Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Objectius i competències

Objectius

A partir de l'anàlisi crítica de la situació de canvi substancial que s'està produint en la salut, en l'atenció sanitària i en la feina dels diferents professionals involucrats, el màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari té com a objectiu general millorar la prestació dels serveis sanitaris, la seguretat dels pacients i la qualitat assistencial, mitjançant una col.laboració interprofessional que promogui la integració de coneixements i la generació de dinàmiques. Pretén avançar cap a l'harmonització dels programes formatius interprofessionals i dels programes de recerca que faciliten vincles entre formació i pràctica, per millorar resultats en termes de salut i atenció de la població.

Competències

En acabar de cursar el màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, es pretén que l'estudiant hagi adquirit les següents competències generals i específiques de la titulació:

Competències generals
 • Capacitat per aplicar els coneixements en ciències de la salut, de gestió, socials i clínics, amb una visió interprofessional.

 • Capacitat per analitzar críticament la literatura científica relacionada amb els medicaments i altres tecnologies sanitàries per millorar la presa de decisions.

 • Capacitat per desenvolupar i coordinar relacions interprofessionals, a fi de promoure el treball en equip i la col·laboració per a la consecució d'objectius comuns.

 • Capacitat per comunicar-se emprant una estructura organitzada, d'acord amb un enfocament de salut centrat en el pacient.

 • Capacitat per planificar, obtenir, avaluar i difondre els resultats de la recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, considerant-ne el retorn al sistema i al teixit productiu.


Competències específiques
 • Capacitat per ajudar els pacients a moure's en els sistemes sanitaris i sociosanitaris complexos i assegurar-se que obtinguin el màxim benefici dels recursos.

 • Capacitat per identificar i utilitzar els recursos tecnològics, econòmics, humans i materials per optimitzar la gestió sanitària, i l'accés i finançament dels medicaments.

 • Capacitat per interpretar els conceptes relacionats amb la seguretat dels pacients i per gestionar el risc assistencial.

 • Capacitat per incorporar els aspectes psicosocials dels pacients en els plans de cura de la salut i del benestar centrats en el pacient de manera ètica i compassiva.

 • Capacitat per gestionar la polimedicació i el pacient complex, preveient-ne els resultats positius i negatius pel que fa a la salut.

 • Capacitat per motivar els pacients a assumir la responsabilitat i el control de la salut, promovent l'avaluació de riscos en els estils de vida.
Comparteix-ho: