Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Treball Social

Pla d'acció tutorial

Objectius

Els objectius de l’acció tutorial es poden desglossar en tres tipus d’objectius generals:  d’informació, de formació i d’orientació.

Com a objectius específics d’informació destacaríem els següents:

Informar sobre la UB i les característiques de l’Ensenyament de Treball Social.

Informar sobre les assignatures, especialment les optatives i sobre activitats d’interès per els propis estudis com poden ser conferències, exposicions, pel·lícules, teatre.

Informar sobre els diversos sistemes de participació que hi ha a la UB i al propi ensenyament.

Informar sobre programes de mobilitat com el Sicue (Espanya) o Erasmus (fóra de l’Estat Espanyol).

Informar sobre els recursos de la UB i els cursos de formació continuada.

 

Pel que fa a l’objectiu general de formació destacarien els següents objectius específics:

Afavorir la integració de l’alumnat al nou entorn d’estudis

Fomentar la participació de l’alumnat  de Treball Social en la vida universitària i tots els seus òrgans de gestió

Facilitar l’aclariment de dubtes sobre els itineraris curriculars i la pròpia carrera que s’ha triat.

Participar en la formació en general

Col·laborar en la preparació per a la recerca de treball

 

L’objectiu general d’orientació professional es concreta en els següents objectius específics:

Informar sobre els curriculars, especialment en aquells que tenen a veure amb la formació pràctica.

Assessorar sobre formació de postgrau i màster.

Acompanyar cap el terreny professional.

El PAT de la Facultat d’Educació defensa la construcció d’una xarxa que enllaci els serveis i recursos que ofereix la Universitat. En aquesta xarxa la participació de l’alumnat esdevé el punt central. El PAT es converteix en l’eix vertebrador, dinamitzador i estratègic del suport i l’orientació de l’estudiant.

En primer lloc, és important remarcar que tot el conjunt de docents són tutors i tutores dels seus estudiants. Aquesta és una tasca que ha de desenvolupar qualsevol docent universitari. Per tant, a més de contribuir a la transmissió de coneixements, hauran d’ajudar de manera personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la Universitat, a millorar el rendiment acadèmic i a seleccionar les assignatures més adequades, i hauran de preparar l’alumnat per a la inserció professional. El professorat amb aquest vessant de tutor o tutora contribueix a una educació global dirigida a impulsar el desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social. L’ajut a l’alumnat és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals. L’actuació del professor tutor esdevé convenient a l’efecte d’aprofitar el període de formació dels alumnes per proporcionar-los una atenció personalitzada ajustada a les seves circumstàncies, necessitats i característiques, que els permeti assentar les bases del seu aprenentatge al llarg del temps.

Dins de cada ensenyament de grau hi hauria la persona de referència per portar a terme les accions integrals de la titulació. Aquesta funció podria recaure en el cap o la cap d’estudis, o en els secretaris o secretàries del Consell d’Estudis o de les comissions de màsters. Serien les persones de referència de cada titulació i contribuirien al treball de xarxa que caldria establir entre l’ensenyament, la resta de formacions, els responsables del PAT i la Facultat. Serien, per tant, els coordinadors frontissa entre els estudiants i la Facultat. Podrien col·laborar-hi docents amb una visió general i àmplia de l’ensenyament, tutors-mentors específics.

En el marc institucional tindríem les persones responsables del PAT i el coordinador o coordinadora de totes les accions (una persona de l’equip deganal). La persona de l’equip deganal serà la màxima autoritat que presideixi l’equip de treball i vetllarà per la bona organització i planificació de les actuacions que es portaran a terme dins de la Facultat i per la participació i col·laboració de la resta de serveis de la Universitat. Per altra banda, hi haurà dues persones responsables de l’acció tutorial, amb tasques concretes, per poder portar a la pràctica les accions que consideri l’equip de treball (promotors de l’acció tutorial). També es comptarà amb la col·laboració d’una persona de suport (per la formació vinculada a la temàtica serà un estudiant del màster de Psicopedagogia).

En aquest model integral també serà fonamental la col·laboració dels estudiants de la Facultat, que faran tasques d’acompanyament i assessorament dels seus companys de cursos inferiors i dinamitzaran accions al Campus. Serien tutors amb crèdits, propiciant així la coneguda tutoria entre iguals.

 

Coordinació i contacte del PAT de la Facultat d'Educació

Responsables de la coordinació del PAT

Dra. Elena Noguera

Dr. Salva Oriola

Horari d’atenció als estudiants i al professorat

Dimarts i dimecres de 10.00 h a 13.30 h

Dijous de 15.00 h a 19.00 h

També es pot atendre, si s’escau, a hores convingudes enviant un missatge a pat.educacio@ub.edu

Ubicació

4a planta de l’Edifici Migdia (aula 3403)

L’Ensenyament de Treball Social té una dilatada trajectòria de treball al voltant de l’acció tutorial, el primer Pla d’Acció Tutorial data de l’any 2001. Això fa que en aquest nsenyament s’hagi configurat un model propi de PAT que es desenvolupa en coordinació amb el programa de la Facultat d’Educació i amb el Servei d’Atenció a l’estudiant (SAE) de la UB.

Es planteja disposar d’una acció tutorial al llarg de tot l’ensenyament amb diferències segons els cursos.  Es considera que ha d’ésser una activitat voluntària que s’ofereix però que també s’ha d’incentivar que sigui utilitzada mitjançant una comunicació de la seva existència.  És per això que a cada estudiant se’ls hi assignarà sempre una tutora o tutor. D’altra banda, tot l’alumnat està donat d’alta al campus virtual del PAT que exerceix de plataforma informativa complementària a la web i des d’on s’envien informacions sobre el curs acadèmic directament als correus electrònics de totes les i els estudiants d’un curs determinat.

L’alumnat de primer curs de Grau, tenen com a tutor o tutora el professor/a de l’assignatura anual “Iniciació a la pràctica del Treball Social” del grup on estan matriculats amb el suport de la coordinadora i el coordinador del curs.

Els estudiants de segon curs de Grau, tenen com a tutor o tutora el professor/a de l’assignatura “Habilitats comunicatives” del grup on estan matriculats. Tenint en compte que  aquesta assignatura s’imparteix en el segon semestre del curs, aquesta funció serà desenvolupada durant el primer semestre pel coordinador i la coordinadora del curs.

Els estudiants de tercer curs de Grau matriculats a l’assignatura Supervisió I, tenen com a tutor/a, el professorat supervisor I. Tenint en compte que  aquesta assignatura s’imparteix en el segon semestre del curs, aquesta funció serà desenvolupada durant el primer semestre per les professores de l’assignatura “Investigació aplicada al Treball Social” i la coordinadora del curs.

Els estudiants de quart curs de Grau matriculats a l’assignatura de Supervisió II, tenen  com a tutora o tutor, el professorat supervisor II.  En aquest cas l’assignatura comença el primer semestre per lo que l’acció tutorial s’inicia simultàniament amb l’inici de l’assignatura i l’acció tutorial continua durant tot el curs acadèmic amb el suport de la coordinadora del curs.

Els estudiants de Grau que no estan matriculats en alguna de les assignatures esmentades, prèvia sol·licitud a la coordinació del PAT corresponent al curs en el que està, se’ls assignarà  un professor-tutor de referència, que serà el coordinador o coordinador del curs en el que tingui més assignatures matriculades.

La responsabilitat del Pla d’Acció Tutorial correspon al Consell d’Escola de Treball Social, el Consell d’Estudis de la titulació,  la coordinació del PAT i al professorat tutor.

En el curs 2021/22, els responsables del PAT de Treball Social són:

Cap d’Estudis de Treball Social: Ferran Cortès

Secretari del Consell d’estudis de Treball Social: Josep Mª Mesquida

 

Professorat Coordinador PAT -Treball Social: 

Coordinadora i coordinador primer curs: Mercedes Serrano i Josep Mª Mesquida

Coordinadora i coordinador segon curs: Adela Boixadós i Antoni Sangrà

Coordinadora tercer curs: Violeta Quiroga

Coordinadora quart curs: Eveline Chagas

L’objectiu principal del programa Tutoresport-UB és acompanyar a l’alumnat perquè pugui dur a terme, de la manera més profitosa possible, la seva formació dual, és a dir, l’activitat docent i la pràctica esportiva. Per tant, la nostra funció és aconseguir flexibilitzar les obligacions acadèmiques perquè siguin compatibles amb les obligacions esportives dins de la normativa actual sobre l’esport universitari d’alt nivell a la UB.
 

Aspectes destacables del programa:

- El suport emocional que es dona els alumnes

- Compartir experiències esportives

- L’ajuda que proporciona compartir les pors i els dubtes

- El suport per poder compaginar l’activitat esportiva i formativa, especialment durant el període de pràctiques

 

El programa preveu el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS durant el grau, o bé, 1,5 per any.

A més, permet que l’estudiant pugui entrenar a les instal·lacions d’Esports UB sense cost, i participar en les competicions representant la UB tant en el marc autonòmic, estatal o internacional.

En aquest l’enllaç s’explica tota la informació de forma detallada sobre el programa com els requeriments d’accés, la inscripció o quins avantatges té formar-ne part.

 

A la nostra facultat el tutor del programa és en Xavier Baladas:

Correu: xbaladas@ub.edu
Telèfon: 934 035 140
Despatx: 316, edifici Llevant.

Comparteix-ho: