Universitat de Barcelona

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Sistema d'avaluació

La superació de les matèries del pla d’estudis està supeditada a la superació de les assignatures que tenen vinculades. D’acord amb les directrius d’avaluació establertes per la Universitat de Barcelona, com a norma general l’avaluació d’aquestes últimes és continuada. Els sistemes i instruments d’avaluació tenen en compte no només els coneixements, sinó també les habilitats i aptituds adquirides durant el procés d’aprenentatge, que queden fixades tant pels objectius específics de cada assignatura com per les competències generals associades a la matèria a la qual pertanyen i que els són d’aplicació.

Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges
Comparteix-ho: