Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Pràctiques

En aquest màster es poden cursar 5 crèdits optatius de pràctiques. Això correspon a 250 hores que se solen portar a terme en empreses o institucions durant 3 mesos a mitja jornada, preferiblement matins per poder assistir a les classes de la tarda. Si l’estudiant, d’acord amb l’empresa, desitja fer unes pràctiques més llargues, aleshores el temps extra comptabilitza com a pràctiques no curriculars.

Tractant-se de pràctiques optatives, és l’estudiant interessat qui ha de buscar l’empresa on realitzar-les. Tanmateix, la coordinació de les pràctiques, que recau en un professor del màster, disposa d’un llistat d’empreses i institucions on els estudiants d’edicions anteriors han fet pràctiques.

Un cop l’estudiant ha contactat amb l’empresa i arriba a un acord per fer les pràctiques, ha de parlar amb el coordinador de pràctiques per tal que hi doni el vistiplau i s’han de completar i signar 3 documents:

  • El conveni de pràctiques entre l’empresa i la Universitat de Barcelona, que signa el responsable de l’empresa i el Degà de la Facultat de Física
  • El programa de pràctiques, que concreta la feina a realitzar en l’empresa per part de l’estudiant, que signa el responsable de l’empresa, l’estudiant i el Degà de la Facultat de Física.
  • El document de confidencialitat, que signa l’estudiant

L’avaluació de les pràctiques inclou l’informe final que ha de preparar el tutor o responsable de l’empresa i un autoinforme que ha de redactar el propi estudiant, explicant les activitats realitzades, l’interès que li han despertat i la vinculació amb la seva formació dins del màster.

Al Campus Virtual de l’assignatura de Pràctiques, disponible un cop realitzada la matrícula, s’indiquen els detalls específics del procés.

Finalment, convé tenir present que en funció de l’activitat realitzada a l’empresa és possible portar a terme el TFM en la pròpia empresa. Aleshores es designa un tutor a la pròpia empresa i el coordinador de l’assignatura de TFM en dóna el vistiplau i fa el seguiment.

Comparteix-ho: