Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Estudiants especialment sensibles als reptes de la sostenibilitat energètica que desitgin adquirir una formació acadèmica rigorosa en aquest camp, amb un èmfasi especial en les energies renovables, per orientar la seva carrera professional envers la investigació, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa a coneixements i per assegurar un seguiment adequat del màster, els estudiants han de tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i un bon domini de la llengua anglesa. El màster també està obert a alumnes procedents d'empreses que vulguin aprofundir els coneixements en camps o tècniques específiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster cal haver obtingut el grau o la llicenciatura de Física, Química, Geologia, Ciències Ambientals, Enginyeria de Materials, Enginyeria Geològica, Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Enginyeria de l'Energia o Enginyeria en Tecnologies Industrials. La Comissió Coordinadora valorarà la possibilitat que alumnes d'altres enginyeries, llicenciatures i graus cursin el màster i n'analitzarà el currículum acadèmic i professional individualment. En aquest cas, si s'escau, la Comissió Coordinadora establirà els complements formatius necessaris per assegurar el nivell competencial previ de l'estudiant. Aquests complements consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química d'aquesta universitat.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països amb graus de 180 crèdits, la Comissió Coordinadora del màster analitzarà el currículum acadèmic de cada candidat i, quan escaigui, oferirà els complements formatius necessaris per poder seguir amb normalitat les matèries del màster. Aquests complements de formació no superaran els 30 crèdits i, com en el cas anterior, consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química.
Comparteix-ho: