Verificació

Les propostes de nous ensenyaments oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia, anomenat verificació. En aquest procés, les agències de qualitat reconegudes en l'àmbit europeu han d'emetre un informe d'avaluació vinculant al Consell d'Universitats (CU).

La Llei Orgànica 4/2007, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, estableix l’estructura dels ensenyaments d’acord amb els objectius establerts per a la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Memòries de les titulacions

Les titulacions que han passat pel procés de verificació són: