Accés i matrícula

Perfil d'accés

 • Titulats universitaris:
  1. Grau en enginyeria o arquitectura en els àmbits civil, industrial, químic, ambiental, forestal, miner o agrònom.
  2. Grau en els àmbits de les ciències geològiques, ambientals, químiques, físiques o biològiques.
  3. Enginyer superior o arquitecte en els àmbits civil, industrial, químic, ambiental, forestal, miner o agrònom.
  4. Enginyer tècnic o diplomat en els àmbits de les ciències geològiques, ambientals, químiques, físiques o biològiques.

 

 • Altres titulacions
  Quan la sol·licitud d'accés es fa des d'una titulació diferent de les indicades anteriorment, l'òrgan responsable del màster analitzarà els expedients de les persones candidates.

Inici de la preinscripció: 15 de maig de 2024.

(Places limitades)

Per a sol·licitar preinscripció s'ha d'enviar la següent documentació a la Secretaria d'Estudiants masters.ciencies.terra@ub.edu

 1. Fotocòpia del document identificatiu (DNI/Pssaport).
 2. Fotocòpia del títol o resguard de títol de grau, llicenciatura o equivalent.
 3. Expedient acadèmic o certificat d'estudis.
 4. Curriculum.
 5. Fotografia carnet.
 6. Imprès de sol·licitud d’inscripció.  

 

Posteriorment a l'enviament de la documentació d'inscripció i en cas de ser admés, s'haurà de presentar, de la forma que s'indica, els documents 1, 2 i 3 originals o bé còpia autenticada amb CSV.

En el cas de tindre titulació estrangera, ha d'estar legalitzada per via diplomàtica i traduïts si és un idioma diferent a català, castellà o anglés.

I una vegada realitzat el pagament, s'haurà d'enviar per correu a la Secretaria d'Estudiants masters.ciencies.terra@ub.edu el comprovant de pagament.

 

Comparteix-ho:
logo csic

Segueix-nos / contacta'ns

Adreça electrònica

ODS