Detall

Indicacions per al compliment de la normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència del curs 2020-2021

Notícia | 28-09-2020

Davant de la situació sanitària en què vivim, el Consell Interuniversitari de Catalunya ―que és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’universitats― va acordar l’1 de juny de 2020 que el període que va des de l’1 de juny de 2020 fins a la finalització del curs acadèmic 2020-2021 fos considerat un període excepcional per al sistema universitari de Catalunya. Així mateix, i durant aquest període excepcional, també es va acordar que les universitats poguessin organitzar entorns virtuals en cada ensenyament de grau, màster i doctorat, per assegurar que els estudiants obtinguessin els resultats d’aprenentatge esperats mitjançant una altra modalitat en cas que no es pogués impartir la docència tal com estableixen les corresponents memòries verificades.

En la línia del que requereix el principi de limitació de la finalitat previst per l’art. 5.1 b) del Reglament general de protecció de dades, els vídeos de les classes només es poden utilitzar per a finalitats docents. En conseqüència, no es poden fer servir per a finalitats diferents de l’anterior.

«D’acord amb les indicacions per al compliment de la normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència del curs 2020-2021 dictades per la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, us informem de les condicions d’ús de l’aplicació de videoconferència que farem servir a continuació:

1. Les sessions de l’assignatura es retransmetran en streaming i es poden enregistrar i publicar en el curs de l’assignatura del Campus Virtual.

2. Queda prohibida la captació o enregistrament de la sessió, així com la seva reproducció o difusió (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions), en tot o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals i disciplinàries».

Més