Junta de Facultat

Composició

La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment d'acord amb els percentatges previstos a l'article 16.1 de l'Estatut de la UB per:

  • un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents universitaris (26 representants)
  • un 9 % d'altre personal docent i investigador (4 representants)
  • un 30 % d'estudiants, entre els de grau, màster i doctorat (15 representants)
  • un 10 % de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (5 representants)

 

El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, està fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sense perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior.

La Junta de Facultat podrà, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, modificar aquesta distribució percentual amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis a la Junta de Facultat es regirà per la normativa aprovada pel Claustre Universitari.

Les eleccions dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern, i el termini i la renovació de la seva representació es regirà per la normativa electoral d'aquest col·lectiu aprovada pel Claustre Universitari.

La Junta és presidida pel degà o la degana. També en formen part sense vot els membres de l'equip de govern, els directors i les directores dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i l'administrador o l'administradora del centre en el cas que no siguin elegits directament per a formar part de la mateixa.

  • Alumnat

Aina Ruíz Moll

Albert Sala Jarque

Arnau Gelpi Rey

Carlota Vidal Sànchez

Chiara Romano

Juan Felipe Guevara Lozada

Julia Nieves García de Oteyza de Cira

Nil Comas Martínez

Francisco Luís Castellote Fernández

Tania Cearreta Innocenti

Maria Asunción Martínez Roges

 

 

  • Personal funcionari docent universitari

Andreu Mayayo i Artal

Camila del Mármol Cartañá

Carles Buenacasa Pérez

Carles Santacana Torres

Daniel Piñol Alabart

Dolores Sánchez Aguilera

Ferran Estrada Bonell

Francisco Javier López Cachero

Giovanni C. Cattini

Ida Mauro

Jaume Buxeda Garrigós

Jaume Carbonell Guberna

Jaume Dantí Riu

Karen Álvaro Rueda

Lluís Pons Pujol

Maria Soler Sala

Marta Sancho Planas

Meritxell Tous Mata

Núria Benach Rovira

Olga Jubany Baucells

Oriol Beltran Costa

Queralt Solé Barjau

Raúl Márquez Porras

Ricardo Piqueras Céspedes

Rosa Lluch Bramon

Teresa Abelló Güell

 

  • Altre personal docent investigador

Patricia Victoria Martínez Álvarez

 

  • Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

Ana Peña Lancho

Anna Garcia Lorenzo

Elena Nadal Martín

Neus Colell Simón

Pilar Gené Pinós

 

  • Membres amb veu i sense vot

Aramburu Otazu, Mikel

Ciurans Peralta, Enric

Clavell García, Anna

Conejo da Pena, Antoni

Gil Alonso, Fernando

Gómez Fernández, Félix

López Bargados, Alberto

Madrid Fernández, Marisol

Mas Florit, Catalina

Comparteix-ho: