Política de Qualitat de la Facultat

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, gestionant adequadament els recursos humans i materials de què disposa, vol dur a terme, amb la màxima eficàcia i eficiència, la seva tasca de formar professionals tècnicament competents en els àmbits de la química, de l'enginyeria química i de l'enginyeria de materials, èticament responsables, amb el compromís de preservar el medi ambient, ser facilitadors de l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb la capacitat de garantir la salut i la seguretat de les persones en els seus àmbits d'actuació.

La Facultat de Química vol mantenir el seu lideratge i continuar sent un centre docent de qualitat i un centre de recerca que abasti tots els àmbits de la química, amb vocació interdisciplinària i internacional. La seva Política de Qualitat ha de permetre continuar promovent el desenvolupament d’una cultura de la qualitat que impliqui el compromís en l’aplicació de processos de seguiment i millora. En aquest context, la Facultat de Química assumeix els compromisos següents:

 • Fomentar la qualitat en les activitats de docència, de recerca i de transferència de coneixement.
 • Donar resposta a les necessitats formatives dels estudiants per tal de formar professionals amb les competències que demana la societat i amb els valors que afavoreixin el seu creixement personal.
 • Fomentar l'interès per la innovació docent entre el professorat.
 • Fomentar la formació continuada de tot el seu personal.
 • Gestionar els recursos humans i materials disponibles de manera que se n'obtingui el màxim rendiment.
 • Dissenyar i realitzar les pràctiques i activitats de recerca dins del marc de la seguretat, la salut i el respecte pel medi ambient.
 • Potenciar la creació de programes de mobilitat nacional i internacional amb la participació dels estudiants i del personal docent i investigador.
 • Fomentar la participació del personal d'administració i serveis en programes de mobilitat nacional i internacional.
 • Establir mecanismes d'estalvi de recursos, fomentant-ne l'ús racional i alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Potenciar les relacions amb l'entorn social, industrial, educatiu i de recerca per incrementar la vinculació amb la societat i la presència pública de la Facultat.
 • Recollir l’opinió de tots els grups d’interès i avaluar-ne el grau de satisfacció, per tal de promoure el seu benestar i fomentar la seva motivació i participació en la vida universitària.
 • Establir els mecanismes de retiment de comptes per garantir la transparència de la gestió de la Facultat.
 • Dur a terme la millora continuada del Sistema de Gestió de la Qualitat dels Programes Formatius.

 

La consecució d'aquests compromisos només serà possible amb el suport de la institució i amb la participació activa de tots els membres de la Facultat de Química.

 

Document aprovat per la Junta de la Facultat de Química el 8 de maig de 2020

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System