Seguretat, salut i medi ambient

Amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball del personal i d’acord amb els criteris establerts pel Comitè de Seguretat i Salut i per tal de complir un dels objectius en prevenció de riscos laborals establerts a la legislació vigent, es comença l’avaluació dels riscos psicosocials de la Facultat de Belles Arts.

Seguint la metodologia que guia el procés d’avaluació, s’ha constituït un grup de treball com a encarregat operatiu de liderar les diferents fases de l’estudi. Aquest grup està constituït pel, Degà la Facultat, per la Comissionada de societat i desenvolupament, l’Administradora del Centre, quatre Representants dels Treballadors/res, i finalment l’OSSMA realitzarà tot l’assessorament tècnic necessari. Aquest grup desenvoluparà, tot el procés d’anàlisi de dades i la proposta de mesures preventives.

Quan es farà?

A partir de la reunió del grup de treball s’ha acordat fer dues sessions informatives que es duran a terme el proper dia 23 d’octubre del 2014, a les 13h i a les 15h a la Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts, amb la finalitat d’explicar el procés d’avaluació i la metodologia que s’utilitzarà.

El dia 27/10/2014, tant PDI com PAS, rebrà un missatge per correu electrònic, amb l’enllaç al qüestionari informatitzat que s’utilitzarà per a realitzar l’avaluació. El personal que participarà a l’estudi és el personal vinculat a la Facultat de Belles Arts. El procés de recollida de dades es realitzarà mitjançant el Rebost de dades de la UB. En tot el procés es garantirà l'anonimat dels participants. Només es pot realitzar una avaluació, per lo que un cop enviades les dades no es podrà tornar a accedir al qüestionari. El període d’avaluació finalitza el dia 14/11/2014.

Totes les dades i els resultats es tractaran de manera agregada, i no es disposarà d’informació individual.

La participació és un dels aspectes cabdals del procés d'avaluació, atès que s’ha de garantir la representativitat per obtenir conclusions vàlides, per la qual cosa es demana la màxima col·laboració de tothom.

Característiques de l'estudi psicosocial

Aquest estudi es basarà en les respostes que es donin al qüestionari PSQ CAT21 v 1.5, mètode recomanat pel Departament de d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, que avalua els factors psicosocials potencials.

L’univers de l’estudi són totes les persones de PAS i PDI vinculat a la Facultat de Belles Arts. El qüestionari és de tipus test, anònim, individual i voluntari. El temps estimat de resposta és aproximadament de 20-25 minuts.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’avaluació podeu consultar el següent enllaç:

http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/riscos_psicosocials.pdf

Resum de l'avaluació de Riscos Psicosocial

La Universitat de Barcelona, com a institució compromesa amb el desenvolupament de millores encaminades a garantir el respecte per la seguretat, la salut i el medi ambient, i la pròpia Facultat de Belles Arts, en compliment del seu deure de vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el centre de manera coordinada amb els departaments, desenvolupen accions encaminades la prevenció de riscos.

Mides generals de seguretat

Consells per prevenir riscos

Normes de Comportament en matèria de seguretat als tallers de Belles Arts

Senyalització

Normes d'emergència edifici central

Normes d'emergència edifici Florensa

Normes d'emergència edifici Parxís

Acord del Consell d'Universitats (Prevenció de Riscos Laborals)

Qué fer si sona l'alarma? (Video)

Qué fer si detecteu una emergència (Video)

Procediment General (PG)

Procediment de classificació, estructura i codificació dels procediments normalitzats de treball (PNT)

Procediment per a la preparació de les dilucions de treball dels productes químics fotogràfics

Procediment per determinar el temps adequat del bany de fixació en el revelatge de pel·lícula negativa en
blanc i negre en rotlle

Procediment per al revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle

 

Instruccions Tècniques Operatives.

Ús dels equips de protecció individual per accedir:

A LA CABINA DE RESINES DEL TALLER D'ESCULTURA

A L'ÀULA 106 (ESCULTURA)

ALS TALLERS DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

A LES ÀULES DE DIBUIX

AL TALLER DE FOTOGRAFIA

AL TALLERS DE FUSTA, FERRO I FOSA

AL TALLERS DE GRAVAT

AL TALLER DE MANTENIMENT

AL TALLER DE PEDRA

AL TALLER DE TIPOGRAFIA

AL TALLER DE PINTURA

S'ha habilitat un telèfon d'emergències al Centre de Control de Vigilància, ubicat al Pavelló Rosa, atès tots els dies de l'any. Aquesta línia telefònica te com a funció atendre exclusivament trucades d'extrema urgència o emergència, relacionades amb temes de seguretat i vigilància que es produeixin als recintes de la UB. Per aquest motiu i per aconseguir la màxima eficàcia, es demana evitar l'ús per a incidències relacionades amb les problemàtiques quotidianes de funcionament i organització dels edificis.

Telèfon d'Emergències: 934 035 999
(Ibercom 35999) 

Comparteix-ho: