Ecologia, Ciències Ambientals i Fisiologia Vegetal

Presentació

L’Ecologia és de gran importància en el mon actual. Camps tan diversos com la biologia, l’economia, el dret, la geografia o la política, necessiten de coneixements sobre l’ecologia  per treballar en temes ambientals com la protecció dels sistemes naturals, la contaminació, l’escalfament global o la conservació del medi natural. És per tant essencial formar científics i professionals altament qualificats dins l’àmbit de l’ecologia partint d’una especialització bàsica i aplicada i amb caràcter transversal.
L’abast internacional de l’Ecologia s’evidencia per l’existència d’aquesta especialitat en moltes Universitats i centres de recerca internacionals, i l’existència d’importants associacions científiques nacionals i internacionals.

A més existeix una demanda social que avala la pertinença de la formació d’especialistes dins l’àmbit de l’ecologia. Les sol·licituds de diagnosi de l’estat dels sistemes naturals, la posada en marxa de Directives nacionals i europees, les col·laboracions amb institucions públiques en el control i gestió de sistemes naturals, són alguns exemples.

Les llengües oficials del programa de doctorat són el català, espanyol i anglès.

Institucions participants

El Programa de Doctorat és un programa conjunt entre la Universitat de Barcelona i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes.

També hi participen professors de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) i de l’IRTA (Unitat Ecosistemes Aquàtics- St Carles de la Ràpita).

El doctorat vol formar especialistes en l’estudi de l’ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes mitjançant una formació avançada i de caràcter integrat, aprofundint en els coneixements científics, metodològics i tècnics que en són necessaris.

Competències:

 • Capacitat en l’ús de tècniques per a l'obtenció, l'anàlisi i el tractament de la informació ambiental, per a la pràctica del treball de camp i de laboratori.
 • Capacitat per l’anàlisi dels processos ambientals aplicant els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals.
 • Capacitat d’organitzar i planificar el treball individual i en equip dins dels grups de recerca.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació procedent de diferents fonts.
 • Potenciació del treball de qualitat, la iniciativa i l’ esperit emprenedor.
 • Capacitat de comunicar de forma oral i escrita els resultats científics.
 • Garantir un compromís ètic en la recerca desenvolupada.
 • Capacitat per avançar en el progrés científic i tecnològic dins de l’àmbit de l’ecologia.

100671 Ecologia de poblacions i comunitats

100631 Ecologia de sistemes aquàtics continentals

100610 Ecologia marina

100632 Ecologia terrestre

Els estudis de Doctorat en Ecologia a la Universitat de Barcelona daten del ???, iniciats per el Professor Ramon Margalef dins la Càtedra d’Ecologia. En el curs 2004-05 es va desenvolupar i coordinar el Programa d’Ecologia fonamental i Aplicada sota el Real Decret 778/1998. El programa va rebre la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència al curs 2005-2006 (MCD2005-00106), renovada fins el 2008.  Actualment aquest programa de Doctorat està regulat per la normativa del Doctorat de la UB a l’empara del Real Decret 99/2011.

El Programa de Doctorat te la menció cap a l’Excel·lència (MEE2011-0352) amb vigència fins el curs 2013-14.

 

Per a l’accés i la matricula dins del marc de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES), consulteu el següent enllaç:

http://www.ub.edu/acad/doctorat/matricula_eees/welcome.html

 

Per al calendari de matrícula a la Facultat de Biologia (UB), consulteu l’enllaç:

http://www.ub.edu/biologia/doctorat/matricula.htm

(Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011)

Article 34. El Pla de recerca

 1. En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el
  doctorand ha d'elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa,
  que, com a mínim, ha d'incloure els objectius que pretén i la metodologia que emprarà, els mitjans i la
  planificació temporal. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol∙licitud d'acceptació del pla
  de recerca abans de la finalització de l'esmentat curs acadèmic.
 2. La presentació del Pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al
  programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.
 3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, els continguts i els requisits específics que
  ha d'incloure el Pla de recerca, i també la documentació i els procediments vinculats a la seva presentació,
  d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió.
 4. La sol∙licitud d'acceptació, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat
  que està publicat al web de la UB, s'ha de presentar al Registre general de la Universitat de Barcelona, i ha
  d'anar acompanyada dels documents que hagi establert la Comissió Acadèmica del programa.
 5. Un cop rebudes les sol∙licituds, i a petició de la Comissió Acadèmica del programa, el/s director/s i tutors
  faran arribar un informe motivat respecte al pla de recerca presentant pels seus doctorands.
 6. En cas que la Comissió Acadèmica accepti el Pla de recerca presentat ho ha de notificar al doctorand i
  comunicar al/s director/s, al tutor, i al Director de l'Escola de Doctorat. La notificació al doctorand es fa per
  mitjans telemàtics.
 7. En cas que no accepti el Pla de recerca, la Comissió Acadèmica decidirà el termini del que disposa el
  doctorand per tornar a presentar un pla de recerca nou, que en tot cas no podrà ser superior a sis mesos a
  comptar des de la presentació de la primera sol∙licitud. Per a l'elaboració d'aquest nou pla haurà de tenir en
  compte els suggeriments i les millores del document que li hagi indicat la Comissió Acadèmica del
  programa. La nova sol∙licitud d'acceptació del pla de recerca seguirà el procediment establert a l'apartat 3 i
  4 d'aquest article.
 8. Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de recerca nou presentat, el doctorand ha de causar baixa
  definitivament en el programa.
 9. Els acords presos per la Comissió Acadèmica respecte a la no acceptació del pla de recerca, i del nou
  termini que disposa el doctorand per tornar a presentar‐ne un de nou, i l'acord de no acceptació definitiu
  del pla de recerca els ha de notificar al doctorand i comunicar al/s director/s, tutor i al Director de l'Escola
  de Doctorat.

 

Document per a l'elaboració del pla de recerca: Català - English


Per al model de sol·licitud i modificació del Pla de recerca, consulteu l’enllaç:

http://www.ub.edu/biologia/doctorat/projecte_tesi.htm

 

 

Comparteix-ho:

accés i admissió als diferents programes de doctorat s´obre el dia 1 d´octubre fins al 31 de desembre de 2021.

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matricula al setembre del curs 2022-23.  

La matricula corresponent al curs 2021-22  estarà oberta del 13 de setembre al 31 d´octubre de 2021.