Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Avaluació

L’alumnat ha de dipositar un arxiu del TFG en versió pdf al Campus Virtual general de l’assignatura.

L’avaluació del TFG la fa el tutor o tutora a partir de l’examen de la versió en suport paper del treball lliurat al Campus Virtual per part de l’alumnat i l'exposició oral de les conclusions del treball. El tutor o tutora ha d’emetre un informe de valoració amb una puntuació entre 0-8.

Només si el TFG és puntuat amb una qualificació de 8, l’alumnat podrà optar a millorar la nota mitjançant la defensa pública del seu treball davant d’un tribunal, del que no podrà formar part el tutor o tutora. En cap cas el Tribunal podrà rebaixar la qualificació atorgada pel tutor o tutora.

Els tribunals avaluadors poden proposar la qualificació de matrícula d’honor als TFG quan ho considerin oportú, però ateses les limitacions en la quantitat de matrícules d’honor que poden ser concedides, la concessió definitiva correspondrà al coordinador o coordinadora/cap d'estudis de TFG.

Amb caràcter general l’avaluació dels TFG té en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents:

— La qualitat científica del contingut del treball (60% de la qualificació final).

— La qualitat formal del treball escrit, incloent-hi el procés d’elaboració (20%).

— La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i defensa argumental (20%).

El professorat disposa de rúbriques orientatives aprovades per la comissió acadèmica per facilitar l’avaluació, unificar criteris i incentivar la millora dels treballs dels estudiants.

Rúbrica orientativa del treball per a l'avaluació del treball de fi de grau

Respecte de la reavaluació de l’assignatura de Treball de Fi de Grau, els tutors o tutores hauran de valorar en cada cas si el treball qualificat amb suspens té parts que poden ser esmenades o reparades adequadament en un període relativament breu de temps, que no superaria els 15 dies. Si s’estima que les deficiències no poden ser reparades en aquest període de temps, en la reavaluació es consolidaria la qualificació de suspens. La reavaluació de les deficiències detectades en el seu cas la farà íntegrament el tutor o tutora. La qualificació serà la resultant d’integrar la valoració de la part o les part reavaluades amb la resta del treball. 

Comparteix-ho: