Universitat de Barcelona

Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Les titulacions (llicenciatures, diplomatures i graus) que permeten accedir al màster són Farmàcia, Química, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biologia, Medicina, Biotecnologia, Veterinària, Ciències Ambientals, Enginyeria Química i Enginyeria Agrònoma. També es consideren titulacions d'accés les equivalents o afins atorgades per universitats estrangeres. Per a la resta de titulacions, l'admissió depèn de l'adequació dels estudis i de l'expedient acadèmic, segons el criteri de la Comissió d'Admissió del màster.
El nivell mínim requerit d'anglès i espanyol és el B1 o equivalent, que s'ha d'acreditar en el moment d'efectuar la matrícula presentant el certificat corresponent. En el cas que no en disposeu, la Comissió Acadèmica pot fer una prova de coneixement de l'idioma per garantir el correcte seguiment del màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Des del punt de vista formatiu, per a l'admissió al màster es requereixen coneixements previs de farmàcia i tecnologia farmacèutica, biofarmàcia i farmacocinètica i fisiologia humana. En el cas que no es puguin acreditar (per exemple, mitjançant la llicenciatura o grau en Farmàcia, un altre màster d'aquesta àrea de coneixement o experiència professional en la indústria farmacèutica o afins), s'han de cursar complements formatius específics, que s'imparteixen abans del màster (durant el mes de setembre):
  • Introducció a la Farmàcia Galènica
  • Introducció a la Biofarmàcia i Farmacocinètica
  • Bases Generals de Fisiologia Humana

Els estudiants que hagin de cursar complements s'han de matricular obligatòriament d'alguna d'aquestes assignatures segons el que determini la Comissió de Coordinació del màster.
Comparteix-ho: