Reserva d'audiovisuals i wifi

Normativa: PDI - Sol·licitud material d'audiovisuals

Material informàtic i audiovisual, normativa de prèstec:

(Recordeu  que s'ha de sol·licitar amb una anticipació mínima d'una setmana.)
Objecte

Material per al PDI: Donar suport al docent, proveïnt-lo del material audiovisual necessari per a la realització de la seva activitat acadèmica (docència i convocatòries d'exàmens). 


Material per als estudiants: Estendre el suport a la docència del Servei –adreçat al PDI de la Facultat– a l'alumnat (sota supervisió i tramitació d'un professor), per a la realització d'exercicis requerits per la seva activitat acadèmica. No es podrà tramitar per a aquests destinataris el material específicament restringit al PDI (vegeu formulari de sol·licitud).

És usuari qualsevol porfessor/a de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

No es permet la utilització del material de préstec fora dels espais de docència i treballs propis de la Facultat.

El préstec de material es realitzarà prèvia sol·licitud del professor/a, omplint el formulari disponible a tal efecte en acceptar la normativa (a baix). Contrastada la disponibilitat, se li enviarà la confirmació i un número de reserva. No es prestarà material si no s'ha demanat per aquest procediment amb l'antelació suficient. La sol·licitud s'entendrà pel semestre en curs.


Material per als estudiants: el professor/a farà la planificació amb el seu grup d'estudiants i tramitarà el conjunt de material necessari per a una mateixa sessió, en una sola sol·licitud que cursarà seguint el procediment ara descrit. Abans de l'hora acordada, el professor/a haurà de signar la sol·licitud al Servei d'Audiovisuals de la Facultat.  No s'admetrà cap sol·licitud que no tingui un professor/a responsable. No es prestarà material si no s'ha demanat per aquest procediment amb l'antelació suficient.

La sol·licitud es pot fer tant per a una ocasió puntual (un o més dies d'una setmana concreta) o amb una previsió periòdica (un o més dies de la setmana, durant part o la totalitat d'un semestre); o per ambdues alhora (per ex: per a cada dia de classe i per al dia de convocatòria d'examen).

En cas de no necessitar el material prèviament sol·licitat, l'usuari només haurà d'enviar el formulari simplificat disponible en fer clic en Anul·lació (a baix).

Material per als estudiants: En cas de coincidir en el temps requeriments de material, o del servei propiament dit, es considerarà prioritària l'atenció al docent respecte de la de l'estudiant.

Material per al PDI: Serà instal·lat i desat, a les hores acordades, pel Personal de la Facultat.


Material per als estudiants: serà recollit, instal·lat i retornat pel/s estudiants autoritzats, després d'haver-se identificat amb el NIUB que consti a la sol·licitud. El marge establert per a la recollida del material és de mitja hora a partir del moment indicat en la sol·licitud, passada la qual, el material demanat restarà a disposició de qualsevol altre sol·licitant eventual.

L'usuari és el responsable de la conservació i del bon ús dels aparells i accessoris sol·licitats durant el periode de préstec.


El material prestat resta sota la custòdia de l'usuari. En cap cas, ja sigui amb motiu de pausa de descans, o per finalització anticipada de l'activitat acadèmica, no es deixarà el material audiovisual sense la vigilància d'un usuari, ni s'abandonarà abans de la seva recollida o retorn i sense que l'accés a l'aula o espai d'utilització resti degudament tancat.


Material per als estudiants: Els aparells s'han de retornar en el mateix estat de conservació en què estaven quan se'n va facilitar el préstec.

Material per als estudiants: En cas de pèrdua, substracció/robatori, o avaria per un mal ús del material objecte de préstec, l'usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses (o del cost de reposició) del mateix. 

En qualsevol d'aquests casos, l'usuari ho haurà de comunicar immediatament al personal del Servei.

Les pel·lícules, cintes de vídeo  i qualsevol altre suport magnètic o òptic són a càrrec de l'usuari.

L'usuari que ha tramitat la sol·licitud de reserva de material, o l'estudiant que transporta el material en préstec degudament autoritzat (vegeu a dalt), s'ha d'identificar a requeriment del responsable de torn i, en cas necessari, davant l'Auxiliar de Serveis de torn de l'Edifici de la FBA, ja que aquest és el responsable de la correcta gestió d'aquest servei.

Comparteix-ho: