Departaments

Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca de la Universitat. S’encarreguen d’organitzar i de desenvolupar la recerca i els ensenyaments propis de la seva àrea de coneixement en un o més centres de la Universitat de Barcelona.

Els departaments es responsabilitzen de potenciar la tasca investigadora i docent dels seus membres, i en l’àmbit de les competències participen en la millora continuada de la formació de l’alumnat.

Cada departament té un director, un secretari i un Consell de Departament format, entre altres membres, per una representació d’estudiants dels ensenyaments en què els departaments participen i entre els quals hi ha necessàriament estudiants de tercer cicle.

Competències

  • Organitzar i impartir la docència assignada dins el marc de la programació dels ensenyaments.
  • Organitzar i desenvolupar la recerca.
  • Organitzar cursos d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària.
  • Fomentar la renovació científica i pedagògica dels membres.
  • Promoure l’elaboració de treballs científics, tècnics o artístics, d’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
  • Fomentar la relació amb altres departaments.
  • Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
  • Elaborar els seus propis reglaments, que han de ser aprovats pel Consell de Divisió.
  • Totes les altres competències que l’Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixin.
Comparteix-ho: