Defensa de la tesi doctoral

El doctorand, en el termini de deus dies a comptar de l'endemà de rebre l'acord que l'autoritza a defensar la seva tesis, ha d'abonar els drets de lectura.

La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de defensa que ha de tenir lloc en sessió pública, en un dels espais de la Universitat, i ha de consistir en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat pel doctorand davant dels membres del tribunal.

Amb caràcter excepcional, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que el doctorand defensi la tesi per mitjans telemàtics (article 44 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB).

Comparteix-ho: