Objectius i competències

Objectius generals

 • Adquirir coneixement en relació als fonaments teòrics i pràctics de la hidrogeologia i de la seua aplicació en diferents contextos i àmbits.
 • Aprofundir en els coneixements pràctics en relació a la comprensió i gestió de la interacció de les aigües subterrànies amb el mitjà i dels possibles problemes mediambientals que puguen ocasionar-se.
 • Adquirir coneixements de les eines i metodologies per a la representació, caracterització, anàlisi i interpretació de les aigües subterrànies i els processos en els quals es troben, aplicat al coneixement real del medi.
 • Complementar l'enfocament global que ha d'adoptar-se davant la modelació de processos naturals sobre la base de la hidrogeologia.

 • Capacitat d’anàlisi i de síntesi, per a adaptar-se a noves situacions, per aplicar els coneixements a la pràctica, per aprendre a aprendre i per a generar noves idees.
 • Capacitat per comunicar-se de forma escrita i oral en públic, de ser crític i autocrític amb un compromís ètic, social i de sostenibilitat.
 • Habilitat per a treballar en equip, per al tracte interpersonal, dissenyar i gestionar projectes, per la presa de decisions i per innovar.
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permeti continuar estudiant d’una manera que en gran mesura haurà de ser autònoma o autodirigida.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 • Conèixer el cicle hidrològic i calcular el balanç hidrometeorològic.
 • Conèixer la llei de Darcy i derivar l’equació general de flux.
 • Reconèixer els diferents aqüífers, determinar els paràmetres hidràulics i representar superfícies piezomètriques.
 • Saber quantificar el moviment de l’aigua en presència d’extraccions o injeccions d’aigua en l’aqüífer. Ser capaç de dissenyar i planificar l’assaig de bombament.
 • Conèixer en detall les principals eines hidrogeològiques i geofísiques de caracterització dels aqüífers. Saber caracteritzar hidrogeològicament les diferents formacions geològiques.
 • Conèixer els procediments de perforació i construcció de pous per a captació de l’aigua subterrània, així com el procés de manteniment i segellament.
 • Ser capaç de conèixer els fenòmens que donen origen a les característiques químiques de l’aigua subterrània i utilitzats per a l’estudi de la composició de les aigües dels aqüífers.
 • Identificar els tipus de contaminació de les aigües subterrànies. Conèixer les metodologies d’avaluació del procés i els mètodes de descontaminació d’un aqüífer.
 • Conèixer els principals processos de transferència de massa en les aigües subterrànies i utilitzar les equacions i tractar algunes solucions particulars. Ser capaç d’aplicar els diferents tipus d’assaigs de traçadors.
 • Dominar els fonaments teòrics, mètodes de càlcul i de representació de la radioquímica
 • Conèixer els conceptes fonamentals de la gestió, planificació i optimització dels recursos hídrics i aprendre les tècniques que en possibiliten noves fonts. Conèixer els conceptes, mètodes i aplicacions de la recàrrega artificial.
 • Aprendre la metodologia de realització d’un model numèric a partir d’un model conceptual. Conèixer els mètodes numèrics que aplicats a equacions diferencials de flux i de transport es transformen en equacions algebraiques.
 • Conèixer l’impacte de les aigües subterrànies en l’enginyeria civil i mineria. Els fonaments de la mecànica de sols i les roques. La caracterització del medi, La relació entre subsidència del terreny i les aigües subterrànies.
 • Complementar el coneixement de flux subterrani amb aplicacions avançades i eines de modelació.
 • Complementar el coneixement del comportament hidrogeoquímic del flux subterrani amb aplicacions avançades i eines informàtiques.
 • Ser capaç d’integrar tota la informació teòrica del curs en un treball d’aplicació pràctica aplicat a una zona i problemàtica real proposada pel professor.
 • Ser capaç d'utilitzar la tecnologia i les eines SIG en l'àmbit de la hidrogeologia.

Comparteix-ho:
logo csic

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS