Màster propi en Hidrogeologia i Modelació

Accés i matrícula

Perfil d'accés

 • Titulats universitaris:
  1. Grau en enginyeria o arquitectura en els àmbits civil, industrial, químic, ambiental, forestal, miner o agrònom.
  2. Grau en els àmbits de les ciències geològiques, ambientals, químiques, físiques o biològiques.
  3. Enginyer superior o arquitecte en els àmbits civil, industrial, químic, ambiental, forestal, miner o agrònom.
  4. Enginyer tècnic o diplomat en els àmbits de les ciències geològiques, ambientals, químiques, físiques o biològiques.

 

 • Altres titulacions
  Quan la sol·licitud d'accés es fa des d'una titulació diferent de les indicades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates.

Sol·licitud de preinscripció: del 15 de juny al 5 de setembre de 2022.

Per a sol·licitar preinscripció s'ha d'enviar la següent documentació a la Secretaria d'Estudiants masters.ciencies.terra@ub.edu

 1. Fotocòpia del DNI (espanyols) o passaport (no espanyols).
 2. Fotocòpia del títol o resguard de títol de grau, llicenciatura o equivalent.
 3. Expedient acadèmic o certificat d'estudis.
 4. Curriculum.
 5. Fotografia carnet.
 6. Imprès de sol·licitud d’inscripció.  

 

Posteriorment a l'enviament de la documentació d'inscripció i en cas de ser admés, s'haurà de presentar, de la forma que s'indica, els documents 1, 2 i 3 originals o bé còpia autenticada amb CSV.

En el cas de tindre titulació estrangera, ha d'estar legalitzada per via diplomàtica i traduïts si és un idioma diferent a català, castellà o anglés.

I una vegada realitzat el pagament, s'haurà d'enviar per correu a la Secretaria d'Estudiants masters.ciencies.terra@ub.edu el comprovant de pagament.

 

Comparteix-ho: