Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els candidats més idonis per cursar aquest màster són els llicenciats i graduats en Filologia Hispànica. Aquest màster també pot resultar interessant i atractiu per als estudiants de la resta de filologies, a més dels estudiants d'Humanitats, Història, Història de l'Art, Filosofia i Ciències de la Comunicació.

En conseqüència, la coordinadora i la tutora del màster, amb el suport de la Comissió d'Admissió, estudia les peticions i pot acceptar estudiants d'altres procedències que presentin un interès especial per cursar el màster (per exemple, experiència professional acreditada en un camp afí). Els candidats han de demostrar capacitat, coneixements, interès i curiositat per estudiar amb profunditat la llengua espanyola i les literatures hispàniques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Segons el Reial decret 1393/2007, per accedir al màster l'estudiant ha de tenir el títol de llicenciat o de graduat expedit per qualsevol institució universitària espanyola o europea.
  • Graus i llicenciatures d'Història, Història de l'art, Filosofia, Filologia Romànica, Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Estudis Literaris, Lingüística i Humanitats.
  • Llicenciatures de Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Portuguesa, Filologia Hebrea, Filologia Semítica i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
  • Graus d'Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes i Estudis Àrabs i Hebreus.

Així mateix, són possibles totes aquelles titulacions diferents de les mencionades que tinguin els mateixos objectius i competències.

Els alumnes han de tenir un nivell avançat d'espanyol (equivalent al nivell B2 o superior). En el cas dels alumnes procedents de països aliens a l'àmbit lingüístic de l'espanyol, el nivell s'ha de demostrar mitjançant un certificat, l'expedient acadèmic o una entrevista.

Han de cursar complements de formació els alumnes que accedeixen al màster amb estudis de grau o llicenciatura que no estan relacionats directament amb els àmbits de la història, les humanitats, les filologies, la lingüística o els estudis literaris; com també els alumnes amb una llengua materna que no sigui l'espanyol.
Comparteix-ho: