Tràmits per al dipòsit de la tesi doctoral

REQUISITS PREVIS PER DIPOSITAR LA TESI DOCTORAL

  • La sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi  obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual.
  • Estar matriculat en el curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi.
  • Estar al corrent del pagament de la matrícula de doctorat.

 

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE DIPÒSIT DE TESI

►Formulari de sol·licitud d’autorització del dipòsit de tesi doctoral

La sol·licitud s’acompanya dels documents següents:

  • Un exemplar enquadernat de la tesi, signat, pel doctorand/a. No es requereix un format d’enquadernació determinat, però sí que la impressió sigui a doble cara. 

 

Cliqueu aquí per veure requisits de format.

Cliqueu aquí per veure model de portada.

 

 

Lloc de presentació

La sol·licitud, juntament amb la documentació associada al procés, s’haurà de presentar o bé al Registre general de la UB -preferentment en el Registre ubicat a la Secretaria de Filosofia (1)-  o a la Seu Electrònica de la UB per instància genèrica (2) , dirigida a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Filosofia.

(1) És imprescindible demanar CITA PRÈVIA a secretariafilosofia@ub.edu 

(2) Si es presenta la sol·licitud a través d'instància genèrica, s'haurà d'adjuntar  la documentació corresponent a excepció de la tesi en format digital que es trametrà per correu electrònic en un document PDF a doctorat.filosofia@ub.edu. Caldrà presentar, posteriorment, l'exemplar en paper de la tesi que es podrà lliurar de manera presencial a la secretaria o es podrà enviar pels mitjans vàlids legalment (per correu certificat, per exemple).

 

 

Després de rebre la notificació de l’autorització de la lectura de la tesi, el doctorand/a tindrà un termini de 10 dies per fer el pagament de les taxes de defensa de tesi així com de la presentació de la documentació relativa a la publicació de la tesi en el repositori institucional de la UB i en el repositori de tesis TDX