Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (en procés de substitució)

Treball final de màster

TFM

El treball final de màster (TFM) consistirà en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió de dos tutors pertanyents al màster o Institut d'investigació de l'Aigua o d'un tutor extern i un cotutor del màster o Institut d'investigació de l'Aigua. Es pretén que l'estudiant posi de manifest els coneixements i competències adquirides al llarg de la titulació.

Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l'estudiant i s'han de fer d'acord amb el que disposa la normativa de TFM proposada per la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster amb la supervisió dels coordinadors de la matèria TFM. Per conèixer la normativa, anar a la pestanya corresponent en aquest apartat. 

La seva presentació serà en forma de memòria escrita i defensa oral davant d'una comissió designada a l'efecte.

El TFM pot adoptar una de les modalitats següents:

  • Desenvolupament d'un projecte d'investigació innovador i original de caràcter científic o tècnic relacionat amb la temàtica del Màster i seleccionat per l'alumne d'un llistat de treballs proposats pels professors del Màster, de manera que els professors proponents de ser tutors.
  • Desenvolupament d'un projecte d'investigació innovador i original de caràcter científic o tècnic relacionat amb la temàtica del Màster i seleccionat per l'alumne i desenvolupat en una altra universitat espanyola o estrangera. En aquest cas, els professors responsables de la matèria designaran un cotutor entre els membres del quadre docent del Màster o de l'Institut d'investigació de l'Aigua, segons sigui la temàtica.
  • Desenvolupament d'un projecte tecnològic o professional en el marc d'una empresa privada o un organisme de l'administració, a proposta de l'empresa o del mateix alumne. La idoneïtat del projecte proposat serà aprovada pels professors responsables de la matèria que han de designar un cotutor entre els membres del quadre docent del Màster o de l'Institut d'Investigació de l'Aigua, segons sigui la temàtica.

Tutors del TFM

Els tutors del TFM poden ser: professors del màster, membres de l'Institut d'investigació de l'Aigua o d'altres organismes de recerca o membres d'una empresa privada o un organisme de l'administració del sector de l'aigua i actuaran com a dinamitzadors i facilitadors del procés d'aprenentatge .

En el cas que el TFM sigui de caràcter professionalitzat es requerirà que el tutor pertanyi a l'empresa privada o organisme de l'administració del sector de l'aigua on es desenvolupi la part pràctica del treball. En aquest cas també caldrà que l'alumne disposi d'un cotutor (professor del Màster o membre de l'Institut) que faciliti la consecució del TFM d'acord amb la normativa del TFM. En aquest tipus de treballs el tutor de l'empresa privada o organisme de l'administració s'encarregarà de dirigir el treball i les pràctiques que se'n derivin per a la consecució dels objectius marcats en coordinació amb el cotutor. Per la seva banda el cotutor s'encarregarà de fer un seguiment del procés de vinculació entre l'alumne i l'empresa privada o institució pública on es dugui a terme el TFM. A més, vetllarà perquè el treball escrit presentat així com la seva defensa compleixin amb la normativa del TFM.

En el cas que el TFM tingui un enfocament de caràcter més investigador es requerirà que l'alumne disposi de dos tutors de diferents enfocaments de la investigació. Amb això es pretén garantir el caràcter multidisciplinari de la recerca. Almenys un dels tutors haurà de pertànyer al màster o a l'Institut d'Investigació de l'Aigua.

Elecció del tema Els temes de TFM seran proposats al principi del tercer semestre amb la finalitat que els alumnes tinguin temps suficient per escollir la temàtica desitjada.

Els professors del màster així com els membres de l'Institut d'investigació de l'Aigua podran proposar temes de recerca en col·laboració o no amb altres institucions de recerca com universitats o centres d'investigació.

Les empreses privades i organismes de l'administració col·laboradores del màster també podran proposar temes de treball de caràcter professionalitzat.

El màster incentivarà a les empreses perquè ofereixin temes que afavoreixin la possibilitat que els alumnes desenvolupin la seva TFM en aquest tipus d'empreses o institucions. El cotutor pertanyent al màster o a l'Institut d'Investigació de l'Aigua serà nomenat pels coordinadors de la matèria.

Dipòsit del treball i format

A la fase final del pla d'estudis l'estudiant haurà de dipositar la seva TFM a la secretaria de la Facultat de Geologia de la UB. L'alumne ha de lliurar:

quatre còpies del treball en suport paper, una còpia en suport informàtic, excepte disconformitat de l'alumne o dels tutors i un resum d'una pàgina en suport informàtic per a la seva difusió.

Els tutors presentaran una proposta de tribunal als professors coordinadors de la matèria, que podran aprovar o no la seva constitució o proposar els canvis pertinents. A més, els tutors enviaran al president del tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del TFM un informe sobre el mateix

Pautes en relació amb el format del treball

El TFM constarà com a màxim de 50-60 pàgines mecanografiades, a 1,5 d'interlineat i amb una lletra no inferior a 12 punts. Tots els fulls del manuscrit hauran d'estar numerades. El manuscrit ha d'estar degudament enquadernat.

 

El manuscrit ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:

-          Títol, autor i filiació.

-          Document amb la signatura del director o directors del treball de recerca i l'autor.

-       Resum del treball de recerca, amb una extensió màxima de dues pàgines en què s'informi del contingut de la memòria i dels  principals resultats obtinguts.

-          Paraules clau

-          Introducció

-          Objectius del treball

-          Material i mètodes

-          Resultats

-          Discussió

-          Conclusions

-          Referències bibliogràfiques

Les taules i figures s'inclouran dins el text, en el lloc apropiat del mateix, però mai al final del manuscrit a manera d'annex del mateix.

El manuscrit podrà redactar en català, castellà o anglès.

 

Avaluació i defensa pública

L'avaluació consistirà en la presentació d'una memòria escrita i la defensa oral pública del treball davant d'un tribunal format per tres professors del màster. Pot incloure algun professor de la UB que treballi en un tema afí al projecte.

Per poder fer la presentació de la memòria i la defensa oral és condició prèvia i obligatòria tenir el vistiplau del director i del tutor, que d'aquesta manera certifica que el procés d'aprenentatge i els objectius de coneixements i d'adquisició d'habilitats s'han assolit satisfactòriament.

La defensa oral del treball consta de l'exposició del contingut de la memòria per part de l'alumne (màxim trenta minuts) davant un tribunal constituït per tres professors doctors. L'alumne ha de presentar el treball informant del contingut de la memòria de forma comprensiva i fer èmfasi en els aspectes originals i més importants del treball. A continuació, el tribunal inicia un torn de preguntes (màxim trenta minuts) a què l'alumne haurà de respondre. El tribunal podrà avaluar diferents treballs en una mateixa sessió.

L'avaluació global es basa en les activitats dirigides pels tutors com l'avaluació del procés d'aprenentatge en la memòria escrita, i també en les activitats presencials com l'exposició oral i el torn de preguntes del tribunal. Per als alumnes, totes aquestes activitats són de tipus individual.

 

En detall, el procés d'avaluació consta dels següents elements:

Procés d'aprenentatge:

-          Grau de desenvolupament i originalitat del treball de recerca o professionalització.

-          Les observacions i els comentaris del director constitueixen un element fonamental

-          Avaluació de la memòria escrita, considerant especialment:

-          La qualitat formal de la memòria (gràfiques i figures, taules, unitats, cites, notació, rigor terminològic, etc.).

-          La capacitat de síntesi i la claredat de l'informe.

-          L'extensió relativa de les diferents parts de la memòria i l'adequació al tipus de treball.

-          La correspondència entre els objectius proposats i les conclusions que s'exposen.

Avaluació de l'exposició oral. Es considera especialment:

-          El contingut i la claredat de l'exposició.

-          El domini del suport de presentació triat (Power Point, transparències, etc.).

-          El fet ajustar-se al temps disponible.

En el torn de preguntes es considera la concreció, el rigor, l'adequació de les respostes, i el domini i els coneixements del problema estudiat i de les tècniques emprades.

Els professors membres del tribunal avaluaran el TFM seguint els següents criteris, seguint les rúbriques corresponents de la part oral i escrita:

>  Contingut tècnic del treball (20%)

>  Nivell de desenvolupament de la investigació o treball professionalitzat (20%)

>  Originalitat del treball (10%)

>  Implicació personal de l'estudiant (10%)

>  Memòria Escrita (20%)

>  Presentació Oral (20%)

Normativa

La normativa general de la Universitat de Barcelona en relació amb el Treball de Fi de Màster es troba a:

http://www2.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf

La Facultat de Ciències de la Terra disposa d'una normativa pròpia sobre el Treball de Fi de Màster (aprovada per la Comissió Acadèmica de Centre en data 17 de setembre de 2012), d'acord amb les Normes generals reguladores dels Treballs de Fi de Màster universitari de la Universitat de Barcelona (aprovades per CACG 8/6/2011 i CG 2011.07.19).

Aquesta normativa es refereix a: objecte de regulació, organització, matriculació, i períodes d'avaluació, la responsabilitat de l'encàrrec docent, l'assignació o elecció de temes i tutors, la responsabilitat del tutor, l'avaluació i l'arxiu o dipòsit.

Atenent que aquesta normativa és d'ús intern per als coordinadors dels màsters es troba al web de la Comissió Acadèmica del Centre:

http://www.ub.edu/geologia/org/govern/comissions/docs/normativa_tfm.pdf

Comparteix-ho: