Seguretat, salut i medi ambient

Seguretat i salut

1.     Funcions i Responsabilitats en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011) Document

 

2.     Normes de seguretat i salut als tallers i aules tallers

2.1.  Normes de seguretat general per als tallers i aules tallers de la Facultat de BBAA, de coneixement i aplicació obligatoris per a tot el personal i alumnat intern o extern, que treballi o realitzi pràctiques als tallers i/o aules tallers

2.2.  Normes de seguretat específiques per tallers i/o activitats

2.2.1.    Seguretat i Salut als Tallers de Restauració
   EPIS

   Gestió de residus

 

3.   En cas d’observar una situació que comporti risc comunica-ho a l’OSSMA   Comunicat

 

4.     Equips de Protecció Individual

4.1.  Instruccions tècniques operatives d’ús dels Equips de Protecció i Individual per accedir a:

A la cabina de resines del taller d'escultura

A l'aula 106 (Escultura)

Als tallers de conservació-restauració

A les aules de dibuix

Al taller de fotografia

Als tallers de fusta, ferro i fosa

Als tallers de gravat

Al taller de manteniment

Al taller de pedra

Al taller de tipografia

Al taller de pintura

4.2.  Sol·licitud d’Equips de protecció individual a l’OSSMA.

 

5.     Procediments Normalitzats de treball

PNT generals de la Facultat:

 

PNT Tallers:

 

Altres PNT

 Procediment de classificació, estructura i codificació dels procediments normalitzats de treball (PNT)

 Guia sobre seguretat per tal que el professorat de la Facultat de Belles Arts pugui informar als alumnes

 Departament d'Arts i Conservació-Restauració

   Gravat, fonaria, restauració

   Vídeos

  Departament d'Arts Visuals i Disseny

 Procediment per a la preparació de les dilucions de treball dels productes químics fotogràfic

 Procediment per determinar el temps adequat del bany de fixació en el revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle

   Procediment per al revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle

 

6.    Coordinació d’activitats preventives per al personal de la Facultat de BBAA que desenvolupa activitats a centres aliens. Document

 

7.     Informació en seguretat i salut per a estudiants i becaris

7.1.  Funcions i Responsabilitats dels alumnes en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011).

1.Pla d’autoprotecció

Dossier Informatiu del Pla d’Autoprotecció de BBAA

EPA

ESI

Equips controladors dels evacuadors escombra

Equip d’Evacuació

Qüestionari Equip d’Evacuació

Telèfons d’emergència
 

2.  Normes d’actuació en cas d’emergència

Edifici Principal, Annex d'Escultura i Edifici Menjadors

Edifici Florensa

Edifici Parxís

Que fer si sona l’alarma (Vídeo)

Que fer si detecteu una emergència (Vídeo)

2.1 Normes d’emergència per a visitants o empreses que accedeixen menys d’un dia i realitzin activitats de baix risc

3.  Normes d’actuació en cas d’accident

En cas d’accident 

En tots els casos d’accident sempre heu d’emplenar la Notificació d’accident i enviar-la a l’OSSMA

Notificació

 

Comparteix-ho: