Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política Lingüística

Funcions

 • promoure i coordinar la xarxa de relacions amb altres universitats nacionals, estatals i internacionals i informar, canalitzar i donar suport a les iniciatives proposades pel personal docent i investigador i pels departaments de la Facultat,

 

 • fomentar la mobilitat del professorat i de l’alumnat,

 

 • vetllar pel bon funcionament dels programes d’intercanvi estatals i internacionals,

 

 • vetllar pel bon funcionament del procés de matriculació i de seguiment de l’expedient acadèmic de l’alumnat que reflecteixi correctament la realitat dels continguts cursats en els intercanvis,

 

 • vetllar per l’ús de la llengua catalana a la Facultat,

 

 • regular l’ús dels diversos idiomes en la docència i en la resta d’activitats de la Facultat,

 

 • coordinar la realització de cursos de català a la Facultat per a l’alumnat i per al professorat,

 

 • promoure l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres entre el professorat, l’alumnat i el personal d’administració i serveis,

 

 • totes les altres funcions que la Junta de Facultat li atribueixi.

 • el degà o degana o persona que delegui, que la presideix,

 

 • el o la cap d’estudis dels ensenyaments de la Facultat o persona en qui delegui la representació,

 

 • un representant de la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials a proposta de la Junta de Facultat,

 

 • dos alumnes membres de la Junta de Facultat elegits pels representants de l’alumnat a la Junta de Facultat,

 

 • un becari o becària de l’Oficina de Relacions Internacionals, amb veu i sense vot, escollit pels membres d’aquest col·lectiu,

 

 • un becari o becària de Serveis Lingüístics, amb veu i sense vot, escollit pels membres d’aquest col·lectiu,

 

 • un representant del personal d’administració i serveis, amb veu i sense vot, a proposta de la Junta de Facultat.

 • Buenacasa Perez, Carles

 • Celigueta Comerma, Gemma

 • Conejo da Pena, Antoni

 • Estrada Bonell, Ferran

 • Gallego Manzanares, Verónica

 • Gascón Gutiérrez, Jordi

 • Mangado Llach, Xavier

 • Miquel i Bergada, Genís

 • Sala Juanos, Carina

 • Sánchez Aguilera, Dolores

Actes del CURS 2018-19

28 de maig de 2019

12 de novembre de 2018

 

Actes del CURS 2017-18

16 de juliol de 2018

Comparteix-ho: