Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

TFG

Planificació del curs 2022-2023

Definició i contingut

El Treball Final de Grau és una assignatura del quart i últim curs del grau de Criminologia i consisteix en l'elaboració d'un treball individual que l'estudiant realitza sota l'orientació d'un professor de la titulació. El professor designat com a tutor actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge de l’estudiant.

El TFG suposa la realització i defensa per part de l'estudiant d'una memòria o treball original d'aprofundiment sobre un tema concret, innovador i rellevant relacionat amb el Grau en Criminologia. El tema del TFG es concretarà entre el Tutor i l'estudiant, d'acord amb l'àrea temàtica assignada. Aquest treball permetrà a l'estudiant mostrar, de forma integrada, els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al grau.

Procés d’elaboració

El procés d’elaboració del TFG consistirà en:

 1. Tutories individualitzades. El tutor, designat a aquest efecte per a cada estudiant, li proporcionarà el tema concret del seu Treball Final de Grau, necessàriament relacionat amb els continguts del títol, així com tota la informació i recursos necessaris per començar el seu desenvolupament. Posteriorment, el/la tutor/a contrastarà de forma periòdica l'adequat avanç del projecte, mitjançant la convenient direcció, supervisió i assessoria individualitzada del mateix.
 2. Estudi i treball autònom. L'estudiant desenvoluparà el gruix del treball de forma autònoma, amb els suports rebuts per part del seu tutor. Aquest treball haurà de culminar amb l'elaboració del TFG.
 3. Avaluació i examen de les capacitats adquirides. L'estudiant, a més de preparar i presentar el TFG escrit, prepararà també una presentació oral del seu treball, per defensar-lo en sessió pública davant un tribunal habilitat a aquest efecte.

Matrícula i dipòsit del TFG

El TFG és una assignatura integrada en els plans d'estudi de les titulacions de la Facultat de Dret i té assignada la càrrega de crèdits establerta en cadascun dels plans d'estudi de la seva titulació (en el cas de les titulacions de la nostra Facultat, 6 crèdits).

Per poder realitzar el TFG cal matricular-se en l'assignatura Treball Final de Grau, amb el codi 362762, en el període de matrícula que correspongui amb la resta d'assignatures. El TFG de Criminologia s’ofereix en els dos semestres de cada curs acadèmic.

Una vegada matriculat de l'assignatura, durant el termini que s'estableixi per a cada curs acadèmic, l'alumnat matriculat del TFG ha de sol·licitar l'adscripció a una de les línies de treball ofertes pels diferents departaments.

A través del campus virtual es podrà consultar els temes proposats pels departaments i sol·licitar l'assignació al tema concret de treball.

Una vegada assignats definitivament els TFG als alumnes, aquests han de posar-se en contacte amb el professor que apareix formalment com a tutor de la línia de TFG assignada.

En relació al dipòsit del TFG, un cop finalitzat aquest s’han de dipositar dues còpies impreses en paper a la Secretaria del centre o al Departament corresponent al tutor de TFG un mes abans de la defensa oral del mateix.

Modalitats de TFG

El TFG s’haurà d’ajustar a un dels següents tipus:

 1. Informe criminològic.
 2. Simulació (o competició).
 3. Memòria (vinculada a pràctiques externes curriculars).
 4. Treball de recerca.

Avaluació

Els TFG s’han d’avaluar a partir de l’examen de l’exemplar imprès del treball dut a terme per l’estudiant i mitjançant la defensa oral i pública del mateix davant d’un tribunal format per dos membres, més un suplent, que han de ser docents dels departaments que imparteixen docència als graus de la Facultat.

Com a mínim un dels dos membres del tribunal ha de pertànyer a una àrea afí a la del treball elaborat, entenent que, per norma general, l’àrea del treball s’identifica a la del tutor.

Els tutors de TFG poden formar part dels tribunals dels estudiants tutoritzats.

L’avaluació dels TFG ha de tenir en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents:

 • La qualitat substantiva del contingut del treball (50%).
 • La qualitat formal del treball escrit (20%). 
 • La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i defensa argumental (20%).
 • Valoració del tutor (10%).

 

El tribunal avaluador analitzarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de suspens.

Reavaluació

La comissió avaluadora haurà de valorar en cada cas si el treball qualificat amb suspens té parts que poden ser resoltes adequadament en un període relativament breu de temps que es correspondrà a un màxim de 15 dies després de la defensa. Si s’estima que les deficiències no es poden ser resoldre en un aquest període de temps, es consolidarà la qualificació de suspens. En cas contrari, la mateixa comissió avaluadora decidiria si revisa la resolució de les deficiències o si delega aquesta funció en el tutor del treball.

Comparteix-ho: