Junta de Facultat

Composició

La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment d'acord amb els percentatges previstos a l'article 16.1 de l'Estatut de la UB per:

  • un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents universitaris (26 representants)
  • un 9 % d'altre personal docent i investigador (4 representants)
  • un 30 % d'estudiants, entre els de grau, màster i doctorat (15 representants)
  • un 10 % de personal d'administració i serveis (5 representants)

 

El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, està fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sense perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior.

La Junta de Facultat podrà, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, modificar aquesta distribució percentual amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis a la Junta de Facultat es regirà per la normativa aprovada pel Claustre Universitari.

Les eleccions dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern, i el termini i la renovació de la seva representació es regirà per la normativa electoral d'aquest col·lectiu aprovada pel Claustre Universitari.

La Junta és presidida pel degà o la degana. També en formen part sense vot els membres de l'equip de govern, els directors i les directores dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i l'administrador o l'administradora del centre en el cas que no siguin elegits directament per a formar part de la mateixa.

  • Alumnat

Baumann Requena, Carla

Chica Pérez, Clàudia

Cornellà Cort, Aina

Coral Fernandez, Martí

Font Criach, Marta

González Aixendrí, Lourdes

Llamas Falcó, Gerard

Llorens Nachón, Martí

Masip i Colomer, Mar

Moncasí Borràs, Júlia

Pericas i Borreguero, Marta

Pla Rivas, Andrea

Pujol Sans, Pau

Riba Castany, Oriol

Santos Muñoz, Carlos

 

  • Personal funcionari docent universitari

Abelló Güell, Teresa

Beltran Costa, Oriol

Benach Rovira, Núria

Buenacasa Pérez, Carles

Buxeda Garrigós, Jaume

Carbonell Guberna, Jaume

Cattini, Giovanni Conrad

Ciurans Peralta, Enric

Dantí Riu, Jaume

Estrada Bonell, Ferran

Font Garolera, Jaume

Fullola Pericot, Josep Ma.

Garcia Coll, Arlinda

Garí de Aguilera, Blanca

Jubany Baucells, Olga

Lluch Bramon, Rosa

Mayayo i Artal, Andreu

Petit Mendizábal, M.Àngels

Piñol Alabart, Daniel

Piqueras Cespedes, Ricardo

Riera Mora, Santiago

Roigè Ventura, Xavier

Sancho i Planas, Marta

Santacana Torres, Carles

Solé Barjau, Queralt

Tous Mata, Meritxell

 

  • Altre personal docent investigador

Álvaro Rueda, Karen

Comas Via, Mireia

del Mármol Cartañá, Camila

Frago Clols, Lluís

 

 

  • Personal d'administració i serveis

Ariso Cruz, Silvia

Obon Sanz, Maria Olga

Peña Lancho, Ana Ma.

Peñalver Morral, Ana

Vidal i Biosca, Sílvia

 

  • Membres amb veu i sense vot

Aramburu Otazu, Miguel Javier

Clavell García, Anna

Conejo da Pena, Antoni

Gené Pinós, Pilar

Ibáñez Andujar, Àngels

López-Bustins, Joan Albert

López Cachero, Javier

Tort Donada, Joan

 

Comparteix-ho: