Suport als investigadors

CRAI – Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

El CRAI posa a disposició dels investigadors tota una sèrie de recursos i ajudes en quatre camps importants: (i) Suport en la gestió i edició de revistes científiques (Revistes científiques de la Universitat de Barcelona - RCUB), (ii) Informació sobre l'avaluació de la producció científica (índexs bibliomètrics, etc), (iii) Informació sobre els identificadors per a investigadors (ORCID, etc) i (iv) Suport i assessorament en la gestió de les dades de recerca (Pla de gestió de dades).

En aquest web trobareu la informació sobre el viatges, incloent els formularis de sol·licitud de pressupost i el d’inscripció a congressos i altres esdeveniments mitjançant l'agència de viatges.

En aquest web trobareu la informació necessària sobre les diferents autoritzacions i dels diferents tràmits administratius que s'han de dur a terme per tal que els professors i investigadors estrangers, comunitaris i no comunitaris, puguin venir a Barcelona complint els requisits que estableix la normativa vigent. És igualment interessant que tingueu en compte aquesta guia pràctica per preparar l’estada a Barcelona (), aquest web per a trobar allotjament, el d’Acollida dels Serveis Lingüístics amb informació sobre cursos de català, el d’Estudios Hispánicos amb informació sobre cursos de castellà i el d’Esports.

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària. Els documents d'aquest repositori també es recullen en els repositoris cooperatius de Catalunya segons el tipus de document: RECERCAT, Materials Docents en Xarxa (MDX) i Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). El dipòsit en accés obert és una de les parts essencials de la política d’Open Science.

Apartat del Portal de la Transparència de la UB amb la normativa de la Universitat, incloent la de l’àmbit de la Recerca.

La Facultat de Geografia i Història disposa d’espais a les seves instal·lacions per dur a terme actes i activitats. Es disposa d’una normativa d’ús que regula el seu funcionament. L’ús d’aquests espais, també pels investigadors de la Facultat, poden generar despeses que s'han d'abonar.

L’ Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) és una oficina de caràcter multidisciplinari que està formada per un conjunt de recursos humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives i de gestió ambiental, a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i del medi ambient, assessorant i assistint a tots els membres de la comunitat universitària específicament al rector, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. Regularment realitza una Jornada de prevenció de riscos als laboratoris de recerca que acredita uns coneixements mínims sobre prevenció de riscos a aquells investigadors que han de treballar als laboratoris de la nostra Facultat.

Aprovat el 15 de maig de 2020, aquest Codi estableix les pautes d’actuació que s’han de seguir en dur a terme activitats de recerca i és d’aplicació a tot el personal de la Universitat de Barcelona que porta a terme activitats de recerca: personal docent i investigador, personal investigador en formació i personal d’administració i serveis relacionat amb la recerca. També és d’aplicació, en la mesura que legalment sigui possible, a aquelles persones que desenvolupin la seva recerca a la UB mitjançant alguna de les seves fundacions. Igualment, les persones no afiliades a la Universitat de Barcelona però que facin ús de la institució o hi desenvolupin físicament activitats de recerca també es consideren membres de la UB pel que fa a aquesta política.