Presentació del pla de recerca

En el curs acadèmic en el que el doctorand ha formalitzat l’admissió al programa de doctorat (primer any) ha d’elaborar i presentar un pla de recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa. Aquest pla de recerca ha d’incloure, com a mínim:

  1. El títol provisional de la tesi
  2. Els objectius que pretén assolir
  3. La metodologia que emprarà i els mitjans i la planificació temporal

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d’incloure el pla de recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. Aquesta informació està disponible al campus virtual del programa al que l’estudiant té accés un cop formalitzada la matricula.

L’acceptació del pla de recerca s'ha de sol·licitar, d’acord amb l’imprès normalitzat, a la Comissió Acadèmica del programa.

Comparteix-ho: