Dipòsit de la tesi doctoral

Finalitzada la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa l'autorització per dipositar la tesi. Model de sol·licitud

La sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents següents:

 1. Informe favorable del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit.
 2. El document d’activitats que el doctorand ha dut a terme
 3. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand (guia d'estil).
 4. Un exemplar digital de la tesi doctoral en format electrònic
 5. Currículum en format electrònic
 6. Formulari TESEO, emplenat (Taula Codis UNESCO)
 7. Declaració signada pel doctorand (compliment de codis ètics i de bones pràctiques)
 8. Declaració signada pels directors de la tesi (compliment de codis ètics i de bones pràctiques)
 9. Documentació requerida per a l’edició electrònica de la tesi:
  1. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenada i signada
  2. El document de publicació, emplenat i signat
 10. Declaració responsable d'entrega de la tesi enquadernada (en el cas de presentar el dipòsit de la tesi mitjançant Instància Genèrica de la Seu Electrònica UB)
 11. Documentació complementària (tesi presentada com a compendi de publicacions, tesi redactada en una llengua diferents a de les que s’especifiquen al programa, tesis en cotutela i menció de doctorat internacional)

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre de la Secretaria de la Facultat (Horari Registre General de la Secretaria)

Altres documents:

Proposta dels membres del tribunal que han de jutjar la tesi doctoral

Model curriculum vitae del tribunal (català castellà)

 

Comparteix-ho: