Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Matrícula

Matrícula 2021/22

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes amb titulació espanyola podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o fotocòpies compulsades de la documentació requerida.

  • Matrícula presencial

Hauran de realitzar la matrícula presencial els estudiants:

1.       Amb titulació estrangera

2.       Amb titulació espanyola però que tenen una resolució de reconeixement de crèdits

Els alumnes estrangers hauran de passar primer per la Secretaria a abonar la taxa d’estudis d’equivalència

Documentació a presentar a la SED

  • Original o còpia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
  • Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
  • Fotocòpia Passaport o NIE

Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica

(veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)

Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:

  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Procediment per a Reconeixement d’estudis previs

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d’estudis previs, hauran de passar primer pel despatx del Coordinador del Màster, Dr. Eduardo L. Mariño Hernandez, (Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, edifici A, escala A, de la Facultat), una vegada que tingueu l’imprès de  reconeixement i ho tingueu signat, passar per la Secretaria d’Estudiants i Docència, per realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matrícula.

Si teniu problemes en realitzar la matrícula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o montsecastilla@ub.edu.

Comparteix-ho: