Seguretat, salut i medi ambient

Mesures de seguretat davant la Covid

Es recomana la lectura complerta d'aquesta documentació, atès que són de compliment obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions de la UB

Infografia mesures espais comuns

Infografia símptomes Covid-19

EN CAS DE SOSPITA:

Si durant el desenvolupament de l'activitat docent a la Facultat alguna persona preenta simptomatologia compatible amb la COVID-19, ha d'avisar:

- si es tracta d'un estudiant, al professorat present en aquell moment a l'aula

- si es tracta de professorat a la Direccióde Departament

- si es tracta de PAS al Cap d'Unitat o d'Oficina

Posteriorment la persona afectada haurà de contactar amb el 061 o el CAP mésproper, i avisar al Servei Mèdic de la UB a l'adreça electrònica medicinadeltreball.ossma@ub.edu

GESTOR COVID19 FACULTAT DE BELLES ARTS:

Adreça electrònica de contacte del Gestor Covid19 a la Facultat de Belles Arts: covid19.bellesarts@ub.edu. Aquesta és l'adreça a la qual s'haurà d'enviar qualsevol informació coneguda relativa als possibles casos positius o a casos confirmats al Centre. Així es podrà activar el protocol que en aquellmoment estigui vigent.

Pla de Contingència de la UB davant de la crisi sanitària per la Covid-19 (publicació 31-7-2020)

⇒Protocols específics de seguretat Covid per accedir als Tallers i Laboratoris de la Facultat de Belles Arts: 

Protocol LabMèdia

Protocol laboratori de fotografia

Protocol d'espais de gravat

Protocol d'espais de conservació-restauració

Protocol d'espais de disseny

Protocol tallers d'escultura-metall

Protocol taller de modelat/aula-106

Protocol taller de fusta i motlles

Protocol taller de foneria

Protocol taller de maquetes

Protocol taller de materials tous

Protocol aula-taller Louise Bourgeois

Protocol taller de pedra

Resolució del Rector de data 10 setembre de 2020

Informació general per a la comunitat universitària sobre el COVID-19

1.     Funcions i Responsabilitats en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011) Document

 

2.     Normes de seguretat i salut als tallers i aules tallers

2.1.  Normes de seguretat general per als tallers i aules tallers de la Facultat de BBAA, de coneixement i aplicació obligatoris per a tot el personal i alumnat intern o extern, que treballi o realitzi pràctiques als tallers i/o aules tallers

2.2.  Normes de seguretat específiques per tallers i/o activitats

2.2.1.    Seguretat i Salut als Tallers de Restauració
   EPIS

   Gestió de residus

 

3.   En cas d’observar una situació que comporti risc comunica-ho a l’OSSMA   Comunicat

 

4.     Equips de Protecció Individual

4.1.  Instruccions tècniques operatives d’ús dels Equips de Protecció i Individual per accedir a:

A la cabina de resines del taller d'escultura

A l'àula 106 (Escultura)

Als tallers de conservació-restauració

A les àules de dibuix

Al taller de fotografia

Als tallers de fusta, ferro i fosa

Als tallers de gravat

Al taller de manteniment

Al taller de pedra

Al taller de tipografia

Al taller de pintura

4.2.  Sol·licitud d’Equips de protecció individual a l’OSSMA.

 

5.     Procediments de treball

5.1.  Procediment General (PG)

5.2. Procediment de classificació, estructura i codificació dels procediments normalitzats de treball (PNT)

5.3.  Guia sobre seguretat per tal que el professorat de la Facultat de Belles Arts pugui informar als alumnes

5.4.  Departament d'Arts i Conservació-Restauració

5.4.1.    Gravat, fonaria, restauració

5.4.2.    Videos

5.5.  Departament d'Arts Visuals i Disseny

5.5.1.  Procediment per a la preparació de les dilucions de treball dels productes químics fotogràfic

5.5.2.  Procediment per determinar el temps adequat del bany de fixació en el revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle

     5.5.3.  Procediment per al revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre  en rotlle

 

6.    Coordinació d’activitats preventives per al personal de la Facultat de BBAA que desenvolupa activitats a centres aliens. Document

 

7.     Informació en seguretat i salut per a estudiants i becaris

7.1.  Funcions i Responsabilitats dels alumnes en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011).


 

1.Pla d’autoprotecció

Dossier Informatiu del Pla d’Autoprotecció de BBAA

EPA

ESI

Equips controladors dels evacuadors escombra

Equip d’Evacuació

Qüestionari Equip d’Evacuació

Telèfons d’emergència
 

2.  Normes d’actuació en cas d’emergència

Edifici Principal

Annex d’Escultura

Edifici Menjadors

Edifici Florensa

Edifici Parxís

Que fer si sona l’alarma (Vídeo)

Que fer si detecteu una emergència (Vídeo)

2.1 Normes d’emergència per a visitants o empreses que accedeixen menys d’un dia i realitzin activitats de baix risc

3.  Normes d’actuació en cas d’accident

En cas d’accident 

En tots els casos d’accident sempre heu d’emplenar la Notificació d’accident i enviar-la a l’OSSMA

Notificació

 

Comparteix-ho: