Tràmits posteriors a la defensa de la tesi

Sol·licitar el títol

  • TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE DOCTOR

El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació d'acord amb el que estableixen les disposicions legals.

Documentació que cal aportar:

  1. Sol·licitud, emplenada i signada.
  2. Original i fotocòpia del DNI vigent (passaport per als estrangers)
  3. Justificant de pagament de la taxa corresponent.
  4. En cas de gaudir d'exempció per família nombrosa cal aportar original i fotocòpia d'aquest títol en vigor.

Drets d'expedició: l'import pot variar cada curs acadèmic, d'acord amb el Decret de preus públics, publicat al DOGC.

(Import taxa curs 2022/2023: 218,15€)

Un cop hagis pagat les taxes la SED et lliurarà un resguard  o certificat de pagament dels drets d’expedició del títol. 
 

Per tramitar el títol de doctor cal demanar cita prèvia a la Secretaria de la Facultat de Filosofia (secretariafilosofia@ub.edu) 

Procediment de legalització de documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona CLICA AQUÍ.

 

Recollida del títol

Quan el títol arribi a la Secretaria de la Facultat, rebreu un correu electrònic en la direcció electrònica personal que consti als nostres arxius. És important que actualitzeu les dades quan es produeixi un canvi de correu electrònic. Per fer-ho, podeu enviar un correu a secretariafilosofia@ub.edu, aportant les noves dades, així com el vostre número de DNI/NIE/passaport i el vostre número de NIUB.

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d'identificar-se mitjançant presentació de l'original del DNI, NIE o passaport. 

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l'esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari fora de l'estat espanyol, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l'estat d'on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Deleción del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a l'Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a secretariafilosofia.ub.edu

El termini per a la recollida d'aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d'expedició.