Ecologia, Ciències Ambientals i Fisiologia Vegetal

Presentació

L’ecologia i la fisiologia Vegetal són de gran importància en el món actual. Camps tan diversos com la biologia, l’agricultura, l’economia, el dret, la geografia o la política, necessiten coneixements d’ecologia i fisiologia per treballar en temes ambientals com la protecció dels sistemes naturals, la contaminació, l’escalfament global o la conservació del medi natural. És, per tant, essencial formar científics i professionals altament qualificats dins d’aquests àmbits, partint d’una especialització bàsica i aplicada i amb caràcter transversal.

 

L’abast internacional de l’ecologia i la fisiologia vegetal  s’evidencia per l’existència d’aquestes especialitats en nombroses universitats i centres de recerca internacionals i l’existència d’importants associacions científiques nacionals i internacionals. A més, existeix una demanda social que avala la pertinença de la formació d’especialistes dins d’aquests àmbits. Les sol·licituds de diagnosi de l’estat dels sistemes naturals, la posada en marxa de directives nacionals i europees, la investigació en recerca agroalimentària, les col·laboracions amb institucions públiques en el control i gestió de sistemes naturals, en són alguns exemples.

 

L’ensenyament que oferim és avançat, de caràcter integrat i aprofundeix en el marc teòric i els coneixements científics, metodològics i tècnics que en són necessaris. És un programa conjunt entre la Universitat de Barcelona i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CSIC). Nombrosos professors del programa de doctorat també participen en altres centres de recerca, com ara l'Institut de Ciències de Mar (CSIC) o el Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotècnia), entre molts d’altres.

 

El doctorat vol formar especialistes en l’estudi de l’ecologia de poblacions, comunitats i ecosistemes mitjançant una formació avançada i de caràcter integrat, aprofundint en els coneixements científics, metodològics i tècnics que en són necessaris.

Competències:

 • Capacitat en l’ús de tècniques per a l'obtenció, l'anàlisi i el tractament de la informació ambiental, per a la pràctica del treball de camp i de laboratori.
 • Capacitat per l’anàlisi dels processos ambientals aplicant els coneixements teòrics, metodològics i instrumentals.
 • Capacitat d’organitzar i planificar el treball individual i en equip dins dels grups de recerca.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació procedent de diferents fonts.
 • Potenciació del treball de qualitat, la iniciativa i l’esperit emprenedor.
 • Capacitat de comunicar de forma oral i escrita els resultats científics.
 • Garantir un compromís ètic en la recerca desenvolupada.
 • Capacitat per avançar en el progrés científic i tecnològic dins de l’àmbit de l’ecologia.

100189 Ecologia de poblacions i comunitats

101188 Ecologia de sistemes aquàtics continentals

101186 Ecologia marina

101187 Ecologia terrestre

101190 Fisiologia de les plantes i l'ambient

101185 Gestió i restauració del medi natural

Els estudis de Doctorat en Ecologia a la Universitat de Barcelona daten del ???, iniciats pel professor Ramon Margalef dins la Càtedra d’Ecologia. En el curs 2004-05 es va desenvolupar i coordinar el Programa d’Ecologia Fonamental i Aplicada sota el Real Decret 778/1998. El programa va rebre la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència al curs 2005-2006 (MCD2005-00106), renovada fins el 2008. Actualment aquest programa de doctorat està regulat per la normativa del Doctorat de la UB a l’empara del Real Decret 99/2011.

El Programa de Doctorat te la menció cap a l’Excel·lència (MEE2011-0352) amb vigència fins el curs 2013-14.

 

Per a l’accés i la matrícula dins del marc de l’Espai Europeu d’Estudis Superiors (EEES), consulteu el següent enllaç.

Per al calendari de matrícula a la Facultat de Biologia (UB), consulteu l’enllaç.

Normativa Reguladora del Doctorat a l’empara de l’RD 99/2011

Article 34. El Pla de Recerca

 1. En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el doctorand ha d'elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que, com a mínim, ha d'incloure els objectius que pretén i la metodologia que emprarà, els mitjans i la planificació temporal. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol∙licitud d'acceptació del pla de recerca abans de la finalització de l'esmentat curs acadèmic.
 2. La presentació del Pla de Recerca durant el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.
 3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d'incloure el Pla de Recerca, i també la documentació i els procediments vinculats a la seva presentació, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió.
 4. La sol∙licitud d'acceptació, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la UB, s'ha de presentar al registre general de la universitat, i ha d'anar acompanyada dels documents que hagi establert la Comissió Acadèmica del programa.
 5. Un cop rebudes les sol∙licituds, i a petició de la Comissió Acadèmica del programa, el/s director/s i tutors faran arribar un informe motivat respecte al pla de recerca presentant pels seus doctorands.
 6. En cas que la Comissió Acadèmica accepti el Pla de Recerca presentat ho ha de notificar al doctorand i comunicar al/s director/s, al tutor, i al Director de l'Escola de Doctorat. La notificació al doctorand es fa per mitjans telemàtics.
 7. En cas que no accepti el Pla de Recerca, la Comissió Acadèmica decidirà el termini del que disposa el doctorand per tornar a presentar un pla de recerca nou, que en tot cas no podrà ser superior a sis mesos a comptar des de la presentació de la primera sol∙licitud. Per a l'elaboració d'aquest nou pla haurà de tenir en compte els suggeriments i les millores del document que li hagi indicat la Comissió Acadèmica del programa. La nova sol∙licitud d'acceptació del pla de recerca seguirà el procediment establert a l'apartat 3 i 4 d'aquest article.
 8. Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de Recerca nou presentat, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa.
 9. Els acords presos per la Comissió Acadèmica respecte a la no acceptació del Pla de Recerca, i del nou termini que disposa el doctorand per tornar a presentar‐ne un de nou, i l'acord de no acceptació definitiu del pla de recerca els ha de notificar al doctorand i comunicar al/s director/s, tutor i al Director de l'Escola de Doctorat.

 

 

 

 

Comparteix-ho:

L'accés i admissió pel curs 2023-24 estarà obert entre els dies 20/03/2023 i el 31/01/2024. Totes aquelles sol·licituds fetes a partir del 31/07/2023 seran considerades pel segon període d'automatrícula (en cas d'haver de fer la matricula condicionada a una beca, excepcionalment es podria fer dins el primer període).

És imprescindible tenir resolt aquest tràmit, per poder realitzar la matrícula. 

Si teniu previst sol·licitar una beca, primer heu de fer el tràmit d'accés i admissió al programa. Aquest tràmit no comporta haver de formalitzar la matrícula si finalment no esteu interessats a fer el doctorat.

El primer període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 1/09/2023 al 31/10/2023, a través d'aquest enllaç.

El segon període d'automatrícula del curs 2023-24 estarà obert del 12/02/2024 al 12/03/2024, a través d'aquest enllaç.