6 crèdits de reconeixement acadèmic

6 crèdits de reconeixement acadèmic, computables com a crèdits optatius del pla d'estudis del títol de grau (activitats institucionals universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).


Un crèdit de reconeixement acadèmic equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

Període de realització de les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic:

- Les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic s'han d'haver realitzat mentre l'alumne està matriculat als estudis de grau (excepte si l'alumne s'ha adaptat per extinció d'estudis de les llicenciatures d'Antropologia Social i Cultural, Geografia, Història i Història de l'Art de la UB)

- Per activitats realitzades amb anterioritat al curs 2012-13, els alumnes presentaran la sol·licitud amb la documentació pertinent a la SED per tal que els respectius caps d'estudis determinin el creditatge de l'activitat en els estudis de grau (equivalència d'1 crèdit - 25 hores de dedicació de l'alumne).

Consulteu el termini i procediment del tràmit.

Per tal que consti en l'expedient de l'estudiant, és necessari matricular els crèdits reconeguts en els terminis de matrícula establerts

Excepció per poder matricular el TFG: En cas que l’alumne no tingui, en el moment de confirmar la matrícula, la resolució de reconeixement acadèmic d’un màxim de 6 crèdits a càrrec de l’optativitat i estigui pendent de cursar l’activitat institucional corresponent en el primer semestre, s’ha de procedir de la manera següent:
-    Matricular una assignatura optativa de segon semestre dins el període oficial de matrícula
-    Adoptar el compromís de sol·licitar el reconeixement acadèmic d’un màxim de 6 crèdits a càrrec de l’optativitat abans de 31 de desembre
-    Passar per la Secretaria a confirmar el canvi de l’assignatura optativa de segon semestre matriculada pels 6 crèdits de reconeixement acadèmic i actualitzar l’import de la matrícula (termini màxim gener 2024).

Tipologia d'activitats susceptibles de reconeixement:

Consulteu les activitats susceptibles de ser reconegudes amb 6 crèdits de de reconeixement acadèmic a càrrec de l'optativitat del grau.

 

Aprovació de la Relació de serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB dels quals la seva oferta formativa serà susceptible de reconeixement acadèmic en els títols de grau (CURS 2022-2023)

Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 22 de juny de 2022

Relació de serveis UB i entitats Del grup UB:

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària:
  • Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
  • Institut d’Estudis Hispànics
  • Els Juliols, University of Barcelona International Summer School...
  • Xarxa Joan Lluís Vives
  • Gaudir UB
 • Esports UB
 • Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 • Serveis Lingüístics
 • IL3 ‐ Institut de Formació Contínua
 • BKC
 • Barcelona Institut d'emprenedoria (BIE) de la Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni
  • Cor UB
  • Orquestra universitària de la UB
 • Vicerectorat d’Estudiants i Participació
  • Observatori de l’Estudiant
 • Vicerectorat d’Igualtat i Gènere
  • Fundació Solidaritat UB
  • Unitat d'igualtat i Mediació
 • Vicerectorat de Política d'Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca

Activitats organitzades per altres centres de la UB o altres universitats.

 

 • Violència masclista a les xarxes socials (30 de novembre  2, 14, 16 de desembre 2020), amb reconeixement d’1 crèdit, tenint en compte les hores de docència (16) i les activitats per superar el curs requisit indispensable per  obtenir-lo . Docent: Miguel Ángel Soria, professor del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa adscrit a la Facultat de Dret, UB. 

  

 • Formació bàsica en igualtat de gènere, no discriminació i violències (setmana del 21 de setembre al 02 d'octubre de 2020), amb reconeixement d’1 crèdit, tenint en compte les hores de docència (10) i les activitats per superar el curs i obtenir-lo. Docent: Marta Ortega Balanza, tècnica especialitzada en igualtat adscrita a la Unitat d'Igualtat, UB. 

Membres electes i actius (Consell estudis, Junta Facultat, Comissions delegades de Junta, de Claustre, del CG i consells directius dels col·legis majors.

Comparteix-ho: