Arxivament i publicació de la tesi doctoral

Un cop aprovada la tesi, la versió digital de la mateixa s'ha d'incloure en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i en els repositoris de tesis doctorals de Catalunya (TDX) i del Ministeri de Educació (TESEO). Per la qual cosa, el doctorand ha de presentar a la Secretaria la següent documentació:

TDX

  1. Informació sobre l'edició electrònica de tesis doctorals
  2. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenada i signada
  3. El document de publicació, emplenat i signat
  4. Un suport digital que contingui:

-El text complet de la tesi doctoral, en format PDF o en altres formats editables. La tesi es pot presentar dividida en capítols o seccions per facilitar-ne la consulta.
-Un resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar.
-Un extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).

TESEO

-Informació TESEO
-Formulari TESEO
-Un CD amb la tesi doctoral en format pdf

Comparteix-ho: