Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Treball Social

Treball final de grau

L’assignatura es desenvolupa fonamentalment com un treball autònom i individual de l’estudiant. Aquest treball autònom compta amb l’orientació i seguiment d’un professor-tutor/a), qui actuarà com a dinamitzador i facilitador.

Aquest suport es desenvolupa en sessions grupals i tutoria individual. El professor-tutor/a orientarà l’estudiant en la definició de l’objecte del treball, en el seu disseny (mètode, tècniques, organització temporal, etc.) i en la preparació de la seva presentació escrita i oral. En tot cas, la responsabilitat de les decisions correspon a l’estudiant.

A l’inici del curs acadèmic s’orientarà als estudiants sobre els continguts possibles dels treballs i l’oferta de línies temàtiques de cada professor-tutor/a, amb el fi de que puguin seleccionar el grup de matrícula més adient.

Objectius generals del TFG     

-Aplicar els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg del grau en Treball Social en l’elaboració d’un treball acadèmic que demostri la capacitació científica i tècnica de l’estudiant
-Gestionar, comunicar, difondre i transferir coneixements adquirits al llarg del Grau en Treball Social
-Integrar les competències definides dins del Grau en Treball Social.

Pla docent

Alguns dels treballs presentats es poden consultar en el dipòsit digital de la UB. 

Temporalitat de l’assignatura de TFG

l’assignatura de TFG contempla una temporalitat anual, es desenvolupa en el transcurs del primer i el segon quadrimestre.

Normativa del treball final de grau de la Facultat d’Educació

INFORMACIÓ PEL CURS 2021-2022

Tria de tutor/a

Aquest curs la tria de tutor/a es farà per internet. Només es triarà un/a tutor/a en funció del torn escollit a la matrícula

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic i pel torn escollit a la matrícula, matí o tarda.

Publicació de l'ordre d'accés per triar tutor/a

11 d'octubre a partir de les 14h -- llistat horari alumnat matí -- llistat horari alumnat tarda

Tria alumnat matriculat en torn de matí

19 d'octubre a partir de les 10 h d'acord amb l'ordre d'accés

enllaç a l'aplicació 

Tria alumnat matriculat torn de tarda

20 d'octubre a partir de les 16 h d'acord amb l'ordre d'accés

enllaç a l'aplicació 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis

En relació amb la convocatòria extraordinària de fi de carrera, l’Equip de Direcció de la UFR Escola de Treball social i el Cap d’estudis de l’Ensenyament han acordat els següents criteris pel que fa a l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG):

1. Recordar que en el cas del TFG, la concessió de la convocatòria extraordinària requereix, a més de complir el requisit de crèdits pendents, el vist-i-plau del tutor(a) i de la coordinadora del TFG.

2. Donat que la convocatòria extraordinària suposa que l’estudiant ha de realitzar la preparació final del TFG durant el primer quadrimestre del curs i que per tant no tindrà suport docent fins al mes de febrer, només es concedirà la convocatòria extraordinària en els casos en que el treball ja estigui avançat des del curs anterior.

3. Per aquestes raons, no es concedirà la convocatòria extraordinària als estudiants que no hagin estat matriculats en el TFG durant el curs anterior.

4. Els estudiants que compleixin els requisits (crèdits pendents i matrícula durant el curs passat) hauran de posar-se en contacte amb el tutor(a) abans de que es resolgui la sol·licitud i mostrar que el treball està avançat i pot completar-se sense suport docent.

Comissió de Coordinació

Criteris i consells per elaborar la presentació oral i escrita del treball final de grau (TFG)

Comparteix-ho: