Revisió i millora

La Facultat de Química, mitjançant la Comissió de Qualitat, duu a terme el seguiment i la revisió periòdica dels seus programes formatius i del SAIQU. A tal a efecte, recopila i analitza de forma coordinada i estructurada el conjunt de dades que provenen del funcionament del sistema mitjançant enquestes, indicadors, queixes i suggeriments, així com altres informacions provinents de resultats de les avaluacions internes i externes de qualitat que es realitzen a través d’informes de seguiment, els autoinformes d’acreditació i els informes d’AQU Catalunya. De l’anàlisi d’aquesta informació se’n deriva un Pla de Millores que recull de forma integrada l’estat actual de les propostes de millora derivades de la gestió interna i externa de la qualitat. L’eina Pla de millores, desenvolupada inicialment per l’APQUB, és administrada i actualitzada per la Comissió Permanent de Qualitat.

 

En la mateixa línia del seguiment i millora que la Facultat realitza de forma anual també s'elaboren els Informes de Revisió del SAIQU, els quals són fruit també de l'anàlisi i la reflexió de l'estat i el desenvolupament del SAIQU, prestant especial atenció al seguiment vehiculat en el pla de millores de la Facultat.

Quality Management in the Faculty and its Internal Quality Assurance System