Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

Funcions

 • promoure i coordinar la xarxa de relacions amb altres universitats nacionals, estatals i internacionals i informar, canalitzar i donar suport a les iniciatives proposades pel personal docent i investigador i pels departaments de la Facultat,
 • fomentar la mobilitat del professorat i de l’alumnat,
 • vetllar pel bon funcionament dels programes d’intercanvi estatals i internacionals,
 • vetllar pel bon funcionament del procés de matriculació i de seguiment de l’expedient acadèmic de l’alumnat que reflecteixi correctament la realitat dels continguts cursats en els intercanvis,
 • vetllar per l’ús de la llengua catalana a la Facultat,
 • regular l’ús dels diversos idiomes en la docència i en la resta d’activitats de la Facultat,
 • coordinar la realització de cursos de català a la Facultat per a l’alumnat i per al professorat,
 • promoure l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres entre el professorat, l’alumnat i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis,
 • totes les altres funcions que la Junta de Facultat li atribueixi.

 • el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,
 • el o la cap d’estudis dels ensenyaments de la Facultat o persona en qui delegui la representació,
 • un representant de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials a proposta de la Junta de Facultat,
 • dos alumnes membres de la Junta de Facultat elegits pels representants de l’alumnat a la Junta de Facultat,
 • un becari o becària de l’Oficina de Relacions Internacionals, amb veu i sense vot, escollit pels membres d’aquest col·lectiu,
 • un becari o becària de Serveis Lingüístics, amb veu i sense vot, escollit pels membres d’aquest col·lectiu,
 • un representant del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, amb veu i sense vot, a proposta de la Junta de Facultat.

 • Alberto López
 • Raúl Márquez
 • Dolors Sánchez
 • Meritxell Tous
 • Antoni Conejo
 • Catalina Mas
 • Gemma Celigueta
 • Carina Sala
 • Marina Real
 • Sílvia Vicente
 • Francisco Luís Castellote
 • Tania Cearreta

Actes del CURS 2023-24

5 de març de 2024

 

Actes del CURS 2022-23 

13 de febrer de 2023

 

Actes del CURS 2021-22

4 d'abril de 2022

 

Actes del CURS 2020-21

4 de febrer de 2021

 

Actes del CURS 2018-19

28 de maig de 2019

12 de novembre de 2018

 

Actes del CURS 2017-18

16 de juliol de 2018

Comparteix-ho: