Informació detallada de cada Curs Superior Universitari

Hidràulica d'Aqüífers i Captacions

 

 

Objectius Docents:

Presentar el cicle hidrològic, identificar els seus components i la seva relació amb les aigües subterrànies.

Exposar els paràmetres hidrometeorològics i calcular el balanç d' aigua en el sòl per a la quantificació de la recàrrega per infiltració de pluja.

Entendre els conceptes fonamentals de la hidrologia subterrània, el moviment de l' aigua en el terreny, la Llei de Darcy, gradient i conductivitat hidràulica, porositat i coeficient d' emmagatzematge, traçat i interpretació de superfícies piezomètriques i xarxes de flux, etc.

Descriure i interpretar el moviment de l' aigua subterrània i la resposta d' un aqüífer a bombaments, obtenció dels valors dels paràmetres de l' aqüífer i de les captacions, càlcul de camps de bombament i d' interferències, disseny i preparació d' assaigs hidràulics.

 

Professorat responsable:

·       Dr. Enric Vázquez-Suñé. Investigador científic i vicedirector de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  Barcelona.

 

Professorat col·laborador (provisional):

Dra. Marta Marizza. Investigadora CENEHA-FICH. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe Argentina.

MSc  Ashkan Hassanzadeh . Investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

MSc. Salvador Jordana Margalida. Hidrogeòleg sènior i Group Manager en Amphos 21 Consulting S.L. Barcelona.

Dr. Jorge Jódar Bermúdez. Investigador sènior Instituto Geológico y Minero de España (IGME - CSIC). Zaragoza.

Dr. Juan Hidalgo González. Investigador sènior Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

Dr. Estanislao Pujades Garnes. Investigador sènior Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

 

 

 

Objectius Docents:

Establir el model conceptual de funcionament hidrogeològic dels diferents sistemes i unitats.

Conèixer els fonaments, metodologies i aplicacions dels mètodes d' exploració i prospecció hidrogeològica i saber escollir els més apropiats per a la caracterització d' aqüífers i formacions geològiques en cada cas.

Aprendre a dissenyar una captació d' aigua subterrània o un sondeig de control, aplicant les metodologies i càlculs adequats, escollint els materials, mètodes de perforació i la instal.lació del pou segons els requeriments. Conèixer els procediments per al desenvolupament final i manteniment del pou, així com els processos de segellament i abandonament. Càlculs hidràulics.

 

Professorat responsable:

·       MSc. Salvador Jordana Margalida. Hidrogeòleg sènior i Group Manager en Amphos 21 Consulting S.L. Barcelona

 

Professorat col·laborador (provisional):

Llic. Xavier Alemany Monsó. Director tècnic a Anufra Soil & Water Consulting. Barcelona.

Llic. Georgina Arnó. Cap de la unitat d' Hidrogeologia i Geotèrmia. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Barcelona.

Dr. Fabian Bellmunt. Unitat de Prospecció Geofísica. Àrea de Geofísica, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Dra. Laura Blanco Núñez. Hidrogeòloga Sènior a Anufra Soil & Water Consulting. Barcelona.

Dr. Emilio Custodio Gimena. Catedràtic emèrit d’ Universitat. Barcelona.

MSc. Alejandro J. Ferrer Granell. Chief Executive Officer en Ferrer®

Dr MSc. Enrique Fernandez Escalante. Hidrogeòleg especialista a Grupo Tragsa. Ex-Professor associat de l’assignatura “sondeos” a la Fac. CC. Geológicas, Dpto. de Estratigrafía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); i professor en el Máster de agroingeniería de la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Llic. Josep Fraile Maseras. Hidrogeòleg Sènior (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat de Catalunya) Barcelona.

Dra. Anna Gabàs. Unitat de Prospecció Geofísica. Àrea de Geofísica, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Dra. María José Jurado. Investigadora Sènior de Geosciencies Barcelona (GEO3BCN-CSIC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

Ing. Miguel Mendoza. Amphos 21 Consulting Perú SAC.

Dra. Perla Piña Varas. Professora associada Departament de Dinàmica de la Terra i del Oceà. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

Dr. Àlex Sendrós. Professor lector. Grup d’ Investigació: Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia. Dept. de Mineralogia i Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

 

Objectius Docents:

Presentar les reaccions i els processos que donen origen a les característiques químiques de l' aigua subterrània.

Exposar els mètodes de camp i analítics utilitzats per a l' estudi de la composició de les aigües dels aqüífers.

Descriure metodologies de com a partir de la caracterització i l' estudi de l' evolució de la composició química de l' aigua subterrània es poden establir hipòtesis sobre el funcionament d' un aqüífer.

Presentar l' ús de models hidrogeoquímics com a eines avançades d' anàlisi.

Presentar els fonaments teòrics de la radioquímica i dels isòtops estables de l' aigua, així com els principals mètodes utilitzats per a l' estudi de la composició isotòpica de les aigües subterrànies.

Descriure l' origen i les característiques dels isòtops útils en hidrogeologia, determinar l' origen i la tipologia de les aigües subterrànies i la seva datació.

Establir hipòtesis sobre el funcionament de l' aqüífer a partir de la seva caracterització i estudi de l' evolució química i isotòpica.

Presentar les principals fonts de contaminació en aigües subterrànies, principalment relacionades amb activitats agrícoles, urbanes, industrials i mineres.

Presentar els fonaments teòrics i exemples reals de l' aplicació de la geoquímica isotòpica en estudis de contaminació d' aigües subterrànies.

Definir els principals processos de transferència de massa en les aigües subterrànies i l' equació general de transport i conèixer els diferents tipus de traçadors i assaigs per a l' obtenció dels paràmetres hidràulics de transport.

Entendre els efectes de densitat variable en el flux en diferents mitjans i realitzar càlculs i interpretacions. Intrusió marina.

Presentar diferents aspectes sobre qualitat i contaminació de les aigües subterrànies, incloent normatives i reglamentació, xarxes de control i protecció de captacions.

Entendre el comportament de contaminants en les aigües subterrànies, incloent la seva biodisponibilitat i toxicitat.

Conèixer mètodes d' avaluació de la vulnerabilitat d' aqüífers a la contaminació.

Presentar metodologies de prevenció de la contaminació de les aigües subterrànies i de la seva descontaminació, incloent exemples reals de l' aplicació d' estratègies de remediació per a contaminacions d' origen agrícola, industrial i minera.

 

Professorat responsable:

·       Dr. Albert Soler i Gil. Catedràtic d' Universitat. Director grup TECNIO MAiMA. Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

·       Dra. Clara Torrentó Aguerri. Investigadora sènior del grup TECNIO MAiMA i professora lectora Serra Húnter del Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

 

Professorat col·laborador (provisional):

Dr. Ramón Aravena. Catedràtic emèrit. University of Waterloo. Canada.

Dra. Elena Abarca. Directora del Departament de Recursos Hídrics i Medi ambient. Amphos 21 Consulting S.L.

Dra. Linda Daniele. Professora associada del Departamento de Geología FCFM de la Universidad de Chile; investigadora del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes-CEGA, del Núcleo Milenio Trazadores de Metales i Directora alterna del Consorci CAPTA. Chile.

Dra. Cristina Domènech. Investigadora sènior del grup MAiMA i professora agregada del Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Hidalgo González. Investigador sènior Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l' Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

Dr. Alberto Jiménez. Director General PROAMB Integrada S.L (Protección Ambiental Integrada). Málaga.

Dra. Anna Jurado Elices. Científica titular de l’ Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l' Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona.

Dr. Ernest Marco Urrea. Professor agregat del Dept. Enginyeria Química, Biològica i Ambiental. Escola d' Enginyeria. Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Josep Mas-Pla. Professor investigador de la Fundació Institut Català de Recerca de l' Aigua (ICRA) i catedràtic d'universitat del Dept. Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

Dr. Takuya Matsumoto. Isotope Analyst. Isotope Hydrology Section| Division of Physical and Chemical Sciences. Department of Nuclear Sciences and Applications. International Atomic Energy Agency, Austria.

Dra. Lucía Ortega. Isotope Hydrologist. Isotope Hydrology Section| Division of Physical and Chemical Sciences. Department of Nuclear Sciences and Applications. International Atomic Energy Agency, Austri.

Dra. Neus Otero Pérez. Investigadora sènior del grup TECNIO MAiMA i professora agregada Serra Húnter del Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Palau Capdevilla. Investigador sènior del grup TECNIO MAiMA i professor lector del Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

Dr. Rafael Pérez López. Profesor Catedràtic d'Universitat en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva.

Dra. María Pool Ramírez. Coordinadora de Modelació i Project Manager a Amphos 21 Consulting SL member of RSK Group, Barcelona.

 

Objectius Docents:

Conèixer els principals reptes en la gestió de l' aigua subterrània i com s' afronten en diferents països, amb estratègies variades i realitats hidrogeològiques diferents i abans reptes com el canvi climàtic.

Conèixer els principals enfocaments generals en les polítiques de l' aigua. Paradigma hidràulic. Nova cultura de l'aigua.

Apropament a la Directiva Marc de l' Aigua., novetats i conceptes clau.

Desenvolupar capacitats per entendre la gestió d' una manera integral i visió 360º per al seu ús sostenible garantint la seguretat hídrica i la governabilitat.

Identificar el bon estat en masses d' aigua subterrània.

Definir el paper ecosistèmic de les aigües subterrànies: ecosistemes fontinals, aiguamolls i relacions riu-aqüífer.

El procés d' elaboració i revisió dels plans hidrològics de demarcació. Els programes de mesures. Avenços i reptes pendents en l' aplicació de la DMA.

Metodologies i eines per a una planificació integral de l' aigua. Indicadors de l' aigua. Els models en la planificació hídrica. Anàlisi multicriteri. Instruments de gestió de la demanda.

Identificar el paper de les aigües subterrànies en la planificació integral de l' aigua.

Presentar eines per a l' ús sostenible i protecció de l' aigua subterrània.

Concepte de governança de l'aigua i els seus components (coordinació, participació, transparència, recuperació de costos). Models de governança de l' aigua

Estratègies de participació pública, transparència i rendició de comptes

Conèixer instruments econòmics en la governança de l' aigua: l' economia de l' aigua en el paradigma hidràulic.

Educació i comunicació sobre l' aigua

Conèixer les oportunitats que ofereixen els recursos alternatius d' aigua.

Aprendre les diferents tècniques de recàrrega gestionada d' aqüífers i la seva viabilitat.

Aprofundir en aspectes particulars i aplicats de la hidrogeologia que són necessaris per assolir un ús sostenible dels recursos hídrics com la hidrogeologia urbana, l' explotació d' aigües minerals, la geotèrmia, les aigües subterrànies en països en desenvolupament, la sobreexplotació,

Conèixer estratègies de gestió d'impactes derivats de l'explotació d'aigües subterrànies: zones costaneres, subsidència, ...

Entendre la relació de l' aigua subterrània amb l' enginyeria civil i la mineria i com gestionar l' aigua en aquests ambients.

Conèixer les eines més innovadores per a la gestió de les dades tant puntuals com espacials.

 

Professorat responsable:

·       Dra. Ester Vilanova i Muset. Amphos21 Consulting SL.

 

Professorat col·laborador (provisional):

Dra. Maite Aldaya, Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (ISFOOD) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Luciano Achurra, MsC Hidrogeología, Amphos 21.

Dra. Alba Ballester. Consultora independent.

Dra. María Jesús Beltrán. Professora titular del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide i membre de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Dr. Jose Luis Cortina Pallas. Catedràtic d' Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Direcció Cientific-Tècnica de CETAqua.

Dr. Emilio Custodio Gimena. Catedràtic emèrit d'Universitat. Barcelona.

Dra. Lucia De Stefano. Professora Titular, Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Dr. MSc. Enrique Fernandez Escalante. Hidrogeòleg especialista a Grupo Tragsa. Ex-Professor associat de l'assignatura “sondeos” a la Fac. CC. Geológicas, Dpto. de Estratigrafía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); i professor en el Máster de agroingeniería de la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

MSc. Teresa Garrido Martín. Hidrogeòloga sènior. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Dra. Carolina Guardiola Albert. Científica Titular del Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España del CSIC.

Dra. Nuria Hernández-Mora. Fundación Nueva Cultura del Agua i Universidad Complutense de Madrid.

Marta Hernández. Llic. en Ciències Ambientals. Aguas Danone SA.

Aitor Iraola. MsC en Modelling for Science and Engineering. Amphos 21

Dr. Alberto Jiménez Madrid. Director General PROAMB Integrada S.L.

MSc. Salvador Jordana Margalida. Hidrogeòleg sènior i Group Manager en Amphos 21 Consulting S.L.

Dr. Josep Mas-Pla. Professor investigador de la Fundació Institut Català de Recerca del Agua (ICRA-CERCA) i Catedràtic d' Universitat del Dept. Ciències Ambientals de la Universitat de Girona.

Cristina Mecerreyes, MsC en Cooperació Internacional per al desenvolupament. Especialista Sectorial Senior del Banco Interamericano de Desarrollo.

Dr. Jorge Molinero Huguet. Director General Amphos 21 Consulting (member of RSK Group)

Dr. Mauro Nalesso. Dr. en Ciències de la Enginyeria, MsC en Enginyeria Hidràulica, especialista en modelació hidrològica-hidràulica, anàlisi de riscos i gestió integrada dels recursos hídrics.

Albert Nardi, Ing. Industrial. Amphos 21

David Navarro Valbuena, Llic. En Ciències Econòmiques, cap de la Unitat de Planificació Tributària de l' Àrea Tributària i d' Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Dra. Paula Noseda. Advocada especialista en Dret Ambiental i Doctora en Ciències Jurídiques. Professora Titular de Dret Ambiental i dels Recursos Naturals, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Mònica Ondiviela Monté, Hidrogeòloga sènior, Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Alfredo Perez Paricio, Dr. en Hidrologia Subterrània. Cap de la Unitat tècnica de concessions de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Ing. José de Piérola Canales. Assessor Sènior i consultor en Gestió de Recursos Hídrics.

MSc. Enric Queralt Creus. Director Tècnic Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del riu Llobregat (CUADLL).

Ing. Eduardo Ruiz. Enginyer Geòleg. Amphos 21

Dr. José Antonio Serrano Reina. Tècnic Superior Especialitzat del Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

Dr. Enric Vázquez-Suñé. Investigador científic i vicedirector de l' Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l' Agua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 

 

Objectiu Docent general:

Exposar els possibles problemes de la interacció del medi hídric subterrani amb l' obra civil i els impactes ambientals i proporcionar les eines adequades per a la seva resolució.

 

Professorat responsable:

·       Dr. Enric Vázquez-Suñé. Investigador científic i vicedirector de l' Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l' Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 

 

Objectiu Docent general:

Presentar l' enfocament global que s' ha d' adoptar davant la modelació de processos naturals sobre la base de la hidrologia subterrània. Introduir els mètodes numèrics i eines bàsiques per resoldre les equacions que governen el flux i el transport en el subsòl.

 

Professorat responsable:

·       Dr. Enric Vázquez-Suñé. Investigador científic i vicedirector de l' Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l' Aigua (IDAEA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 

 

Objectiu Docent general:

Introduir a l' ús de la tecnologia i les eines SIG específicament en l' àmbit de la hidrogeologia.

 

Professorat responsable:

·       Dr. Rotman Alejandro Criollo Manjarrez. Investigador de l' Institut Mediterrani d' Estudis Avançats (IMEDEA UIB – CSIC).

 

 

Objectiu Docent general:

Subministrar les bases conceptuals per dissenyar models geoquímics i càlculs d' interacció aigua-roca. Incloent nocions d' equilibri químic, de química aquàtica i mineral, i reaccions a la superfície dels sòlids.

Introduir els aspectes relacionats amb la cinètica de reaccions i la relació amb un context de flux d' aigua.

 

Professorat responsable:

  • Dra. Cristina Domènech Orti. Investigadora sènior del grup MAiMA i professora agregada del Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra. Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho:
logo csic

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS