Seguretat, salut i medi ambient

Seguretat i salut

1.     Funcions i Responsabilitats en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011).

2.     Normes de seguretat i salut als tallers i aules tallers

2.1.  Normes de seguretat general per als tallers i aules tallers de la Facultat de BBAA, de coneixement i aplicació obligatoris per a tot el personal i alumnat intern o extern, que treballi o realitzi pràctiques als tallers i/o aules tallers

2.2.  Normes de seguretat específiques per tallers i/o activitats

2.2.1.    Seguretat i Salut als Tallers de Restauració

           EPIS
   GESTIÓ DE RESIDUS

3.     En cas d’observar una situació que comporti risc comunica-ho a l’OSSMA   Comunicat

4.     Equips de Protecció Individual

4.1.  Instruccions tècniques operatives d’ús dels Equips de Protecció i Individual per accedir a:

4.2.  Sol·licitud d’Equips de protecció individual a l’OSSMA.

5.     Procediments de treball

5.1.  Procediment General (PG)

5.2. Procediment de classificació, estructura i codificació dels procediments normalitzats de treball (PNT)

5.3.  Guia sobre seguretat per tal que el professorat de la Facultat de Belles Arts pugui informar als alumnes

5.4.  Departament d'Arts i Conservació-Restauració

5.4.1.    Gravat, fonaria, restauració

5.4.2.    Videos

5.5.  Departament d'Arts Visuals i Disseny

5.5.1.    Procediment per a la preparació de les dilucions de treball dels productes químics fotogràfic

5.5.2.   Procediment per determinar el temps adequat del bany de fixació en el revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle

     5.5.3.   Procediment per al revelatge de pel·lícula negativa en blanc i    negre  en rotlle

6.     Coordinació d’activitats preventives per al personal de la Facultat de BBAA que desenvolupa activitats a centres aliens.

7.     Informació en seguretat i salut per a estudiants i becaris

7.1.  Funcions i Responsabilitats dels alumnes en matèria preventiva (recollides en el Pla de Prevenció de la UB i aprovat per Junta de Govern a data 7 de juny del 2011).


 

1.Pla d’autoprotecció

Dossier Informatiu del Pla d’Autoprotecció de BBAA

EPA

ESI

Equips controladors dels evacuadors escombra

Equip d’Evacuació

Qüestionari Equip d’Evacuació

Telèfons d’emergència
 

2.  Normes d’actuació en cas d’emergència

Edifici Principal

Annex d’Escultura

Edifici Menjadors

Edifici Florensa

Edifici Parxís

Que fer si sona l’alarma (Vídeo)

Que fer si detecteu una emergència (Vídeo)

2.1 Normes d’emergència per a visitants o empreses que accedeixen menys d’un dia i realitzin activitats de baix risc

3.  Normes d’actuació en cas d’accident

En cas d’accident 

En tots els casos d’accident sempre heu d’emplenar la Notificació d’accident i enviar-la a l’OSSMA

Notificació

 

Amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball del personal i d’acord amb els criteris establerts pel Comitè de Seguretat i Salut i per tal de complir un dels objectius en prevenció de riscos laborals establerts a la legislació vigent, es comença l’avaluació dels riscos psicosocials de la Facultat de Belles Arts.

Seguint la metodologia que guia el procés d’avaluació, s’ha constituït un grup de treball com a encarregat operatiu de liderar les diferents fases de l’estudi. Aquest grup està constituït pel, Degà la Facultat, per la Comissionada de societat i desenvolupament, l’Administradora del Centre, quatre Representants dels Treballadors/res, i finalment l’OSSMA realitzarà tot l’assessorament tècnic necessari. Aquest grup desenvoluparà, tot el procés d’anàlisi de dades i la proposta de mesures preventives.

Quan es farà?

A partir de la reunió del grup de treball s’ha acordat fer dues sessions informatives que es duran a terme el proper dia 23 d’octubre del 2014, a les 13h i a les 15h a la Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts, amb la finalitat d’explicar el procés d’avaluació i la metodologia que s’utilitzarà.

El dia 27/10/2014, tant PDI com PAS, rebrà un missatge per correu electrònic, amb l’enllaç al qüestionari informatitzat que s’utilitzarà per a realitzar l’avaluació. El personal que participarà a l’estudi és el personal vinculat a la Facultat de Belles Arts. El procés de recollida de dades es realitzarà mitjançant el Rebost de dades de la UB. En tot el procés es garantirà l'anonimat dels participants. Només es pot realitzar una avaluació, per lo que un cop enviades les dades no es podrà tornar a accedir al qüestionari. El període d’avaluació finalitza el dia 14/11/2014.

Totes les dades i els resultats es tractaran de manera agregada, i no es disposarà d’informació individual.

La participació és un dels aspectes cabdals del procés d'avaluació, atès que s’ha de garantir la representativitat per obtenir conclusions vàlides, per la qual cosa es demana la màxima col·laboració de tothom.

Característiques de l'estudi psicosocial

Aquest estudi es basarà en les respostes que es donin al qüestionari PSQ CAT21 v 1.5, mètode recomanat pel Departament de d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, que avalua els factors psicosocials potencials.

L’univers de l’estudi són totes les persones de PAS i PDI vinculat a la Facultat de Belles Arts. El qüestionari és de tipus test, anònim, individual i voluntari. El temps estimat de resposta és aproximadament de 20-25 minuts.

Més informació

Podeu trobar més informació sobre el procés d’avaluació podeu consultar el següent enllaç:

http://www.ub.edu/ossma/wp-content/uploads/2016/03/riscos_psicosocials.pdf

Resum de l'avaluació de Riscos Psicosocial

S'ha habilitat un telèfon d'emergències al Centre de Control de Vigilància, ubicat al Pavelló Rosa, atès tots els dies de l'any. Aquesta línia telefònica te com a funció atendre exclusivament trucades d'extrema urgència o emergència, relacionades amb temes de seguretat i vigilància que es produeixin als recintes de la UB. Per aquest motiu i per aconseguir la màxima eficàcia, es demana evitar l'ús per a incidències relacionades amb les problemàtiques quotidianes de funcionament i organització dels edificis.

Telèfon d'Emergències: 934 035 999
(Ibercom 35999) 

Comparteix-ho: