     En tots els edificis de la Facultat els circuits d’accés i de sortida estaran degudament marcats i s’hauran de respectar.

 

La primera setmana del curs 2020-21, del 28 de setembre al 2 d’octubre, totes les classes de totes les assignatures es faran de manera telemàtica i serà on el professor donarà les indicacions pertinents als seus grups.

 

1r, 2n i 3r curs

·     En les classes de Conceptes de l’art modern, Antropologia i sociologia de l’art, Conceptes de l’art contemporani, Psicologia de l’art i estudis de gènere, Crítica a la representació i Visualitat contemporànies, Representació gràfica, Laboratori d’escultura, Laboratori de fotografia, Laboratori d’aplicacions gràfiques, Laboratori audiovisual, Laboratori de gravat i impressió i Laboratori de tècniques i materials pictòrics i escultòrics, la meitat de les sessions seran presencials amb la meitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió. La resta de classes s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica al campus virtual. S’ha de tenir en compte que les classes quedaran enregistrades i han d’estar sempre disponibles en els cursos respectius del campus virtual.

·     En les classes d’Iniciació als processos i projectes I, Introducció als processos i projectes II, Processos de la creació artística, Projectes de la creació artística, Taller de creació I, Taller de creació II i Laboratori de pintura, totes les sessions seran presencials sempre que l’espai ho permeti. En cas contrari, es programaran sessions presencials i no presencials que s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica. Aquestes classes quedaran enregistrades i estaran disponibles en els cursos respectius del campus virtual.

·     Les assignatures optatives de caràcter teòric (Art i cultura urbana, Teories de la interpretació) s’impartiran exclusivament de manera telemàtica. En les que vinculen  tallers o laboratoris, totes les sessions seran presencials sempre que l’espai ho permeti. En cas contrari, es programaran sessions presencials i no presencials que s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica. Aquestes classes quedaran enregistrades i estaran disponibles en els cursos respectius del campus virtual.

 

4t curs

·     Les classes de Seminaris d’artistes i productors culturals i Polítiques artístiques i culturals s’impartiran exclusivament de manera telemàtica.

·     En les classes d’Expansions de l’art i Actituds interdisciplinàries, la meitat de les sessions seran presencials amb la meitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió. La resta de classes s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica al campus virtual. S’ha de tenir en compte que les classes quedaran enregistrades i estaran disponibles en el curs respectiu del campus virtual.

·     En les classes de Taller de creació III totes les sessions seran presencials sempre que l’espai ho permeti. En cas contrari, es programaran sessions presencials i no presencials que s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica. Aquestes classes quedaran enregistrades i estaran disponibles en el curs respectiu del campus virtual.

·     Les assignatures optatives de caràcter teòric (Art i cultura urbana,  Teories de la interpretació) s’impartiran exclusivament de manera telemàtica. En les que  vinculen tallers o laboratoris, totes les sessions seran presencials sempre que l’espai ho permeti. En cas contrari, es programaran sessions presencials i no presencials que s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica. Aquestes classes quedaran enregistrades i estaran disponibles en el curs respectiu del campus virtual.

·     El TFG serà amb modalitat mixta; les tutories es duran a terme de manera telemàtica i/o presencial.

 

1r i 2n curs

•  A les classes teòriques  i les teòric-pràctiques amb grups no desdoblats es preveu que la meitat de les sessions seran presencials amb la meitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió. La resta de classes s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica al Campus virtual. S’ha de tenir en compte que les classes quedaran enregistrades i han d’estar sempre disponibles als cursos respectius del Campus virtuals.    

      • A la resta d’assignatures, amb grups desdoblats (D1 i S1) es preveu que totes les sessions seran presencials sempre que l’equipament previst a les aules estigui col·locat i instal·lat.

3r i 4rt curs

·         • En les assignatures de projectes (professionals i experimentals) de tercer curs, amb grups desdoblats, es preveu que la meitat de les sessions seran presencials i l’altra meitat telemàtiques amb la totalitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió, alternant-se les setmanes entre els dos grups de cada assignatura (D1 i S1).

       • En les assignatures optatives es preveu que la meitat de les sessions seran presencials i l’altra meitat telemàtiques amb la totalitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió.

       • L’assignatura de quart “Crítica del Disseny i introducció a l’anàlisi de tendències” s’impartirà en la seva totalitat de manera sincrònica i/o asincrònica al Campus virtual.

       • En l’assignatura “Fonaments empresarials de la gestió del disseny: Administració i Direcció d’empreses, Màrqueting i Dret Mercantil” es preveu que la meitat de les sessions seran presencials amb la meitat de l’aforament d’estudiants a cada sessió. La resta de classes s’impartiran de manera sincrònica i/o asincrònica al Campus virtual. S’ha de tenir en compte que les classes quedaran enregistrades i han d’estar sempre disponibles als cursos respectius del Campus virtuals.

       • El TFG serà amb modalitat mixta, les tutories es podran dur a terme de forma telemàtica i presencial.

 

Sempre que l’evolució de la Covid-19 durant el curs 2020-21 ho permeti, la docència al Grau en Conservació-restauració de béns culturals (GCRBC) està previst que sigui presencial però amb caràcter mixt (presencial i/o no presencial), amb les adaptacions que els plans de contingència obliguin a fer en cada moment del curs. Amb l’excepció  de:

·    Les assignatures de Formació Bàsica del GCRBC que segueixen les indicacions donades en aquest mateix document per a les assignatures del Grau en BBAA (1r i 2n curs).

Les de Formació Bàsica són aquestes assignatures:

1r curs

Conceptes de l’art modern

 

 

 

Docència igual que la prevista al Grau en BBAA

Iniciació als processos i projectes I

Representació gràfica

Antropologia i sociologia de l’art

Iniciació als processos i projectes II

2n curs

Conceptes de l’art contemporani

Laboratori d’aplicacions gràfiques

Psicologia de l’art i estudis de gènere

 

·    I d’una sola assignatura optativa de 3r curs que es programa com a no presencial:

3r curs

Introducció a la metodologia científica

Docència NO presencial

 

La docència de la resta de les assignatures obligatòries i optatives del GCRBC està previst que sigui presencial amb caràcter mixt (presencial i/o no presencial) indistintament de si es tracta de docència teòrica, teòrico-pràctica o experimental.

Les assignatures del GCRBC adapten la docència en funció del nombre d’alumnes de cada grup i l’aforament de les aules assignades per a la docència:

Les assignatures que tinguin un nombre d’estudiants que permetin la presència del grup sencer a l’aula podran mantenir la presencialitat contínua amb els grups sencers[1]:

Són aquestes:

1r curs

Química i Física dels béns culturals I

 

 

 

GRUPS SENCERS

 

Docència presencial i/o no presencial

2n curs

Química i Física dels béns culturals II

Examen, diagnòstic i documentació I

Materials i espais en les activitats de CR

Tractaments aplicats als BBCC I

3r curs

Examen, diagnòstic i documentació II

Tècniques de models i rèpliques

Tractaments aplicats als BBCC II

Tractaments aplicats als BBCC III

Tractaments aplicats als BBCC IV

Tractaments aplicats als BBCC V

4t curs

Tractaments aplicats als BBCC VI

Tractaments aplicats als BBCC VII

 

Les assignatures que superin l’aforament que marca el pla de contingència Covid-19 per a les aules assignades es dividiran en subgrups per poder assistir de manera rotativa a les classes presencials. El grup que de forma alterna no assisteixi presencialment a l’aula podrà seguir la docència de forma no presencial a través del Campus Virtual de manera síncrona i/o asíncrona.

Aquestes són les assignatures del GCRBC que hauran de dividir els grups i establir una alternança en la presencialitat[2]:

 

1r curs

Conceptes i fonaments de la conservació-restauració

 

 

GRUPS DIVIDITS (alternança en la

presencialitat)

 

 

Docència presencial i/o no presencial

2n curs

Biologia i Geologia

3r curs

Conservació preventiva dels BBCC

Història de la conservació-restauració

Fonaments d’arqueologia

Fonaments de Paleografia

Materials i tècniques contemporànies

Materials i tècniques tradicionals

4t curs

Iconologia

Exposició i transport dels BBCC

 

Pel que fa a les Pràctiques Externes tenen caràcter presencial i/o no presencial, però s’hi hauran d’afegir els requeriments que hi pugui haver per part de les institucions amb les que s’estableixin els convenis, que seran requeriments específics de cada centre.

El Treball Final de Grau té caràcter mixt presencial i/o no presencial per a les tutories de seguiment.

 

 


[1] Sempre que un cop realitzades les matrícules no ni hagi un augment en el nombre d’alumnes matriculats respecte de la capacitat prevista dels grups que superi l’aforament pautat pel pla de contingència per a les aules assignades.

[2] Sempre que un cop realitzades les matrícules no ni hagi una disminució en el nombre de matriculats respecte de la capacitat prevista dels grups que permeti mantenir el grup sencer i complir amb l’aforament de l’aula pautat pel pla de contingència.

Davant l’empitjorament de la situació epidemiològica i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i acadèmiques, l'activitat docent programada de manera presencial per al mes de novembre ha quedat reduida.

En aquest document trobareu les indicacions de les reduccions de l'activitat presencial.

Barcelona, 30 d'octubre de 2020

Aquí trobareu l'horari de les activitats lectives del mes de gener

 

Aquí trobareu l'horari de les activitats lectives del mes de febrer

Aquí trobareu l'horari de les activitats lectives del mes de març

Aquí trobareu l'horari de les activitats lectives del mes d'abril

Aquí trobareu l'horari de les activitats lectives del mes de maig