Infermeria

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, el podeu sol·licitar al Punt d'Informació, a la Secretaria d'Estudiants i Docència o descarregar-lo d'aquesta pàgina. El justificant l'haurà de signar el professor/a responsable de l'assignatura i portar el segell de la Facultat. 

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut és una aposta de la Universitat de Barcelona pel futur de la formació i la recerca en l’àmbit de la Infermeria i les Cures en Salut. Es tracta d'un programa i titulació conjunta entre la Universitat de Barcelona (coordinació) i la Universitat Rovira i Virgili dirigida a l'obtenció del Títol de Doctor/a.

Per a més informació, consulteu aquesta enllaç.

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de grau a través del seu espai personal a: MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Grau

 

Prèviament a l'inici del tràmit rebrà un correu electrònic on se li indicarà que està en disposició de sol·licitar el títol.

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de grau que imparteix la Universitat de Barcelona.

Requisits

- Haver finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

En el cas en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, el centre ha de proposar la concessió de premi extraordinari a un màxim d'un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.

-Haver abonat els drets d'expedició del títol.

Procediment

En el cas d'expedients amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, el degà ha de lliurar una proposta de concessió dels premis a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

En el cas d'expedients amb una nota mitjana de 8,5 o superior, la Facultat ha d'obrir una convocatòria per sol·licitar el premi extraordinari abans del dia 30 de novembre de cada any. Una comissió nomenada a tal efecte valorarà els expedients d'aquests estudiants i el degà haurà de lliurar la proposta de concessió a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

Convocatòria premi extraordinari de grau en Infermeria curs 2022-23

Model sol·licitud

Termini per a la presentació: del 13 de novembre de 2023 a 22 de gener de 2024

Lloc de presentació: a través d'instància genèrica adreçada a la Secretaria de la Facultat (codi PR274) o presencialment a la Secretaria de la Facultat d'Infermeria, sol·licitant cita prèvia.

L’alumnat amb estudis universitaris o de nivell acadèmic equivalent cursats en una universitat o en un centre d'ensenyament superior a l'estranger, que desitgi cursar estudis de grau a la nostra Universitat ha de sol·licitar la convalidació dels seus estudis per estudis espanyols.

La convalidació és el reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors realitzats en el estranger respecte d'estudis universitaris espanyols parcials que permetin prosseguir aquests estudis en una Universitat espanyola.

En el cas que tingui una titulació universitària estrangera, cal que consulti l’apartat d’estudis finalitzats.

 

ADMISSIÓ AL GRAU EN INFERMERIA PER CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS

 

Requisits

L'admissió al Grau per convalidació de crèdits es realitza necessàriament en dues fases consecutives:

 • 1a. fase: Sol·licitud de convalidació de crèdits 
 • 2a. fase: Sol·licitud de plaça per accedir a la qual necessàriament s'han de complir aquests requisits:
  • Haver obtingut en la fase anterior un mínim de 30 crèdtis convalidats del grau que es pretén cursar
  • Tenir una titulació en grau en Infermeria o equivalent o de la branca de coneixement de Ciències de la Salut
  • Tenir una nota mitjana d'un 8,5 sobre 10 en la titulació d'origen

 

No es podrà sol·licitar plaça si no es reuneixen aquests tres requisits previs.

 

Procediment

1a. fase: Sol·licitud de convalidació de crèdits

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació.  En la sol·licitud s'indicarà, per cadascuna de les assignatures del Pla d'estudis que es vol convalidar, l'assignatura o assignatures de la universitat d'origen que el sol·licitant considera que són equivalents.

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

En cas de no presentar els documents requerits en la forma exigida i dins del termini fixat per a la presentació de la sol·licitud, es considerarà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud de convalidació.

S'AMPLIA EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ FINS AL 2 D'ABRIL DE 2024

 

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (DNI, Targeta de Residència o Passaport).
 2. Certificat acadèmic dels estudis realitzats que es pretenen convalidar, amb el detall de les qualificacions obtingudes i l’any acadèmic de superació de les assignatures.
 3. Document de declaració d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers emès pel Ministerio i que es pot obtenir a través d'aquest enllaç
 4. Pla d'estudis, on consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que les integren, amb el segell original de la universitat.
 5. Programa de les assignatures a convalidar en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell original de la universitat.


Els documents hauran de ser originals oficials, expedits per les autoritats competents i degudament legalitzats i traduïts.

 

Termini de sol·licitud de convalidació de crèdits: Del 2 de gener al 30 de març de 2024

Preu: El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits (consulta el preu). L'estudiant haurà d'abonar aquesta taxa per completar la sol·licitud de convalidació.

 

 

2a. fase: Sol·licitud de plaça

Per poder sol·licitar plaça s'han de tenir els següents requisits:

 

 • Haver obtingut en la fase anterior un mínim de 30 crèdtis convalidats del grau que es pretén cursar
 • Tenir una titulació en grau en Infermeria o equivalent o de la branca de coneixement de Ciències de la Salut
 • Tenir una nota mitjana d'un 8,5 sobre 10 en la titulació d'origen

 

Els sol·licitants que hagin obtingut la convalidació de 30 o més crèdits i compleixen amb els requisits d’accés podran demanar plaça i  hauran de presentar una sol·licitud d'accés al grau mitjançat aquest enllaç, adjuntant la documentació que se'ls requereix.

 

         -Termini per sol·licitar plaça: Del 15 de maig al 15 de juny de 2024

Fora d’aquest termini no s’admetran sol·licituds.

         - Nombre de places, requisits, criteris d'adjudicació i documentació a adjuntar: veure document adjunt

     

ADMISSIÓ AL GRAU EN INFERMERIA PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Els estudiants que no tinguin convalidats com a mínim 30 crèdits  han de sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE LES DUES VIES D’ACCÉS AL GRAU PODEN SER SIMULTÀNIES (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

El procediment de trasllat d'expedient va dirigit a:

 • persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la Universitat de Barcelona que desitgin canviar d'ensenyament
 • persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.

 

ADMISSIÓ AL GRAU EN INFERMERIA PER RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

 

Requisits

L'admissió al Grau per reconeixement de crèdits es realitza necessàriament en dues fases consecutives:

 • 1a. fase: Sol·licitud de reconeixement de crèdits 
 • 2a. fase: Sol·licitud de plaça per accedir a la qual necessàriament s'han de complir aquests requisits:
  • Haver obtingut en la fase anterior un mínim de 30 crèdtis reconeguts del grau que es pretén cursar
  • Tenir una titulació en grau en Infermeria o equivalent o de la branca de coneixement de Ciències de la Salut
  • Tenir una nota mitjana d'un 8,5 sobre 10 en la titulació d'origen

 

No es podrà sol·licitar plaça si no es reuneixen aquests tres requisits previs.

 

Procediment

1a. fase: Sol·licitud de reconeixement de crèdits

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació.  En la sol·licitud s'indicarà, per cadascuna de les assignatures del Pla d'estudis que es vol convalidar, l'assignatura o assignatures de la universitat d'origen que el sol·licitant considera que són equivalents.

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

En cas de no presentar els documents requerits en la forma exigida i dins del termini fixat per a la presentació de la sol·licitud, es considerarà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud de reconeixement.

S'AMPLIA EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ FINS AL 2 D'ABRIL DE 2024

 

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

En cas d'estudis iniciats a la Universitat de Barcelona:

 1. Expedient acadèmic expedit per la Secretaria d'Estudiants i Docència corresponent.
 2. Pla docent de l'assignatura dels estudis d'origen en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre.

 

En cas d'estudis iniciats en altres universitats

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (DNI, Targeta de Residència o Passaport).
 2. Certificat acadèmic dels estudis realitzats que es pretenen convalidar, amb el detall de les qualificacions obtingudes i l’any acadèmic de superació de les assignatures.
 3. Pla d'estudis, on consti la durada dels estudis en anys acadèmics i les assignatures que les integren, amb el segell original de la universitat.
 4. Pla docent de les assignatures a convalidar en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell original de la universitat.


Termini de sol·licitud de reconeixement de crèdits: Del 2 de gener al 30 de març de 2024

Preu: El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits (consulta el preu). L'estudiant haurà d'abonar aquesta taxa per completar la sol·licitud de reconeixement.

 

 

2a. fase: Sol·licitud de plaça

Per poder sol·licitar plaça s'han de tenir els següents requisits:

 • Haver obtingut en la fase anterior un mínim de 30 crèdtis reconeguts del grau que es pretén cursar
 • Tenir una titulació en grau en Infermeria o equivalent o de la branca de coneixement de Ciències de la Salut
 • Tenir una nota mitjana d'un 8,5 sobre 10 en la titulació d'origen

 

Els sol·licitants que hagin obtingut la convalidació de 30 o més crèdits i compleixen amb els requisits d’accés podran demanar plaça i  hauran de presentar una sol·licitud d'accés al grau mitjançat aquest enllaç, adjuntant la documentació que se'ls requereix.

 

         -Termini per sol·licitar plaça: Del 15 de maig al 15 de juny de 2024

Fora d’aquest termini no s’admetran sol·licituds.

         - Nombre de places, requisits, criteris d'adjudicació i documentació a adjuntar: veure document adjunt

   

Efectes d'haver obtingut plaça

En el cas d'alumnat procedent d'altres universitats, l’adjudicació de plaça dóna lloc al trasllat d’expedient acadèmic, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència. Cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la Universitat de Barcelona en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència. Per l'alumnat procedent de la Universitat de Barcelona no és necessari el trasllat d'expedient acadèmic. 

 

 

ADMISSIÓ AL GRAU EN INFERMERIA PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Els estudiants que no tinguin reconeguts com a mínim 30 crèdits  poden també sol·licitar plaça a l’ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Per accedir a tota la informació i gestions relatives a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:
Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2
08003 Barcelona

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE LES DUES VIES D’ACCÉS AL GRAU PODEN SER SIMULTÀNIES (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

Donat que el fet de tenir 30 crèdits reconeguts o més no atorga dret a plaça, es recomana a les persones interessades que també facin la preinscripció universitària, ja que ambdós procediments no són excloents entre sí.

 

Els/les alumnes que hagin realitzat algun CFGS de la Família de Sanitat podran convalidar 6 crèdits de matèria optativa del Grau en Infermeria.

Els/les alumnes que es matriculin de primer curs, en el moment de fer l'automatrícula tindran l'opció de convalidar els crèdits d'optativitat pel CFGS que hagin realitzat.

En tot cas, tots els/les alumnes interessats/des en convalidar aquests crèdits també podran fer-ho presentant a la Secretaria del Centre la següent documentació:

 • Instància sol·licitant la convalidació
 • Original o fotocòpia compulsada del certificat d’estudis complerts que acrediti la superació del CFGS, amb indicació de la qualificació final obtinguda. 

 

HEU DE TENIR EN COMPTE QUE ELS CRÈDITS CONVALIDATS NO COMPUTEN A EFECTES DE SOL·LICITUD DE BECA

 

Podeu consultar els CFGS que es convaliden per 6 crèdits d'optativitat del Grau en Infermeria a través de la següent pàgina web, dins la pestanya "Com puc accedir":

https://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1049-Infermeria-Campus-Bellvitge

https://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/3563-Enfermeria-Campus-Clinic

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per part de la Universitat de Barcelona, de la formació o de l'experiència professional que es computen a l'expedient d'altres ensenyaments que l'estudiant estigui cursant a l'efecte d'obtenir un títol oficial.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau.

La transferència de crèdits consisteix a incloure, en tots els documents acadèmics oficials, els crèdits obtinguts en ensenyaments cursats amb anterioritat a la UB o en qualsevol altra universitat espanyola, sempre que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no hagin estat objecte de reconeixement.

 

Procediment

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement/transferència

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació. 

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat,els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 

Documentació

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 1. Expedient acadèmic.
 2. Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any.


En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
 3. Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 4. Pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.


2. Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu). L'estudiant haurà d'abonar aquesta taxa per completar la sol·licitud.


3. Resolució. El/la cap d’estudis de l’ensenyament resoldrà la petició de reconeixement i es notificarà a la persona interessada.

 

La matrícula d’assignatures reconegudes es podrà fer efectiva en el mateix curs acadèmic en què s’ha sol·licitat el reconeixement, sempre i quan aquesta sol·licitud hagi estat presentada per l’alumne abans del 31 d'octubre. Les sol·licituds formulades posteriorment a aquesta data no tindran efecte de matrícula fins al curs acadèmic següent.

Els estudiants que tinguin pendents d'aprovar, a principi de curs, un 10% o menys dels crèdits totals necessaris per obtenir la titulació, poden sol·licitar, en el termini establert, fer la matrícula de fi de carrera de les assignatures que li queden pendents de superar, fet que implica l'obtenció d'una convocatòria extra d'aquestes assignatures.

Sol·licitud de matrícula de fi de carrera

Normativa


L’equivalència de les activitats universitàries es fixa en 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació de l’estudiant.
 

Activitats institucionals objecte de reconeixement acadèmic

- Activitats institucionals organitzades per altres universitats.

- Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels Consells d'Estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions delegades de Junta, el Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del Consell de Govern i dels consells directius dels col·legis majors: es reconeixeran a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

- Activitats institucionals organitzades pel mateix centre.

Activitats organitzades pels següents serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.

 

Procediment

L'estudiant haurà d'emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació que s'indica a continuació. 

La presentació telemàtica de la sol·licitud no exclou haver de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els originals dels documents que s'adjuntin, si aquests documents no són documents amb signatura electrònica o digitals amb codi de verificació.

Podeu consultar el procediment de sol·licitud en aquesta guia pràctica.

 • Modificacions amb regularització econòmica:
  Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
  Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

 • Modificacions sense devolució de l’import:  per més informació consulteu en aquest enllaç.

 

Sol·licitud de modificació de matrícula per estudiants del CAMPUS BELLVITGE.

Sol·licitud de modificació de matrícula per estudiants del CAMPUS CLÍNIC.

Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona per als estudiants que cursen  Graus i Màsters Universitaris

 

Autorització per continuar estudis per incompliment de normativa

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB ha de matricular o bé 60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).
 

 • Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 18 per romandre al grau
 • Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a mínim 6 per romandre al grau.

El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim 

el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.

L’estudiant que no compleixi aquestes condicions de permanència haurà d’abandonar el grau.
 

Per poder continuar els estudis ha d'adreçar una sollicitud a la degana.

 

Sol·licitud per estudiants del CAMPUS BELLVITGE:

El termini per a sol·licitar la permanència al grau per al curs 2024-25 és de l’1 de juny a 15 de setembre, a través d’aquest enllaç. (Campus Bellvitge)

 

Sol·licitud per estudiants del CAMPUS CLÍNIC:

El termini per a sol·licitar la permanència al grau per al curs 2024-25 és de l’1 de juny al 15 de setembre, a través d’aquest enllaç(Campus Clínic)

 

Readmissió després de dos anys acadèmics consecutius sense matrícula

Es considera que un estudiant ha abandonat un grau quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hagi matriculat.
Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, pot sollicitar la readmissió al deganat.

En la sol·licitud caldrà exposar els motius pels quals es sol·licita la readmissió i, a poder ser, justificats documentalment.

El termini per a sol·licitar la readmissió per abandonament de grau  és de l'1 al 30 de juny, a través d’aquest enllaç. (Campus Bellvitge)

 

El termini per a sol·licitar la readmissió per abandonament de grau és de l'1 al 30 de juny, a través d’aquest enllaç. (Campus Clínic)

La normativa de permanència de la Universitat de Barcelona estableix en l'art. 2.2. les condicions de matrícula per als estudiants a partir del segon any d'ingrés i  i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat i determina que:

 

- L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.

- Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic.

 

Els estudiants interessats en matricular-se de més de 60 crèdits per al curs vinent hauran de fer la sol·licitud a través d'aquests enllaços un cop tinguin incorporades totes les notes del curs actual en el seu expedient.

Estudiants del Campus Bellvitge: enllaç

Estudiants del Campus Clínic: enllaç

Termini per a la sol·licitud de matrícula de més de 60 crèdits: del 3 de juny al 20 de juliol de 2024.