Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Hispànica

Objectius i competències

Objectius

Formar, científicament i pedagògicament, professionals de la llengua i la literatura espanyoles, tenint en compte les competències rigorosament filològiques (coneixement, recerca, edició i crítica), com també les habilitats que estan estretament relacionades amb la transferència de coneixement a la societat (tant en institucions públiques com privades) i la gestió cultural.

Proporcionar una formació enfocada des d'una intenció transnacional i comparativista que generi interès també cap a altres ensenyaments i que prepari alhora l'alumnat que vulgui fer estudis de postgrau.

Competències

Competències generals 

  • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
  • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
  • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
  • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques 

  • Demostrar que s'han adquirit els coneixements teòrics relacionats amb l'evolució històrica de les literatures espanyola i hispanoamericana i la seva articulació respectiva en gèneres literaris.
  • Redactar textos en espanyol adequats a un registre concret, ortogràficament i gramaticalment correctes, emprant la terminologia específica de l’àmbit d’estudi.
  • Expressar-se oralment en espanyol, amb correcció fonètica, fluïdesa i claredat, mitjançant un discurs ben estructurat, adequat al registre concret, gramaticalment correcte i emprant la terminologia específica de cada àmbit d’estudi.
  • Analitzar els fenòmens principals de variació històrica i lingüística de l'espanyol.

 

Comparteix-ho: