Màster propi en Hidrogeologia i Modelació

Pla d'estudis

Pla d’estudis general

El MHGM té una durada de dos anys. Durant el primer any es realitzen els mòduls 1 a 6 i durant el segon any es realitzen els mòduls 7 a 10 i el TFM.

El programa docent es compon de 10 mòduls i de la realització del TFM.

 

Mòduls 

Professor Responsable

Crèdits ECTS

 • 1. Hidràulica d'aqüífers i captacions
Enric Vázquez-Suñé

10

 • 2. Prospecció geològica i construcció de pous
Salvador Jordana Margalida

9

 • 3. Hidroquímica i isotopia
Albert Soler i Gil

9

 • 4. Contaminació d'aqüífers i qualitat
Clara Torrentó Aguerri

5

 • 5. Fonaments per a la modelació numèrica
Luis Vives

3

 • 6. Hidrogeologia aplicada i gestió de recursos hídrics
Ester Vilanova i Muset

9

 • 7. Aplicacions a la mineria, obra civil i recursos eenergètics
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 8. Modelació hidrogeològica
Enric Vázquez-Suñé

5

 • 9. Eines i data science 
Rotman A. Criollo Manjarrez

5

 • 10. Hidrogeoquímica i interacció aigua-roca
Cristina Domènech Orti

5

 • 11. Treball Final de Màster
Enric Vázquez-Suñé

25

 

 

Les sessions dels mòduls es realitzen en streaming i s'informarà amb antelació de la possibilitat d'assistir presencialment a les mateixes a Barcelona (Espanya). L'horari de les sessions en streaming és de 16 h a 19 h (CET) de dilluns a dijous.

 

Les activitats presencials previstes es realitzaran a Barcelona.

 • Calendari: 27 de febrer a 10 de març de 2023, de dilluns a divendres.
 • Horari: de 9 h a 13.30 h i de 15 h a 17 h.

 

La realització i presentació del TFM, així com les tutories relacionades, es realitzen de forma no presencial.

 

 

Calendari detallat del primer any del màster (2022-2023)

Calendari (provisional)

Curs 2022-2023

Modalitat i horari

 • 3 d'octubre de 2022

Sessió inaugural

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 4 d'octubre de 2022– 23 de febrer de 2023

Sessions mòduls 1 a 3

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 27 de febrer – 10 de març de 2023

Sessions presencials i exàmens mòduls 1 a 3


Presencial (Barcelona)
Dilluns a divendres de  9 h - 13.30 h i 15 h - 17 h (CET)

 • 20 de març - 8 de juny de 2023

Sessions mòduls 4 a 6

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 12 - 29 de juny de 2023

Sessions i exàmens en línia mòduls 4 a 6

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • 10 juliol de 2023

Fi del primer any del màster

 

* Sessions streaming: S’informarà amb antelació de la possibilitat d’assistir presencialment a les sessions a Barcelona.

 

Calendari detallat del segon any del màster (2023-2024)

Calendari (provisional)

Curs 2023-2024

Modalitat i horari

 • 2 d'octubre de 2023 - 24 de gener de 2024

Sessions mòduls 7 a 10

Streaming*
De dilluns a dijous de 16 h - 19 h (CET)

 • Octubre de 2023

Inici TFM

Tutories en Streaming* amb el director del TFM

 • Febrer de 2024

Avançament 1 del TFM

Tutories en Streamingamb el director del TFM.

Presentació en Streaming

 • Abril de 2024

Avançament 2 del TFM

Tutories en Streamingamb el director del TFM.

Presentació en Streaming

 • Juny de 2024

Entrega Final del TFM

Tutories en Streamingamb el director del TFM.

Juliol de 2024 Presentació del TFM Presentació en Streaming
 • 10 juliol de 2024

Sessió de tancament.

Fi del màster.

Streaming

Sessions streaming: S’informarà amb antelació de la possibilitat d’assistir presencialment a les sessions a Barcelona.

La metodologia d'estudi inclou processos d'aprenentatge de manera autònoma, amb el professor, de treball dirigit, d'aprendre amb la pràctica i d'identificar i aplicar els conceptes apresos a la realitat. La modalitat semipresencial del màster facilita aquesta combinació amb el suport de les tecnologies aplicades a la formació. És per aquesta raó que es disposa d'un campus virtual (Moodle) per a l'intercanvi de documentació, i per a la comunicació professor-alumne i alumne-alumne.

En cada mòdul el professor guia i acompanya a l'alumne, ja sigui amb una comunicació asíncrona com síncrona segons l'activitat. Els mòduls tenen una part teòrica, una altra pràctica i en alguns casos es realitzen tallers i classes de camp-pràctiques.

En la part més teòrica de cada mòdul, el professor exposa els conceptes i coneixements en les sessions presencials o en línia i promou que l'alumne pugui interaccionar en el cas de dubtes per a assegurar un enteniment de la matèria exposada i promou també el treball autònom posterior de l'alumne per a continuar amb l'estudi. Aquestes sessions d'exposició es complementen amb exemples i casos reals que faciliten l'enteniment dels conceptes.

En la part pràctica dels mòduls el professor proposa exercicis, problemes per resoldre, treballs aplicats o reptes per a desenvolupar i també es fan exàmens. Amb aquestes activitats tant el professor que fa la correcció, com el mateix alumne, comproven com es van aconseguint els conceptes i com l'alumne és capaç d'aplicar-los a la pràctica. En alguns mòduls de modelació, es duran a terme tallers en els quals l'alumne serà guiat pel professor amb la finalitat d'aprendre l'ús dels programes informàtics. En alguns mòduls, la part pràctica fa un pas més de manera que els conceptes teoricopràctics vistos es podran identificar i practicar en classes de camp-pràctiques amb la finalitat de contextualitzar-ho en la realitat.

En la part final del màster es fa el Treball Final de Màster en el qual l'alumne haurà de dur a terme un projecte amb dades reals que implicarà aplicar els conceptes apresos anteriorment en els mòduls.

Es realitza una avaluació contínua durant tot el màster i en cadascun dels mòduls, d'aquesta manera es fa un seguiment acadèmic de l'alumne per a veure el seu progrés i comprovar si va assimilant els conceptes i si és capaç d'interpretar-los i aplicar-los.

Cada mòdul s'avalua amb la puntuació de les activitats dutes a terme, siguin exercicis o aplicacions, treballs, exàmens o una combinació d'aquestes. La nota mínima d'aprovació dels exàmens i exercicis és d'un 5/10. I la nota final d'aprovació del mòdul és d'un 5/10. En el cas dels mòduls que presenten exercicis i exàmens, per a calcular la nota final del mòdul es considera un 40% la nota dels exercicis i un 60% la nota dels exàmens.

La realització del TFM presenta també una avaluació contínua per a ajudar a regular el ritme de desenvolupament i la constància en l'esforç de l'alumne presentant avanços del TFM en els quals el professor anirà acompanyant, orientant, revisant i avaluant.

Finalment, el TFM s'aprova amb una nota mínima de 5/10.

Per a obtenir el títol de màster és necessari aprovar individualment cada mòdul i obtenir una nota final de 5/10. La nota final del màster es calcula considerant un 40% la nota del TFM i un 60% la nota mitja de tots els mòduls.

En cas d'acreditar algun títol de postgrau específic en hidrogeologia es podrà sol·licitar l'adaptació del primer any o de diversos mòduls del màster propi en Hidrogeologia i Modelació (MHGM)

S'ofereix la possibilitat de realitzar alguns mòduls del MHGM com a cursos individuals i independents.

 

Amb la realització i aprovació d’un curs-mòdul individual s’obtindrà un document acreditatiu d’haver superat el mòdul.

Comparteix-ho: