Universitat de Barcelona

Grau de Física

Organització i metodologia docent

Totes les competències transversals i específiques de la titulació s’adquireixen bàsicament en el conjunt de matèries bàsiques i obligatòries, i es reafirmen en els crèdits optatius. La metodologia d’ensenyament i aprenentatge es basa en activitats de diferent tipologia pensades per a l’ adquisició òptima de les competències. Les activitats formatives que cal dur a terme per obtenir les competències associades a les matèries bàsiques i obligatòries es distribueixen percentualment de la manera següent:

- teoria (classes magistrals): 21,5 %
- teoricopràctica (classes magistrals de problemes): 7 %
- treball tutelat: 13,5 % (aproximadament la meitat d’aquest treball consisteix en tallers de problemes, la resta és treball no presencial)
- pràctiques de laboratori o ordinador: 6 %
- sortides de camp: 1 %
- treball autònom: 51 %

Comparteix-ho: